1 Malena 13:1-34

  • Bupolofita ka za aletare ya mwa Betele (1-10)

    • Aletare ipazuha fahali (5)

  • Muuna wa Mulimu upalelwa kuipeya kuutwa (11-34)

13  Ka taelo ya Jehova, muuna wa Mulimu+ ataha kwa Betele kuzwa kwa Juda, Jeroboami inzaa yemi kwatuko ni aletare+ kutushanisa musi wa matabelo.  Cwale abulelela aletare ka taelo ya Jehova, ali: “Wena aletare, aletare! Jehova sabulela ki se, uli: ‘Bona! Kukapepwa mwana yabizwa Josiasi+ mwa ndu ya Davida! Ukabulaela ku wena baprisita babasebeleza fa libaka zelumbile, ili babatushanisa musi wa matabelo fahalimwaa hao, mi ukaciseza ku wena masapo a batu.’”+  Afa sisupo ka lona lizazi leo, ali: “Ki se sisupo sabulezi Jehova: Bona! Aletare ye, ikapazuha fahali, mi mufuse* o ku yona ukasuluha.”  Jeroboami hautwa manzwi anaabulezi muuna wa Mulimu wa niti ka za aletare ya mwa Betele, aotolola lizoho lahae kulizwisa fa aletare, mi ali: “Amu muswale!”+ Honafo lizoho lahae lanaaotolozi laomelela, mi apalelwa kuliputa.+  Cwale aletare yapazuha fahali mi mufuse one uli fa aletare wasuluha, kulikana ni sisupo sanaabulezi muuna wa Mulimu wa niti ka taelo ya Jehova.  Mulena kihaa li ku muuna wa Mulimu wa niti: “Shangwe, haku nikupele ku Jehova Mulimu wahao kuli anishemube, mi unilapelele kuli lizoho laka lifole.”+ Mi muuna wa Mulimu wa niti akupa Jehova kuli ashemube mulena, mi lizoho la mulena lakutela mone liinezi sapili.  Cwale mulena ali ku muuna wa Mulimu wa niti: “Haluye hamoho kwa ndu, uyo ca sico, mi nikufe mpo.”  Kono muuna wa Mulimu wa niti ali ku mulena: “Niha neuka nifa hafu ya ndu yahao, nenisike naya ni wena kuyo ca sinkwa kamba kunwa mezi mwa sibaka se.  Kakuli Jehova naanilaezi kuli: ‘Usike waca sinkwa kamba kunwa mezi, mi usike wakuta ka nzila yeutile ka yona.’” 10  Kihaa funduka ka nzila isili, mi naasika kuta ka nzila yanaatile ka yona mwa Betele. 11  Nekunani mupolofita yomuñwi wa musupali yanaapila mwa Betele, mi bana bahae bataha kwa ndu mi bamukandekela lika kaufela zanaaezize muuna wa Mulimu wa niti lizazi leo mwa Betele ni manzwi anaabulelezi mulena. Hase bakandekezi ndataa bona litaba zeo, 12  ndataa bona ababuza kuli: “Uile ka nzila ifi?” Mi bana bahae bamusupeza nzila yanaaile ka yona muuna wa Mulimu wa niti yanaazwile kwa Juda. 13  Cwale ali kwa bana bahae: “Amu nibeele saale fa mbongolo.” Kiha bamubeela saale fa mbongolo, mi aipahama. 14  Alatelela muuna wa Mulimu wa niti mi amufumana inzaa inzi mwatasaa kota yetuna. Kihaa li ku yena: “Kana ki wena muuna wa Mulimu wa niti yazwa kwa Juda?”+ Yena amualaba, ali: “Ki na.” 15  Ali ku yena: “Halukute hamoho kwa ndu uyo ca sinkwa.” 16  Kono yena ali: “Hanikoni kukuta ni wena kamba kuamuhela kupo yahao, nihaiba kuca sinkwa kamba kunwa mezi ni wena mwa sibaka se. 17  Kakuli Jehova naanilaezi kuli: ‘Usike waca sinkwa kamba kunwa mezi mwateñi. Usike wakuta ka nzila yeutile ka yona.’” 18  Kihaa li ku yena: “Ni na, ni mupolofita sina wena, mi lingeloi linibulelezi ka taelo ya Jehova kuli: ‘Uyo mukutisa kwa ndu yahao kuli ato ca sinkwa ni kunwa mezi.’” (Kanti naamupuma.) 19  Mi akuta hamoho ni yena kuli ayo ca sinkwa ni kunwa mezi mwa ndu yahae. 20  Hane banze bainzi kwa tafule, linzwi la Jehova lataha ku mupolofita yanaa mukutisize, 21  mi abulelela muuna wa Mulimu wa niti yanaazwile kwa Juda kuli: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli ukwenuhezi taelo ya Jehova mi hausika mamela mulao wanaa kufile Jehova Mulimu wahao, 22  kono ukutile ni kuto ca sinkwa ni kunwa mezi mwa sibaka sene ubulelezwi kuli: “Usike waca sinkwa kamba kunwa mezi,” situpu sahao hasina kuyo bulukiwa mwa libita la bo kuku wahao.’”+ 23  Muuna wa Mulimu wa niti hasaafelize kuca sinkwa ni kunwa, mupolofita wa musupali amubeela saale fa mbongolo, ili kulukiseza mupolofita yanaaizo kutisa. 24  Mi afunduka, kono tau yamukatana mwa nzila, yamubulaya.+ Situpu sahae salapama mwa nzila, mi mbongolo yasiyema kwatuko; tau ni yona neiyemi kwatuko a situpu. 25  Nekunani batu bane bafita mwa nzila mi babona situpu sesilapami mwa nzila ni tau yeyemi kwatuko asona. Bakena mwa muleneñi mwanaapila mupolofita wa musupali mi babiha za taba yeo. 26  Mupolofita yanaa mukutiselize fa nzila hautwa litaba zeo, honafo ali: “Ki yena muuna wa Mulimu wa niti yanaakwenuhezi taelo ya Jehova;+ mi Jehova utuhelezi tau kumuholofaza ni kumubulaya, kulikana ni taelo yanaa mubulelezi Jehova.”+ 27  Cwale abulelela bana bahae, ali: “Hamu nibeele saale fa mbongolo.” Kiha babeya saale fa mbongolo. 28  Afunduka mi ayo fumana situpu silapami mwa nzila, mi mbongolo ni tau neliyemi kwatuko a situpu. Tau neisika ca situpu kamba kuholofaza mbongolo. 29  Mupolofita yo ananula situpu sa muuna wa Mulimu wa niti, asibeya fa mbongolo, mi asikutisa mwa muleneñi wahabo yena kuto mulila ni kumubuluka. 30  Kihaa beya situpu seo mwa libita lahae luli, mi bazwelapili kumulila, bali: “Kufosahalile, mwanahesu!” 31  Hase babulukile situpu, abulelela bana bahae kuli: “Zazi nikashwa, munibuluke mwa sibaka mokubulukilwe muuna wa Mulimu wa niti. Mubeye masapo aka kwatuko ni masapo ahae.+ 32  Manzwi anaabulezi ka taelo ya Jehova ka za aletare ya mwa Betele ni ka za mandu kaufela a milapelo a fa libaka zelumbile+ mwa mileneñi ya Samaria, akaezahala luli.”+ 33  Zeo niha neliezahalile, Jeroboami naasika tuhela kuzamaya mwa nzila yahae yemaswe, kono azwelapili kuketa baprisita mwahalaa batu-tu feela kuli basebeleze fa libaka zelumbile.+ Naabeya fa buprisita* mutu ufi kamba ufi yanaalata, mi naali: “Haabe yomuñwi wa baprisita ba fa libaka zelumbile.”+ 34  Sibi seo sene baezize ba ndu ya Jeroboami+ satahisa kuli basinyiwe mi bayunde mwa lifasi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mufuse wa mafula,” fo kikuli, mufuse okolobisizwe ki mafula a matabelo.
Linzwi ka linzwi, “Naataza lizoho la.”