Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. POGLAVLJE

„Pogledaj zle i odvratne stvari koje se tamo čine“

„Pogledaj zle i odvratne stvari koje se tamo čine“

JEZEKILJ 8:9

TEMA: Duhovno i moralno propadanje Judejaca ogrezlih u otpadništvu

1-3. Šta je Jehova želeo da pokaže Jezekilju u hramu i zašto? (Videti uvodne reči i sliku za Drugi deo.)

JEZEKILJ je veoma dobro poznavao Mojsijev zakon budući da je njegov otac bio sveštenik. On je znao kako izgleda Jehovin hram u Jerusalimu i kako u njemu treba da se obavlja služba (Jezek. 1:3; Mal. 2:7). Međutim, ono što se 612. pre n. e. dešavalo u hramu zaprepastilo je i Jezekilja i sve druge Judejce koji su verno služili Jehovi.

2 Jehova je želeo da Jezekilj vidi kakvo žalosno stanje vlada u hramu i da to prenese Judinim starešinama koje su došle u njegovu kuću, i koje su isto kao i on bile u izgnanstvu. (Pročitati Jezekilja 8:1-4; Jezek. 11:24, 25; 20:1-3.) Jezekilj se tada nalazio u svojoj kući u Tel-Avivu, kraj reke Hevar u Vavilonu. Jehova ga je putem svog svetog duha u viziji preneo stotinama kilometara na zapad do Jerusalima. Tamo ga je postavio u hram, kod severnih vrata unutrašnjeg dvorišta. Zatim ga je putem vizije proveo kroz hram.

3 Jezekilj je video četiri užasna prizora koja su bila očigledan pokazatelj duhovne propasti Božjeg naroda. Šta se dogodilo  sa onima koji su nekada verno služili Jehovi? Koje značenje ova vizija ima za nas danas? U ovom poglavlju ćemo razmotriti ono što je Jezekilj video u hramu. Međutim, najpre ćemo videti šta Jehova s pravom očekuje od svojih slugu.

„Bog koji zahteva potpunu odanost“

4. Šta Jehova očekuje od onih koji mu služe?

4 Otprilike devet vekova ranije, Jehova je jasno rekao šta očekuje od onih koji mu služe. U drugoj od Deset zapovesti, rekao je Izraelcima: * „Ja [sam] Jehova, tvoj Bog, Bog koji zahteva potpunu odanost“ (Izl. 20:5). Rekavši da zahteva „potpunu odanost“, Jehova je ukazao na to da neće tolerisati služenje drugim bogovima. Kao što smo videli u drugom poglavlju ove knjige, ako želimo da ugodimo Jehovi, moramo služiti isključivo njemu. On treba da zauzima prvo mesto u našem životu (Izl. 20:3). Jednostavno rečeno, Jehova od svojih slugu očekuje da u duhovnom pogledu budu čisti i da u onome što čine za njega nema nikakvih primesa lažnih verovanja. Godine 1513. pre n. e., Izraelci su drage volje sklopili savez s Jehovom. Tako su dali reč da će biti odani isključivo njemu (Izl. 24:3-8). Jehova se verno držao tog saveza i od svog naroda je očekivao sličnu vernost (Pon. zak. 7:9, 10; 2. Sam. 22:26).

5, 6. Zašto je Jehova s pravom očekivao od Izraelaca da mu budu potpuno odani?

5 Nema sumnje da je Jehova s pravom očekivao od Izraelaca da mu budu potpuno odani. On je Svemoćni Bog, Vrhovni Vladar, Bog koji daje život i koji ga podržava (Ps. 36:9; Dela 17:28). Jehova je takođe bio njihov Izbavitelj. Kada im je dao Deset zapovesti, podsetio ih je na to sledećim rečima: „Ja sam Jehova, tvoj Bog, koji te je izveo iz Egipta, iz zemlje u kojoj si bio rob“ (Izl. 20:2). Bilo je sasvim jasno da Izraelci treba da budu odani samo Jehovi.

6 Jehova se ne menja (Mal. 3:6). On i dalje očekuje potpunu odanost. Možemo samo da zamislimo koliko je bio povređen onim što je u viziji pokazao Jezekilju.

Prvi prizor: idol koji izaziva Božji gnev

7. (a) Šta su Judejci radili kod severnih vrata hrama i kako je to uticalo na Jehovu? (Videti sliku na početku poglavlja.) (b) U kom smislu su izazivali Jehovin gnev? (Videti drugu fusnotu.)

7 Pročitati Jezekilja 8:5, 6. Jezekilj je sigurno bio zaprepašćen! Kod severnih vrata Božjeg hrama, Judejci ogrezli u otpadništvu klanjali su se jednom idolu. Možda je to bilo obredno deblo koje je predstavljalo boginju Ašeru, koju su Hananci smatrali ženom boga Vala. Ali šta god da je bilo u pitanju, Izraelci su učestvovali u idolopoklonstvu i tako su prekršili svoj savez s Jehovom. Oni su tom idolu iskazivali čast koja  s pravom pripada samo Jehovi Bogu. Tako su izazivali Jehovinu ljubomoru, to jest navodili su ga da se opravdano gnevi * (Pon. zak. 32:16; Jezek. 5:13). Ne zaboravimo da se više od 400 godina na hram gledalo kao na Jehovin dom (1. Kralj. 8:10-13). Ali Jehova se „udaljio od svog svetilišta“ kada su idolopoklonici uneli u njega taj odvratni idol.

8. Koje značenje za naše vreme ima Jezekiljeva vizija o idolu koji izaziva Božji gnev?

8 Koje značenje za naše vreme ima Jezekiljeva vizija o idolu koji izaziva Božji gnev? Otpadništvo u Judi se može uporediti sa onim što se dešava u hrišćanskom svetu. Idolopoklonstvo je postalo toliko uobičajeno u mnogim hrišćanskim crkvama da obezvređuje sve što ljudi čine tvrdeći da služe Bogu. Pošto se Jehova ne menja, možemo biti sigurni da hrišćanski svet, poput nekadašnjih otpadnika u Judi, izaziva njegov pravedni gnev (Jak. 1:17). Nema sumnje da je Jehova veoma daleko od takvog izvitoperenog oblika hrišćanstva.

9, 10. Na šta nas upozorava loš primer idolopoklonika u hramu?

9 Na šta nas upozorava loš primer idolopoklonika u hramu? Na to da moramo bežati od idolopoklonstva ako želimo da budemo potpuno odani Jehovi (1. Kor. 10:14). Možda mislimo da se kao Jehovine sluge nikada ne bismo klanjali pred nekim slikama ili kipovima. Ali idolopoklonstvo ima mnoge oblike, od kojih su neki i jedva primetni. U jednom biblijskom priručniku stoji: „Predmet idolopoklonstva bi u prenesenom smislu moglo biti bilo šta što smatramo vrednim ili moćnim, a što bi za nas moglo postati važnije od Boga.“ Prema tome, naš idol bi mogli postati materijalni posedi, novac, seks, zabava – praktično sve što može zauzeti prvo mesto u našem životu i navesti nas da više ne budemo potpuno odani Jehovi (Mat. 6:19-21, 24; Ef. 5:5; Kol. 3:5). Moramo se čuvati svakog oblika idolopoklonstva zato što samo Jehova polaže pravo na to da mu budemo odani celim srcem i da služimo isključivo njemu! (1. Jov. 5:21).

10 Ono što je Jehova pokazao Jezekilju bile su „užasne, odvratne stvari“. Ali Jehova je rekao svom vernom proroku: „Videćeš i gore stvari.“ Šta bi moglo biti gore od toga što su se Izraelci u Božjem hramu klanjali idolu koji izaziva njegov gnev?

Drugi prizor: 70 starešina prinosi kâd lažnim bogovima

11. Koji je užasan prizor Jezekilj video u unutrašnjem dvorištu kod oltara?

11 Pročitati Jezekilja 8:7-12. Jezekilj je u viziji probio otvor u jednom zidu i zatim ušao u unutrašnje dvorište kod oltara. Zaprepastio se kada je video da su svuda po zidovima izrezbareni prikazi „raznih stvorenja koja gmižu i odvratnih životinja“.  Ti prikazi, kao i svi odvratni idoli koje je tom prilikom video, predstavljali su lažne bogove. * Bilo mu je još strašnije kad je video kako „70 starešina izraelskog naroda“ stoje „u tami“ i prinose kâd lažnim bogovima. Prinošenje kâda prijatnog mirisa, propisano Zakonom, predstavljalo je ugodne molitve Božjih vernih slugu (Ps. 141:2). Međutim, kâd koji je lažnim bogovima prinosilo 70 starešina bio je za Jehovu poput užasnog smrada, a takve su bile i njihove molitve (Posl. 15:8). Te starešine su se zavaravale govoreći: „Jehova nas ne vidi.“ Ali Jehova ih je i te kako video i pokazao je Jezekilju šta sve rade u njegovom hramu!

Jehova vidi sve odvratne stvari koje se čine „u tami“ (Videti 11. odlomak)

12. Zašto moramo biti verni Jehovi čak i kada nas niko ne vidi i ko posebno treba da bude dobar primer u tom pogledu?

12 Šta možemo naučiti iz onoga što je Jezekilj zapisao o 70 izraelskih starešina koje su prinosile kâd lažnim bogovima? Da bi Bog uslišio naše molitve – i da bismo imali njegovu naklonost – moramo mu ostati verni čak i kada smo „u tami“, to jest kada nas niko ne vidi (Posl. 15:29). Nemojmo zaboraviti da Jehova vidi sve što radimo. Ako je on za nas stvaran, onda nećemo u tajnosti činiti nešto što nije u skladu s njegovom  voljom (Jevr. 4:13). Posebno skupštinske starešine moraju biti dobar primer što se tiče primene biblijskih načela (1. Petr. 5:2, 3). Braća i sestre u skupštini s pravom očekuju da se starešine, koje ih poučavaju na sastancima, drže biblijskih načela čak i „u tami“, to jest i onda kada ih drugi ne vide (Ps. 101:2, 3).

Treći prizor: žene „oplakuju boga Tamuza“

13. Šta su neke Izraelke radile kod severnih vrata Jehovinog doma?

13 Pročitati Jezekilja 8:13, 14. Posle prva dva prizora odvratnih stvari, Jehova je ponovo rekao Jezekilju: „Videćeš gadosti koje su još gore od ovoga što oni čine.“ Šta je prorok zatim video? Kod „severnih vrata Jehovinog doma“, video je „žene kako sede i oplakuju boga Tamuza“. Tamuz je bio mesopotamijski bog koji se u sumerskim tekstovima naziva i Dumuzi i smatralo se da je on muž ili ljubavnik boginje plodnosti Ištar. * Po svemu sudeći, oplakivanje Tamuza predstavljalo je deo nekog obreda u povezanosti sa njegovom smrću. Tako su Izraelke učestvovale u paganskom ritualu na mestu koje je bilo središte prave religije. Ali taj obred nije postao prihvatljiv Bogu samo zato što se sprovodio u njegovom hramu. Jehova je smatrao da te žene rade nešto odvratno!

14. Koju pouku možemo izvući iz onoga što su radile Izraelke?

14 Koju pouku iz toga možemo izvući? U onome što činimo za Boga ne sme biti nikakvih primesa paganskih običaja. Prema tome, ne smemo učestvovati u proslavama koje imaju pagansko poreklo. Ali da li je zaista važno kakvo je poreklo neke proslave? Naravno da jeste! Neki običaji koji su povezani s praznicima kao što su Božić, Uskrs, proslava Nove godine i rođendana mogu delovati bezazleno. Međutim, nemojmo zaboraviti da je Jehova posmatrao paganske rituale koji su na kraju postali sastavni deo današnjih praznika. On ne smatra da su ti običaji postali manje odvratni samo zato što ih se ljudi već dugo drže ili zato što tvrde da njima iskazuju čast Bogu (2. Kor. 6:17; Otkr. 18:2, 4).

Četvrti prizor: 25 ljudi se klanja „suncu na istoku“

15, 16. Šta je 25 ljudi radilo u unutrašnjem dvorištu hrama i zašto su time vređali Jehovu?

15 Pročitati Jezekilja 8:15-18. Jehova je i poslednji prizor u viziji najavio sledećim rečima: „Videćeš gadosti koje su još gore od ovih.“ Možda se Jezekilj pitao šta može biti gore od onoga što je već video. Jehova mu je pokazao unutrašnje dvorište hrama. Na ulazu u hram bilo je 25 ljudi koji su se klanjali „suncu na istoku“. Verovatno nije bilo goreg načina da uvrede Jehovu. Zašto se to može reći?

 16 Zamislimo sledeću scenu: Ulaz u Božji hram bio je okrenut ka istoku. Oni koji su ulazili u hram bili su licem okrenuti prema zapadu, a leđima prema istoku. Ali tih 25 ljudi u viziji bili su leđima okrenuti prema hramu, a licem prema istoku da bi se klanjali suncu. Tako su okrenuli leđa Jehovi, jer je hram bio „Jehovin dom“ (1. Kralj. 8:10-13). To su bili otpadnici. Nisu se obazirali na Jehovu i prekršili su zapovest zapisanu u Ponovljenim zakonima 4:15-19. Koliko su samo uvredili Boga, koji s pravom zaslužuje potpunu odanost!

Jehova zaslužuje da mu njegove sluge budu potpuno odane

17, 18. (a) Šta nam otkriva deo vizije koji govori o ljudima koji su se klanjali suncu? (b) Kako su Izraelci koji su ogrezli u otpadništvu narušili svoj odnos s Bogom i drugima?

17 Šta nam otkriva deo vizije koji govori o ljudima koji su se klanjali suncu? Da bismo i dalje služili Jehovi na ispravan način, duhovno prosvetljenje, to jest mudrost i razboritost treba da tražimo od njega. „Jehova Bog je sunce“, a njegova Reč je „svetlost“ našoj stazi (Ps. 84:11; 119:105). Putem svoje Reči i biblijskih publikacija koje nam obezbeđuje preko svoje organizacije, on nam prosvetljuje um i srce i pokazuje put koji će nam doneti smisaon život sada i večni život u budućnosti. Ako bismo savete za to kako da vodimo ispunjen život tražili u ovom svetu, okrenuli bismo leđa Jehovi. Time bismo ga uvredili i naneli mu veliki bol. Sigurno ne želimo da učinimo tako nešto našem Bogu. Jezekiljeva vizija je ujedno i opomena da se držimo dalje od otpadnika, koji su okrenuli leđa istini (Posl. 11:9).

18 Kao što smo do sada videli, Jezekilj je na osnovu četiri šokantna prizora idolopoklonstva i paganskih običaja razumeo koliko se narod u Judi iskvario i onečistio u duhovnom pogledu. Pošto su u duhovnom pogledu postali nečisti, Izraelci su narušili svoj odnos s Bogom. Naravno, duhovna nečistoća je za sobom povlačila i moralnu iskvarenost. Nije nikakvo čudo što su ti Izraelci koji su ogrezli u otpadništvu činili sve ono što je za osudu i tako narušili ne samo svoj odnos s Bogom već i odnose s drugim ljudima. Pogledajmo kako je prorok Jezekilj pod Božjim nadahnućem opisao moralni slom naroda u Judi.

Moralna nečistoća – besramna dela „usred tebe“

19. Šta je Jezekilj rekao o moralnoj iskvarenosti Jehovinog naroda?

19 Pročitati Jezekilja 22:3-12. Ceo Božji narod se iskvario, od poglavara do običnih ljudi. „Poglavari“, to jest vođe naroda, koristili su vlast da prolivaju krv nedužnih ljudi. Narod se u celini gledano poveo za svojim vođama što se tiče kršenja Božjeg zakona. U porodičnom krugu, deca su prezirala roditelje, a incest je postao nešto uobičajeno. Buntovni Izraelci su  varali došljake i bili okrutni prema siročićima i udovicama. Muškarci su imali polne odnose sa ženama svojih sunarodnika. Narod je do te mere postao pohlepan da su mito, iznuda i zelenaštvo postali nešto sasvim normalno. Jehova je sigurno bio povređen kada je video da Izraelci namerno krše njegov Zakon. Ignorisali su činjenicu da im je taj Zakon dao zato što ih je voleo. Jehova je na njihovu iskvarenost gledao kao na nešto usmereno protiv njega lično. Rekao je Jezekilju da njegovom pokvarenom narodu kaže: „Mene si potpuno zaboravio.“

Pod uticajem sveštenstva hrišćanskog sveta, čovečanstvo sve dublje tone u nasilje i nemoral (Videti 20. odlomak)

20. Zašto su Jezekiljeve reči o iskvarenosti naroda u Judi važne i za nas danas?

20 Zašto su Jezekiljeve reči o iskvarenosti naroda u Judi važne i za nas danas? Iskvarenost tog naroda može se uporediti sa iskvarenošću sveta u kom živimo. Političari zloupotrebljavaju svoju moć i ugnjetavaju obične ljude. Verske vođe – a naročito sveštenstvo hrišćanskog sveta – blagosiljaju ratove koji su odneli nebrojene milione ljudskih života. Sveštenstvo razvodnjava jasna i uzvišena biblijska merila koja se tiču polnog morala, zbog čega ovaj svet sve dublje tone u moralnu iskvarenost. Nema sumnje da bi Jehova i hrišćanskom svetu rekao isto što i iskvarenom narodu u Judi: „Mene si potpuno zaboravio.“

21. Šta možemo naučiti iz toga što se narod u Judi u moralnom pogledu iskvario?

 21 Šta mi kao Jehovine sluge možemo naučiti iz toga što se narod u Judi u moralnom pogledu iskvario? Da bismo služili Jehovi na ispravan način, naše ponašanje mora biti čisto u svakom pogledu. To nije nimalo lako u ovom pokvarenom svetu (2. Tim. 3:1-5). Međutim, mi znamo šta Jehova misli o svim oblicima moralne nečistoće (1. Kor. 6:9, 10). Njegovih moralnih merila se držimo zato što volimo i njega i njegove zakone (Ps. 119:97; 1. Jov. 5:3). Ukoliko bismo se iskvarili, time bismo pokazali da ne volimo našeg svetog i čistog Boga. Sigurno ne bismo želeli da Jehovi damo povoda da nam kaže: „Mene si potpuno zaboravio.“

22. (a) Kako na nas treba da utiče ono što je Jehova pokazao Jezekilju u viziji? (b) O čemu će biti reči u sledećem poglavlju?

22 Nema sumnje da smo izvukli vredne pouke razmatrajući ono što je Jehova pokazao Jezekilju o duhovnom i moralnom sunovratu naroda u Judi. Sigurno smo još čvršći u odluci da budemo potpuno odani Jehovi, što on zaista zaslužuje. Da bismo uspeli u tome, moramo se čuvati svakog oblika idolopoklonstva i ostati moralno čisti. Ali šta je Jehova učinio s narodom koji ga je izneverio? Nakon što je Jezekilju pokazao šta se sve dešava u hramu, Jehova mu je otvoreno rekao: „Zato ću s njima postupiti u svom gnevu“ (Jezek. 8:17, 18). Dobro je da razmotrimo šta je Jehova preduzeo protiv nevernog naroda u Judi pošto će nešto slično preduzeti i protiv ovog zlog sveta. U sledećem poglavlju će biti reči o tome kako su se ispunile proročanske osude koje je Jehova izrekao protiv Jude.

^ odl. 4 Kada se u knjizi proroka Jezekilja govori o Izraelcima, obično se misli na stanovnike Jude i Jerusalima (Jezek. 12:19, 22; 18:2; 21:2, 3).

^ odl. 7 Koliko ozbiljno Jehova gleda na vernost svojih slugu vidi se po tome što se kaže da su neki njihovi postupci izazvali njegov gnev. Možda bismo mogli pomisliti na gnev i ljubomoru koju oseća muž čija je žena postala neverna (Posl. 6:34). Jehova je poput takvog muža s pravom bio gnevan kada se njegov narod okrenuo idolopoklonstvu i tako mu postao neveran. U jednom priručniku se kaže: „Božja ljubomora [...] proističe iz njegove svetosti. Pošto je jedino on svet [...] zahteva potpunu odanost“ (Izl. 34:14).

^ odl. 11 Moguće je da je hebrejski izraz „odvratni idoli“ srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.

^ odl. 13 Ne postoje činjenice koje govore u prilog tome da je Tamuz bilo drugo ime za Nevroda.