Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 7B

Ključni izrazi u knjizi proroka Jezekilja

Ključni izrazi u knjizi proroka Jezekilja

„Sin čovečji“

VIŠE OD 90 PUTA

Jezekilj je više od 90 puta nazvan „sinom čovečjim“ (Jezek. 2:1). Jehova je tako podsećao Jezekilja da je samo običan čovek iako mu je poverio velike odgovornosti. Vredno je zapaziti da se u jevanđeljima na Isusa ukazuje kao na „Sina čovečjeg“ oko 80 puta. Time se podvlači činjenica da je on bio čovek, a ne anđeo u ljudskom telu (Mat. 8:20).

 „Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova“

VIŠE OD 50 PUTA

U knjizi proroka Jezekilja, izraz „tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova“ i slične formulacije pojavljuju se više od 50 puta. Time je naglašeno da će na kraju svi morati da priznaju da je Jehova Vrhovni Vladar i da samo njemu treba služiti (Jezek. 6:7).

„Svevišnji Gospod Jehova“

217 PUTA

Izraz „Svevišnji Gospod Jehova“ pojavljuje se 217 puta. Tako se Božjem imenu pridaje značaj koji mu s pravom pripada i ističe se da je Jehova iznad svega što je stvorio (Jezek. 2:4).