Napokon će svi služiti Jehovi!

U knjizi proroka Jezekilja nalaze se mnoga proročanstva koja govore o obnovi prave religije. Kako se ona tiču i nas?

Pismo Vodećeg tela

Iskreno se nadamo da će vam ova knjiga pomoći da služite Jehovi onako kako on želi i kako to s pravom zaslužuje.

Objašnjenje posebnih odlika ove knjige

Okviri i hronološki pregled događaja pružaju dodatne informacije koje će vam pomoći da još bolje razumete materijal.

1. POGLAVLJE

„Jehovi, svom Bogu, klanjaj se i jedino njemu služi“

Kada je izazvao pobunu u Edenu, Satana nije samo doveo u pitanje Jehovino pravo da vlada već i to da li je on dostojan toga da mu ljudi služe.

2. POGLAVLJE

Bog je prihvatio njihove darove

Primer vernih Božjih slugu iz prošlosti pokazuje koja četiri uslova moramo ispuniti ako želimo da ugodimo Bogu.

3. POGLAVLJE

„Dobio sam viziju od Boga“

Kada je dobio prvu viziju, Jezekilj je bio savladan emocijama. Ta vizija je važna i za današnje Božje sluge.

4. POGLAVLJE

Ko su „bića s četiri lica“?

Jehova je Jezekilju dao viziju koja nam pomaže da razumemo ono što je inače van našeg poimanja.

5. POGLAVLJE

„Pogledaj zle i odvratne stvari koje se tamo čine“

Jezekilj je video šokantne prizore koji odražavaju duhovnu propast naroda.

6. POGLAVLJE

„Sada je došao vaš kraj“

Jezekiljev proročanski prikaz govori o izlivanju Jehovinog pravednog gneva na Jerusalim.

7. POGLAVLJE

Narodi će „morati da priznaju da sam ja Jehova“

Narodi koji su prezirali Jehovu i koji su progonili ili iskvarili njegov narod nisu izbegli posledice svojih postupaka. Šta možemo naučiti iz toga kako su okolni narodi uticali na Izraelce i kako su se Izraelci postavili prema njima?

8. POGLAVLJE

„Postaviću im jednog pastira“

Bog je Jezekilja nadahnuo da zapiše proročanstvo o Mesiji, budućem Vladaru i Pastiru koji će za sva vremena obnoviti pravu religiju.

9. POGLAVLJE

„Ujediniću ih“

Da li proročanstva koja su se odnosila na judejske izgnanike u Vavilonu imaju značenje i za nas?

10. POGLAVLJE

„Vi ćete oživeti“

Jezekilj je u viziji video dolinu punu suvih kostiju koje su oživele. Šta je to značilo?

11. POGLAVLJE

Tebe sam „postavio za stražara“

Kakvu je ulogu imao stražar? Koje upozorenje treba da objavi?

12. POGLAVLJE

„Načiniću od njih jedan narod“

Jehova obećava da će ujediniti svoj narod.

13. POGLAVLJE

„Opiši izraelskom narodu hram“

Na šta je ukazivao hram koji je Jezekilj video u viziji?

14. POGLAVLJE

„Ovo je zakon u vezi s hramom“

Šta su po svemu sudeći judejski izgnanici naučili iz Jezekiljeve vizije hrama? U kom smislu se vizija hrama odnosi na naše vreme?

15. POGLAVLJE

„Okončaću tvoj blud“

Šta možemo naučiti na osnovu opisa bludnica u knjizi proroka Jezekilja i u Otkrivenju?

16. POGLAVLJE

„Stavi znak na čelo ljudima“

Saznanje kako su u Jezekiljevo vreme verne Božje sluge bile obeležene kao oni koji će preživeti važno je za nas.

17. POGLAVLJE

„Boriću se protiv tebe, Gože“

Ko je Gog iz Magoga i koju zemlju napada?

18. POGLAVLJE

„Planuće moj žestoki gnev“

Jehova će se razgneviti zbog Gogovog napada i zaštitiće svoj narod.

19. POGLAVLJE

„Sve će vrveti životom kuda ova reka prođe“

Zašto možemo reći da se vizija o reci koja teče iz hrama ispunila u drevno doba, da se danas ispunjava i da će se ispuniti u budućnosti?

20. POGLAVLJE

Podelite „zemlju u nasledstvo“

Bog je u viziji rekao Jezekilju i drugim izgnanicima da podele Obećanu zemlju izraelskim plemenima.

21. POGLAVLJE

„Grad će se zvati ’Jehova je tu‘ “

Koje pouke možemo izvući iz Jezekiljeve vizije o gradu i značenju njegovog imena?

22. POGLAVLJE

„Bogu se klanjaj!“

Svrha ove knjige je da nam pomogne da još odlučnije služimo Jehovi i da mu budemo potpuno odani.

Sažetak novih objašnjenja

Zašto imamo novo objašnjenje nekih proročanstava iz Jezekiljeve knjige?

OKVIR 1A

Šta znači obožavati Boga?

Šta znači obožavati Boga? Kako je ta tema istaknuta u knjizi proroka Jezekilja? Šta služenje pravom Bogu podrazumeva?

OKVIR 1B

Kratak pregled Jezekiljeve knjige

Knjiga proroka Jezekilja može se podeliti na nekoliko hronoloških i tematskih celina.

OKVIR 2A

Neka obeležja Jezekiljevih proročanstava

U ovoj knjizi zapisane su vizije, primeri, poređenja i slikoviti prikazi proročanskih poruka, putem kojih je Bog otkrivao šta će se desiti u budućnosti.

OKVIR 2B

Jezekilj – njegov život i vreme

Još neki proroci su služili u isto vreme kad i Jezekilj. Za vreme njegovog života, odigrali su se i neki važni događaji u istoriji njegovog naroda.

OKVIR 3A

Putovanje u Vaviloniju

Kojom putanjom su verovatno judejski izgnanici bili odvedeni u Vavilon?

OKVIR 4A

„Bića s četiri lica“

Po čemu se četiri bića koja je Jezekilj video u viziji razlikuju od kolosalnih statua u drevnoj Asiriji i Vaviloniji?

OKVIR 5A

„Vidiš li to, sine čovečji?“

Jezekilj je video četiri odvratne stvari u hramu i u hramskom dvorištu.

OKVIR 6A

„Obrij svoju glavu i svoju bradu“

Kao što mu je Bog rekao, Jezekilj je slikovito prikazao ono što je ubrzo trebalo da zadesi Jerusalim.

OKVIR 7A

Narodi koji su živeli u blizini Jerusalima

Juda i okolne zemlje bile su poprište brojnih borbi za prevlast.

OKVIR 7B

Ključni izrazi u knjizi proroka Jezekilja

Neki karakteristični izrazi na desetine puta se spominju u ovoj proročanskoj knjizi.

OKVIR 8A

Proročanstvo o Mesiji – veličanstveni kedar

Šta znači zagonetka zabeležena u 17. poglavlju knjige proroka Jezekilja?

OKVIR 8B

Tri proročanstva o Mesiji

Jezekiljeva proročanstva otkrivaju da budući vladar nad Božjim narodom zaslužuje naše poverenje.

OKVIR 9A

Jehova ispunjava svoja obećanja – drevno doba

Bog je nadahnuo Jezekilja da judejskim izgnanicima prenese pet obećanja o njihovom izbavljenju i obnovi.

OKVIR 9B

Zašto 1919?

Zašto smatramo da je Božji narod 1919. bio izbavljen iz Vavilona Velikog?

OKVIR 9C

Jehova ispunjava svoja obećanja – savremeno doba

Kako su neka Božja obećanja imala dva ispunjenja?

OKVIR 9D

Proročanstva o ropstvu i obnovi

Proročanstva o ropstvu judejskog naroda u drevnom Vavilonu i njihovom oslobođenju ispunila su se u većoj meri mnogo kasnije, kada je hrišćanska skupština dospela u ropstvo Vavilona Velikog i bila oslobođena.

OKVIR 9E

„Vremena obnove svega“

Apostol Petar pod Božjim nadahnućem proročanski govori o razdoblju koje će početi kada Hrist bude postavljen za Kralja i trajaće sve do kraja Hiljadugodišnje vladavine.

OKVIR 10A

Prava religija – postepeno obnovljena

Koji događaji su utrli put propovedanju dobre vesti u savremeno doba?

OKVIR 10B

„Suve kosti“ i „dva svedoka“ – u kakvoj su vezi?

Kako su se ova proročanstva ispunila u savremeno doba?

OKVIR 10C

Bog će nam pomoći da stanemo na noge

Ponekad možda osećamo da nas pritisci i problemi u životu iscrpljuju, ali tada nam snagu može dati vizija o suvim kostima koje su oživele.

OKVIR 11A

Neki uzorni stražari

Oni su se suočavali sa protivljenjem, ali su ostali verni Jehovi i objavljivali su upozorenja i dobre vesti.

OKVIR 12A

Sastavljanje dva pruta

Koga su ta dva pruta predstavljala u drevno doba i koga predstavljaju u savremeno doba?

OKVIR 13A

Različiti hramovi, različite pouke

Po čemu se razlikovao hram iz Jezekiljeve vizije od duhovnog hrama koji je opisao apostol Pavle?

OKVIR 14A

Pouke iz Jezekiljeve vizije hrama

Koje pouke možemo izvući iz Jezekiljeve vizije hrama?

OKVIR 15A

Dve sestre bludnice

Na osnovu opisa Ole i Olive saznajemo šta Jehova misli o onima koji skrnave njegovo sveto ime i krše njegova uzvišena merila.

OKVIR 16A

Da li Jerusalim predstavlja hrišćanske crkve?

Zašto imamo novo objašnjenje?

OKVIR 16B

Tugovanje i plakanje, obeležavanje, uništavanje – kada i kako?

Vizija iz devetog poglavlja knjige proroka Jezekilja može nam pomoći da budemo hrabri kada nastupi kraj ovog sveta.

OKVIR 18A

Jehova upozorava na predstojeću veliku bitku

Biblijska proročanstva upozoravaju na završnu bitku u kojoj će Bog uništiti sve koji mu se protive.

OKVIR 19A

Reke koje donose blagoslove od Jehove

Nekoliko biblijskih pisaca koristilo je istu sliku kojom su prikazali Jehovine blagoslove.

OKVIR 19B

Rečica postaje prava bujica!

Šta predstavlja voda koja teče iz Božjeg svetilišta?

OKVIR 20A

Podela zemlje

Jezekiljeva vizija o podeli zemlje ohrabrila je judejske izgnanike u Vavilonu, a hrabri i današnji Božji narod.

OKVIR 21A

„Područje koje treba da izdvojite kao prilog“

Kojih pet celina je obuhvatalo područje koje je Bog izdvojio i kojoj su svrsi služile?

OKVIR 22A

Završna kušnja

Šta čeka one koji ne pokleknu u završnoj kušnji?