Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 19A

Reke koje donose blagoslove od Jehove

Reke koje donose blagoslove od Jehove

Pogledajmo neke biblijske stihove u kojima izrazi „reka“ i „voda“ predočavaju blagoslove koje Jehova izliva na svoj narod. Svi oni govore nešto veoma ohrabrujuće o tome kako nas Jehova blagosilja. Zašto to možemo reći?

JOILO 3:18 U ovom proročanstvu se kaže da će iz Jehovinog doma poteći izvor. On će natapati suvu „Dolinu akacija“. Dakle, i Joilo i Jezekilj su videli reku koja donosi život jednom neplodnom području. I u jednom i u drugom slučaju, reka izvire iz Jehovinog doma, to jest hrama.

ZAHARIJA 14:8 Prorok Zaharija je video kako iz Jerusalima teku „žive vode“. Pola vode je teklo prema istočnom moru, to jest Mrtvom moru, a pola prema zapadnom moru, to jest Sredozemnom moru. Jerusalim je bio „grad velikog Kralja“, Jehove Boga (Mat. 5:35). Činjenica da Zaharija spominje taj grad podseća nas na to da će Jehova u vremenima koja dolaze vladati nad celom zemljom. Vode u ovom proročanstvu ukazuju na to da će Jehova blagosloviti dve grupe bogobojaznih ljudi u raju na zemlji, naime one koji će preživeti veliku nevolju i one koji će uskrsnuti.

OTKRIVENJE 22:1, 2 Apostol Jovan je video jednu simboličnu reku koja je bila veoma slična onoj koju je Jezekilj video. Međutim, tu postoji jedna mala razlika. U Jovanovoj viziji reka nije tekla iz hrama već iz Jehovinog prestola. Dakle, izgleda da ta vizija, kao i Zaharijino proročanstvo, ukazuje na blagoslove koje će Bog izlivati na ljude tokom Hiljadugodišnje vladavine.

Dakle, iako postoji neznatna razlika između blagoslova koje donosi Jehovina vlast i blagoslova na koje ukazuje reka iz Jezekiljeve vizije, svi oni potiču od Jehove i on ih izliva na sve svoje verne sluge.

PSALAM 46:4 Zapazimo kako se u ovom stihu ističu i prava religija i pravedna Božja vlast. Tu vidimo da jedna reka raduje „Božji grad“, što ukazuje na Božje Kraljevstvo i njegovu vlast. Ona raduje i „veličanstveno prebivalište Svevišnjeg“, koje ukazuje na pravu religiju.

Gledano u celini, ovi stihovi nam garantuju da će Jehova blagosloviti svoje verne sluge na dva načina. Jehova će u svu večnost izlivati na nas blagoslove – kao prvo, putem svoje vlasti i kao drugo, putem svega onoga što će učiniti da bi nam omogućio da mu služimo na ispravan način. Zato ostanimo čvrsto rešeni da i dalje pijemo „živu vodu“ koju nam Jehova Bog i njegov Sin pružaju, to jest da i dalje prihvatamo sve ono što čine da bismo dobili večni život! (Jer. 2:13; Jov. 4:10).