Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Sažetak novih objašnjenja

Sažetak novih objašnjenja

Tokom godina su u Stražarskoj kuli objavljivane informacije koje su nam pomogle da još bolje razumemo neka Jezekiljeva proročanstva. U ovoj knjizi se nalaze još neka nova objašnjenja. Pogledajmo da li možemo da odgovorimo na sledeća pitanja.

Šta predstavljaju četiri lica koja imaju četiri bića iz vizije?

Prethodno objašnjenje: Svako od četiri lica koja su imala ta bića, to jest heruvimi, predstavlja jednu od četiri istaknute Jehovine osobine.

Novo objašnjenje: Iako svako od četiri lica heruvima predstavlja jednu od četiri istaknute Jehovine osobine, posmatrano u celini ona predstavljaju sve Jehovine osobine. Osim toga, četiri lica ističu Jehovinu nenadmašnu moć i slavu.

Obrazloženje: U Božjoj Reči broj četiri često predstavlja nešto što je zaokruženo ili potpuno. Prema tome, kada četiri lica posmatramo u celini, ona predstavljaju mnogo više od četiri osobine – ona predstavljaju suštinu Jehovine strahopoštovanja vredne ličnosti. Osim toga, ta lica pripadaju stvorenjima koja su oličenje veličanstva, snage i moći. Pa ipak, sva ta četiri moćna stvorenja, prikazana sa četiri lica koja ima svaki heruvim, nalaze se ispod Jehovinog prestola. Na taj način je istaknuto da je Jehova Svevišnji Gospodar nad svima.

Koga predstavlja čovek s priborom za pisanje?

Prethodno objašnjenje: Čovek s priborom za pisanje predstavlja pomazanike koji su još uvek na zemlji. Propovedajući dobru vest i stvarajući učenike, pomazani hrišćani danas u figurativnom smislu stavljaju znak na čelo onima koji postaju deo „velikog mnoštva“ (Otkr. 7:9).

Novo objašnjenje: Čovek s priborom za pisanje predstavlja Isusa Hrista. On će obeležiti one koji pripadaju velikom mnoštvu kada ih u „velikoj nevolji“ bude prosudio kao ovce (Mat. 24:21).

Obrazloženje: Jehova je suđenje poverio svom Sinu (Jov. 5:22, 23). Prema Mateju 25:31-33, Isus će dati konačni sud o tome ko je „ovca“ a ko „jarac“.

 Da li Ola i Oliva, dve sestre bludnice, predočavaju lažno hrišćanstvo, u kome se ističu katolicizam i protestantizam?

Prethodno objašnjenje: Starija sestra Ola (Samarija, prestonica Izraela) predočava katolicizam. Mlađa sestra Oliva (Jerusalim, prestonica Jude) predočava protestantizam.

Novo objašnjenje: Te sestre bludnice ne predstavljaju nijedan deo hrišćanskog sveta. Njihov primer nam zapravo pomaže da razumemo kako se Jehova oseća kada oni koji su mu bili verni počine duhovni blud. On ima slična osećanja prema svim lažnim religijama.

Obrazloženje: Nigde u Bibliji ne piše da Ola i Oliva proročanski predočavaju lažno hrišćanstvo. Nekada su Izrael i Juda u simboličnom smislu Jehovi bili poput verne supruge, ali lažno hrišćanstvo nikada nije bilo u takvom odnosu s Jehovom. Osim toga, u 16. i 23. poglavlju knjige proroka Jezekilja, gde je zapisano poređenje o bludnicama, pruža se nada da će se Božji narod vratiti na pravi put. S druge strane, takva nada ne postoji za hrišćanske religije koje su deo Vavilona Velikog.

Da li drevni Jerusalim ogrezao u otpadništvu predočava hrišćanske crkve?

Prethodno objašnjenje: Jerusalim ogrezao u otpadništvu predočava hrišćanske crkve. Prema tome, uništenje Jerusalima proročanski ukazuje na uništenje lažnog hrišćanstva.

Novo objašnjenje: Okolnosti koje su vladale u Jerusalimu – uključujući i idolopoklonstvo i iskvarenost među narodom – sigurno se mogu uporediti sa onim što se danas dešava u crkvama. Međutim, mi više ne smatramo da drevni Jerusalim predočava hrišćanske crkve.

Obrazloženje: U Svetom pismu ne nalazimo čvrst razlog na osnovu kog bismo mogli tvrditi da Jerusalim predočava hrišćanske crkve. Jerusalim je nekada bio središte prave religije, ali hrišćanski svet nikada nije služio pravom Bogu. Osim toga, Jerusalim je u jednom periodu ponovo stekao Jehovinu naklonost, ali to neće biti slučaj s današnjim hrišćanskim crkvama.

Kako se ispunila vizija o dolini punoj suvih kostiju?

Prethodno objašnjenje: Godine 1918. pomazani hrišćani koji su bili progonjeni dospeli su u ropstvo Vavilona Velikog, tako da su u duhovnom pogledu bili skoro neaktivni, takoreći mrtvi. Kratak period zarobljeništva okončan je 1919, kada ih je Jehova vratio u život kao objavitelje njegovog Kraljevstva.

Novo objašnjenje: Duhovno ropstvo, to jest stanje nalik smrti, trajalo je veoma dugo i počelo je mnogo pre 1918. Započelo je u drugom veku n. e. i okončano je 1919. Ono se u suštini podudara sa dugim periodom tokom kog su pšenica i kukolj iz Isusovog poređenja zajedno rasli.

Obrazloženje: Zarobljeništvo izraelskog naroda u drevno doba trajalo je prilično dugo, od 740. do 537. pre n. e. Jezekilj je rekao da su kosti pobijenih ljudi bile „veoma suve“, što ukazuje na to da su oni bili mrtvi veoma dugo. Osim toga, Jezekilj je video da su kosti vraćene u život postepeno, za šta je bilo potrebno određeno vreme.

 Koje značenje ima proročanstvo o sastavljanju dva pruta?

Prethodno objašnjenje: Nakon jednog kratkog perioda tokom kog je jedinstvo među pomazanim hrišćanima bilo narušeno za vreme Prvog svetskog rata, oni koji su ostali verni Jehovi ponovo su bili ujedinjeni 1919.

Novo objašnjenje: Ovo proročanstvo ističe činjenicu da će Jehova ujediniti svoje sluge. Nakon 1919, kako je vreme prolazilo, preostalim pomazanim hrišćanima pridruživalo se sve više onih koji su se nadali večnom životu na zemlji. Danas obe grupe ujedinjeno služe Jehovi kao jedan narod.

Obrazloženje: Ovo proročanstvo ne govori o tome da je jedan prut najpre polomljen na dva dela, a kasnije sastavljen. Dakle, ono ne govori o jednoj grupi koja se podelila i koja je zatim bila ponovo ujedinjena, već govori o tome kako su se dve grupe ujedinile.

Ko je Gog iz Magoga?

Prethodno objašnjenje: Gog iz Magoga je proročansko ime za Satanu nakon što je zbačen s neba.

Novo objašnjenje: Gog iz Magoga predstavlja koaliciju naroda koja će napasti Božje sluge tokom velike nevolje.

Obrazloženje: Budući da Jezekiljevo proročanstvo kaže da će Jehova dati Goga za hranu pticama grabljivicama i da će on imati grob na zemlji, možemo zaključiti da Gog nije duhovno stvorenje. Pored toga, proročanstvo o Gogovom napadu slično je onome što knjiga proroka Danila i Otkrivenje govore o napadu narodâ na Božje sluge (Dan. 11:40, 44, 45; Otkr. 17:14; 19:19).

Da li je prorok Jezekilj u viziji video veliki duhovni hram o kom je kasnije govorio apostol Pavle?

Prethodno objašnjenje: Hram koji je prorok Jezekilj video u viziji jeste duhovni hram o kom je kasnije govorio apostol Pavle.

Novo objašnjenje: Hram koji je Jezekilj video ne predstavlja duhovni hram koji je nastao 29. n. e., već savršeni primer svete službe Jehovi u skladu s Mojsijevim zakonom. Kada je apostol Pavle pod Božjim nadahnućem govorio o duhovnom hramu, usredsredio se na ono što je Isus, kao uzvišeniji Prvosveštenik, ostvario od 29. do 33. n. e. S druge strane, Jezekiljeva vizija hrama, u kojoj se uopšte ne spominje prvosveštenik, odnosi se na duhovnu obnovu koja je započela 1919. Zato ne treba tražiti proročansko ili simbolično značenje u svakom detalju Jezekiljeve vizije hrama, već se prvenstveno treba usredsrediti na ono što se iz te vizije može naučiti o Jehovinim merilima što se tiče svete službe.

Obrazloženje: Hram iz Jezekiljeve vizije razlikuje se od duhovnog hrama u nekim bitnim obeležjima. Na primer, u hramu iz Jezekiljeve vizije prinosile su se brojne životinjske žrtve. Međutim, u duhovnom hramu prineta je samo jedna žrtva i to „jednom zauvek“ (Jevr. 9:11, 12). U vekovima pre Hristovog dolaska, još nije bilo vreme da Jehova otkrije istinu o duhovnom hramu.