1 Samuele 13:1-23

  • Saule uketa baa­na babaka ba mwa mpi (1-4)

  • Saule ubonisa buikuhumuso (5-9)

  • Samuele unyaza Saule (10-14)

  • Maisilaele habana lilwaniso (15-23)

13  Saule naanani lilimo ze . . .* haba mulena,+ mi abusa Isilaele ka lilimo zepeli.  Saule aketa baana ba 3,000 mwa Isilaele; ku bona bao, ba 2,000 nebali ni Saule mwa Mikimashi ni mwa sibaka sa malundu sa Betele, mi ba 1,000 nebali ni Jonatani+ kwa Gibea+ wa Benjamine. Batu kaufela bane basiyezi abalukulula, mi mañi ni mañi aikela kwa tende yahae.  Cwale Jonatani abulaya sitopa sa masole ba Mafilisita+ bane bali mwa Geba,+ mi Mafilisita bautwa taba yeo. Mi Saule alaela kuli kulizwe lunaka+ mwa naha kaufela, ali: “Maheberu bautwe!”  Maisilaele kaufela bautwa zeezahezi, bautwa kuli: “Saule ubulaile sitopa sa masole ba Mafilisita, mi cwale Maisilaele sebatoilwe ki Mafilisita.” Ka mukwa ocwalo, sicaba sabizwa kuli silatelele Saule kwa Giligali.+  Mafilisita ni bona bakopana hamoho kuli balwanise Isilaele, banani likoloi za ndwa ze 30,000 ni bapahami ba lipizi ba 6,000 ni masole babañata hahulu sina mushabati wa fa likamba la liwate;+ mi bakambama ni kuyo toma mafulo mwa Mikimashi kwa upa wa Beti-aveni.+  Mi baana ba Isilaele babona kuli ba mwa kozi, kakuli nebaziyelehile hahulu; ka mukwa ocwalo, batu baipata mwa mikoti ya mwa macwe,+ mwa misima, mwa macwe, mwa mabulukelo a fafasi,* ni mwa masima a mezi.  Maheberu babañwi mane basila Jordani kuya mwa naha ya Gadi ni ya Giliadi.+ Kono Saule naasali mwa Giligali, mi batu kaufela bane bamulatelela nebangangama.  Azwelapili kulibelela ka mazazi a 7 kufitela nako yanaabulezi* Samuele ifita, kono Samuele naasika fita kale mwa Giligali, mi sicaba nesihasana kumusiya.  Kwa mafelelezo, Saule ali: “Hamu nitiseze sitabelo sa kucisa ni matabelo a kuikabela.” Mi Saule afa sitabelo sa kucisa.+ 10  Kono asafeza feela kufa sitabelo sa kucisa, Samuele ni yena apunya. Mi Saule ayo mukatanyeza ni kumulumelisa. 11  Samuele kihaa li: “Uezizeñi?” Saule amualaba, ali: “Neniboni kuli sicaba nesihasana kunisiya,+ mi neusika taha ka nako yene ubulezi, mi Mafilisita nebanze bakopanela mwa Mikimashi.+ 12  Kiha senili: ‘Cwale Mafilisita bakato nilwanisa mwa Giligali, mi hanisika kupa Jehova kuli anishemube.’* Ka mukwa ocwalo, naikutwa kuli nilukela kufa sitabelo sa kucisa.” 13  Samuele kihaa li ku Saule: “Uezize ka bukuba. Hausika mamela taelo yanaa kufile Jehova Mulimu wahao.+ Hane ukamamela taelo yeo, Jehova naakatiisa mubuso wahao mwa Isilaele kuya kuile. 14  Kono cwale mubuso wahao hauna kuina nako yetelele.+ Jehova ukafumana muuna yatabisa pilu yahae,+ mi Jehova uka muketa kuli abe mueteleli wa sicaba sahae,+ kakuli hausika mamela taelo yanaa kufile Jehova.”+ 15  Cwale Samuele ananuha, azwa mwa Giligali kuya kwa Gibea wa Benjamine, mi Saule abala sicaba; bane basali ni yena neli baana bababato eza 600.+ 16  Saule, ni mwanaa hae Jonatani, ni batu bane basali ni bona nebainzi mwa Geba+ wa Benjamine, mi Mafilisita bona nebatomezi mafulo abona mwa Mikimashi.+ 17  Mi baana ba Mafilisita babahapa tutu nebazwanga mwa mafulo a Mafilisita ka litopa zetaalu. Sitopa sesiñwi nesifitanga mwa nzila ya Ofira, kuliba kwa naha ya Shuali; 18  sitopa sesiñwi nesifitanga mwa nzila ya Beti-horoni;+ mi sitopa sabulaalu nesifitanga mwa nzila yeliba kwa museto otalimani ni musindi wa Zeboimi, kwa neku la lihalaupa. 19  Cwale mwa naha kaufela ya Isilaele nekusa fumanwi mumbuti, kakuli Mafilisita nebaize: “Kuli Maheberu basike batula mukwale kamba lilumo.” 20  Mi Maisilaele kaufela nebayanga kwa Mafilisita kuyo lozisa malimi a likekele zabona, lipiki zabona, licapu zabona, ni licekesi zabona. 21  Nebalifanga pimi* iliñwi sina tifo ya kulozisa malimi a likekele, lipiki, lihala za meeno amalaalu, licapu, ni kulukisa likota za kusotezisa likomu. 22  Mi fa lizazi la ndwa, nekusina mutu kwa batu bane bali ni Saule ni Jonatani yanaasweli mukwale kamba lilumo mwa lizoho lahae;+ ki Saule feela ni mwanaa hae Jonatani bane banani lilwaniso. 23  Cwale sitopa sa masole* ba Mafilisita nesiile kwa nzila ye mwa musindi wa Mikimashi.+

Litaluso ze kwatasi

Lilimo zahae halisika boniswa mwa miputo ya Siheberu.
Kamba “lipakani za mwa mubu.”
Kamba “yanaatomile.”
Kamba “hanisika nolofaza pata yahae.”
Tikanyo ya kwaikale yebato likana ni shekele.
Kamba “mpi ya balibeleli.”