1 Samuele 11:1-15

  • Saule utula Maamoni (1-11)

  • Bulena bwa Saule bwatiiswa (12-15)

11  Cwale Nahashi wa Muamoni+ ataha kuto lwanisa muleneñi wa Jabeshi+ mwa Giliadi. Baana kaufela ba mwa Jabeshi bali ku Nahashi: “Hakueze tumelelano ni luna, mi luka kusebeleza.”  Nahashi wa Muamoni ali ku bona: “Nikaeza feela tumelelano ni mina haiba meeto amina a bulyo apunyakiwa. Nikaeza cwalo kuli Maisilaele kaufela bashubuke.”  Baana-bahulu ba mwa Jabeshi bamualaba, bali: “Haku lufe mazazi a 7 kuli lukone kuluma linumwana mwa naha kaufela ya Isilaele. Mi haiba kusafumanehi yaka lulamulela, lukakoza ku wena.”  Hasamulaho, linumwana zataha mwa Gibea+ mwanaapila Saule mi zafitisa manzwi ao kwa sicaba, mi sicaba kaufela sakalumuka kulila.  Kono Saule naazwa mwa naheñi inzaa zamaya likomu mwamulaho, mi ali: “Kuezaheziñi kwa sicaba? Batu balilañi?” Kiha bamutaluseza manzwi ebabulezi baana ba kwa Jabeshi.  Moya wa Mulimu wafa Saule maata+ hautwa manzwi ao, mi ahalifa hahulu.  Ka mukwa ocwalo, aanga lipoho zepeli mi alipumaka libindi-bindi, mi aluma linumwana kuli baise libindi-bindi zeo mwa naha kaufela ya Isilaele, mi bayo li: “Mutu kaufela yasalateleli Saule ni Samuele, likomu zahae likapumakiwa cwana!” Mi batu kaufela basaba Jehova, mi bakamuha kaufelaa bona ka mulelo ulimuñwi.*  Saule kihaa babala habali mwa Bezeki, mi afumana kuli neli Maisilaele ba 300,000 ni baana ba Juda ba 30,000.  Cwale babulelela linumwana zenetile, bali: “Muyo bulelela baana ba mwa Jabeshi mwa Giliadi, muli: ‘Kamuso lizazi halika cisa, mukapiliswa.’” Linumwana kiha liya, zayo zibisa baana ba mwa Jabeshi, mi bataba hahulu. 10  Cwale baana ba mwa Jabeshi bali ku Nahashi: “Kamuso lukakoza ku mina, mi muka lueza momulatela kaufela.”+ 11  Habusa, Saule aalula sicaba mwa litopa zetaalu, mi bakena mwa mafulo, bayo fita fahalaa ona ka nako ya mutonelo wa kakusasana* mi babulaya Maamoni+ kufitela lizazi licisa. Bane babandukile bahasana, mi nekusina nihaiba bababeli bane basiyezi hamoho. 12  Sicaba kiha sili ku Samuele: “Ki bo mañi bane baize: ‘Kana Saule ukaba mulenaa luna?’+ Hamutise baana bao, lubabulaye.” 13  Kono Saule ali: “Hakuna mutu yakabulaiwa kacenu,+ kakuli kacenu Jehova ulamulezi Isilaele.” 14  Hasamulaho, Samuele abulelela sicaba, ali: “Hamutahe, luye kwa Giligali,+ luyo tiisa bulena.”+ 15  Batu kaufela kiha baya kwa Giligali, mi habali mwa Giligali, babeya Saule fa bulena fapilaa Jehova. Kihona bafa Jehova matabelo a kuikabela,+ mi Saule ni baana kaufela ba Isilaele bawabelwa hahulu.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “inge mutu alimuñwi.”
Fo kikuli, ibato ba ka 2 ya busihu kuisa ka 6 ya kakusasana.