1 Samuele 14:1-52

  • Tulo ya Jonatani mwa Mikimashi (1-14)

  • Lila za Maisilaele zafenywa ki Mulimu (15-23)

  • Saule umatukela kukonkisa sicaba (24-46)

    • Sicaba sica nama hamoho ni mali (32-34)

  • Lindwa za Saule; lubasi lwahae (47-52)

14  Zazi leliñwi, Jonatani+ mwanaa Saule abulelela sikombwa sene silwalanga lilwaniso zahae, ali: “Taha lusilele mwabuse kwa mafulo a mpi ya balibeleli ya Mafilisita.” Kono naasika zibisa ndatahe.  Saule naatibelezi kwa mafelelezo a naha ya Gibea+ mwatasaa kota ya pomegaraneti mwa Migoroni, mi naali ni baana bababato eza 600.+  (Mi Akija mwanaa Akitubu,+ mwanahabo Ikabodi,+ mwanaa Finehasi,+ mwanaa Eli,+ muprisita wa Jehova mwa Shilo,+ naalwezi efoda.)+ Kono sicaba nesisika ziba kuli Jonatani naazwile mwa mafulo.  Cwale mwahalaa linzila zanaalika kufita ku zona Jonatani kuli asilele kwa mpi ya balibeleli ya Mafilisita, nekunani licwe lelishengile kwa neku leliñwi mi kwa neku leliñwi ni kona nekunani licwe lelishengile; licwe leliñwi nelibizwa Bozezi, mi leliñwi nelibizwa Seni.  Licwe leliñwi neliyemi sina musumo kwa mutulo, mi nelitalimezi kwa Mikimashi, leliñwi nelili kwa mboela, mi nelitalimezi kwa Geba.+  Cwale Jonatani abulelela mulwali wa lilwaniso zahae, ali: “Taha lusilele kwa mpi ya balibeleli, ya baana ba, babasika ya kwa mupato.+ Mwendi Jehova uka lutusa, kakuli hakuna sesikona kupalelwisa Jehova kupilisa ka kuitusisa babañata kamba babanyinyani.”+  Mulwali wa lilwaniso zahae kihaa li ku yena: “Ueze kaufela sesilatwa ki pilu yahao. Uye koubata kuya kaufela, mi nika kulatelela kouka ya kaufela.”  Mi Jonatani ali: “Lukasila, luye kwa baana bani, mi lukayo iponahaza ku bona.  Habaka li ku luna: ‘Hamuyeme fo, kufitela lutaha ku mina!’ lukayema mwa sibaka moluinzi mi haluna kukambamela ku bona. 10  Kono haiba balubulelela kuli: ‘Hamuto lulwanisa!’ lukakambama, kakuli Jehova uka bafa mwa mazoho aluna. Seo ikaba sona sisupo saluna.”+ 11  Cwale sibeli sabona bayo iponahaza kwa mpi ya balibeleli ya Mafilisita. Mafilisita kiha bali: “Hamubone! Ki ba Maheberu sebazwa mwa misima mone baipatile.”+ 12  Baana ba mwa mpi ya balibeleli kiha bali ku Jonatani ni mulwali wa lilwaniso zahae: “Hamukambamele kwanu ku luna, luto miluta tuto!”+ Honafo Jonatani abulelela mulwali wa lilwaniso zahae, ali: “Haku nilatelele, kakuli Jehova uka bafa mwa mazoho a Isilaele.”+ 13  Mi Jonatani akambama inze ahohoba ka mazoho ni ka mahutu ahae, mi mulwali wa lilwaniso zahae naamutaha mwamulaho; Mafilisita bakala kuwa fapilaa Jonatani, mi mulwali wa lilwaniso zahae naanzaa babulaya mwamulaho wahae. 14  Jonatani ni mulwali wa lilwaniso zahae habataseza Mafilisita lwapili, nebabulaile baana bababato eza 20, mwa sibaka sesibato eza licika la ekele* mwa butelele. 15  Mi batu bane bali mwa mafulo a mwa naheñi bakenelwa ki sabo yetuna, hamohocwalo ni masole kaufela ba mpi ya balibeleli ya Mafilisita, mi mane nihaiba baana bane bahapanga tutu+ basaba. Lifasi lakala kuzikinyeha, mi batu bangangama kabakala Mulimu. 16  Balibeleli ba Saule bane bali mwa Gibea+ wa Benjamine babona kuli mufilifili neunze uekezeha mwa maneku kaufela.+ 17  Saule ali kwa sicaba sene sili ni yena: “Hamubale batu, mi mubone yazwile ku luna.” Hase babalile batu, bafumana kuli Jonatani ni mulwali wa lilwaniso zahae nebasiyo. 18  Cwale Saule ali ku Akija:+ “Hakusuteleze Aleka ya Mulimu wa niti!” (Kakuli Aleka ya Mulimu wa niti neili ni Maisilaele ka nako yeo.*) 19  Saule hanaanze abulela cwalo ku muprisita, mufilifili neuekezeha mwa mafulo a Mafilisita. Saule kihaa li ku muprisita: “Tuhela zeueza.”* 20  Cwale Saule ni batu kaufela bane bali ni yena bakopana, baya kwa ndwa, mi bayo fumana kuli Mafilisita basweli kubulayana ka mikwale yabona, mi kunani mufilifili omutuna hahulu. 21  Mi hape Maheberu bane baswalisani ni Mafilisita sapili, bona bane batile ni bona mwa mafulo, bakala kuswalisana ni Maisilaele bane bazamaiswa ki Saule ni Jonatani. 22  Baana kaufela ba Maisilaele bane baipatile+ mwa naha ya malundu ya Efraimi bautwa kuli Mafilisita babalehile, mi ni bona baswalisana ni Maisilaele kubamanama, inze babalwanisa. 23  Mi zazi leo, Jehova apilisa Maisilaele,+ mi ndwa yalwanwa kuyo fita mane ni kwa Beti-aveni.+ 24  Kono zazi leo, baana ba Maisilaele baziyeleha hahulu, kakuli Saule naakonkisize sicaba kuli: “Mutu kaufela yakaca sico* lizazi lisika likela kale akutiwe, kufitela nikutiseza bumaswe kwa lila zaka!” Ka mukwa ocwalo, nekusina mutu yanaacile sico.+ 25  Cwale batu* kaufela bakena mwa mushitu, mi nekunani linosi fafasi. 26  Mi hase bakeni mwa mushitu, babona linosi zelotela fafasi, kono nekusina yanaacile kwateñi, kakuli nebasaba sikuto. 27  Kono Jonatani naasika utwa, ndatahe hanaakonkisa sicaba,+ mi aanga mulamu o mwa lizoho lahae ni kucupwa ngo yaona mwa mpako ya linosi zeo. Mi hasaacile kwateñi, aba ni maata.* 28  Cwale yomuñwi mwahalaa sicaba ali ku yena: “Ndataho ukonkisize batu ka taata, uize: ‘Mutu kaufela yakaca sico kacenu akutiwe!’+ Ki lona libaka sicaba hasikatezi hahulu.” 29  Kono Jonatani ali: “Ndate utahisize butata bobutuna* mwa naha. Hamubone monibezi ni maata* kabakala kuli nilwazize hanyinyani kwa linosi ze. 30  Batu kacenu hane bakalukuluha kuca+ ku zebahapile kwa lila zabona, nebaka ba ni maata luli! Nebaka bulaya Mafilisita babañata hahulu ni kufita.” 31  Ka lizazi leo, babulaya Mafilisita kukalela mwa Mikimashi kuyo fita ni kwa Aijaloni,+ mi sicaba sakatala hahulu. 32  Batu kiha bakala kumata kuyo nga ka mukwañuli kwa lika zene bahapile, mi baanga lingu ni likomu ni manamani, balibulaela fafasi, mi baca nama hamoho ni mali.+ 33  Saule abihelwa kuli: “Bona! Sicaba sifoseza Jehova ka kuca nama hamoho ni mali.”+ Yena kihaa li: “Hamusika sepahala. Hamupikuluseze kwanu licwe lelituna kapili-pili.” 34  Saule kihaa li: “Hamukene mwahalaa sicaba mi muyo babulelela kuli: ‘Yomuñwi ni yomuñwi wamina aange poho yahae ni ngu yahae mi ato libulaela kwanu, kihona aka lica. Musike mwafoseza Jehova ka kuca nama hamoho ni mali.’”+ Yomuñwi ni yomuñwi wabona kihaa taha ni poho yahae busihu bo, mi ato ibulaya. 35  Mi Saule ayahela Jehova aletare.+ Yeo neliyona aletare yapili yanaayahezi Jehova. 36  Hasamulaho Saule ali: “Halushetumukeñi luyo lwanisa Mafilisita busihu bo, mi luyo baamuha tutu kuisa habusa. Haluna kupilisa nihaiba alimuñwi ku bona.” Bona kiha baalaba, bali: “Ueze kaufela seubona kuli silukile mwa meeto ahao.” Mi muprisita ali: “Halubuzeñi Mulimu wa niti mwa sibaka se.”+ 37  Mi Saule abuza Mulimu ali: “Nishetumuke niyo lwanisa Mafilisita nji?+ Kana uka bafa mwa mazoho a Isilaele?” Kono Mulimu naasika mualaba ka lizazi leo. 38  Ka mukwa ocwalo, Saule ali: “Hamutahe kwanu, mina bazamaisi kaufela ba sicaba, luto batisisa sibi sesiezizwe kacenu. 39  Ka Jehova yapila, yena yalamulezi Isilaele, mutu yaezize sibi se ulukela kushwa, niha kukafumaneha kuli ki mwanaka Jonatani.” Kono hakuna nihaiba alimuñwi mwahalaa sicaba yanaa mualabile. 40  Kihaa li kwa Maisilaele kaufela: “Hamuyeme kwa lineku lililiñwi, mi na ni mwanaka Jonatani lukayema kwa neku leliñwi.” Mi sicaba sali ku Saule: “Ueze kaufela seubona kuli silukile mwa meeto ahao.” 41  Saule kihaa li ku Jehova: “Wena Mulimu wa Isilaele, haku nialabe ka Tumimi!”+ Kwanomiwa Jonatani ni Saule, mi sicaba salukululwa. 42  Cwale Saule ali: “Hamupose loto+ kuli kuzibwe kuli sifosi ki mañi mwahalaa ka ni mwanaka Jonatani.” Mi Jonatani anomiwa. 43  Saule kihaa li ku Jonatani: “Haku nibulelele, ki sika mañi seuezize?” Jonatani amualaba, ali: “Nenilwazize feela hanyinyani kwa linosi lene lili kwa ngo ya mulamu onisweli mwa lizoho laka.+ Ki na yo! Niitukiselize kushwa!” 44  Saule kihaa li: “Haike Mulimu anife koto mi aniekeleze kwateñi haiba usashwi, Jonatani.”+ 45  Kono sicaba sali ku Saule: “Kiñi sakashwela Jonatani—yena yatahiselize Isilaele tulo* yetuna+ cwana? Hakukonahali! Ka Jehova yapila, kusike kwaba nihaiba mulili ulimuñwi wa kwa toho yahae okawela fafasi, kakuli usebelisani ni Mulimu kacenu.”+ Ka mukwa ocwalo, batu bapilisa* Jonatani, mi naasika bulaiwa. 46  Mi Saule atuhela kumanama Mafilisita, mi Mafilisita baikela kwa naha yabona. 47  Saule atiisa mubuso wahae mwa Isilaele mi alwanisa lila zahae kaufela zenee mupotolohile, alwanisa Mamoabi,+ Maamoni,+ Maedomo,+ malena ba Zoba,+ ni Mafilisita;+ mi naanzaa batula kwanaaya kaufela. 48  Alwana ka bundume, atula Maamaleke,+ mi alamulela Maisilaele kwa batu bane babalwanisa. 49  Bana ba Saule babashimani neli Jonatani, Ishivi, ni Maliki-shua.+ Hape naanani bana bababeli babasizana; libizo la yomuhulu neli Merabi,+ mi libizo la wa mwanana neli Mikali.+ 50  Libizo la musalaa Saule neli Akinoami mwanaa Akimaazi. Libizo la nduna wa mpi yahae neli Abinere+ mwanaa Nere, muhabo ndatahe Saule. 51  Kishi+ neli yena ndatahe Saule, mi Nere+ ndatahe Abinere neli mwanaa Abiele. 52  Saule alwanisa Mafilisita ka taata mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae.+ Saule hanaafumana muuna yatiile kamba yanani bundume, naamukenyanga mwa mpi yahae.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mutabo wa simu,” fo kikuli, kalulo ya simu yekona kulimiwa ki sipani sa mapulu mwa lizazi lililiñwi.
Linzwi ka linzwi, “ka lizazi leo.”
Linzwi ka linzwi, “Kutisa lizoho lahao.”
Linzwi ka linzwi, “sinkwa.”
Linzwi ka linzwi, “naha.”
Linzwi ka linzwi, “meeto ahae abenya.”
Kamba “bumai bobutuna.”
Linzwi ka linzwi, “meeto aka mwabenyelize.”
Kamba “puluso.”
Linzwi ka linzwi, “baliulula.”