1 Samuele 18:1-30

  • Bulikani bwa Davida ni Jonatani (1-4)

  • Litulo za Davida mwa lindwa litahisa kuli Saule amushwele muna (5-9)

  • Saule ulika kubulaya Davida (10-19)

  • Davida unyala Mikali mwanaa Saule wamusizana (20-30)

18  Davida amano feza kuambola ni Saule, Jonatani+ ni Davida baba balikani babatuna, mi Jonatani akala kulata Davida sina mwanaaitatela.+  Kuzwa ka lona lizazi leo, Saule aanga Davida, mi naasika mulumeleza kukutela kwa ndu ya ndatahe.+  Mi Jonatani ni Davida baeza tumelelano,+ kakuli Jonatani naamulata sina mwanaaitatela.+  Jonatani atubula koti yesina mazoho yanaapezi, aifa Davida, mi amufa ni liapalo zahae zeñwi, ni mukwale wahae, ni buta bwahae, ni lukanda lwahae.  Davida akalisa kuyanga kwa ndwa mi naakondisa*+ kai ni kai kwanaa muluma Saule. Saule kihaa mufa kuzamaisa baana ba ndwa,+ mi taba yeo yatabisa batu kaufela ni batanga ba Saule.  Davida ni babañwi hane bakutanga kuzwa kwa kubulaya Mafilisita, basali nebazwanga mwa mileneñi kaufela ya Isilaele kuto katanyeza Mulena Saule, banze baopela+ ni kubina, mi nebaliza tulupanyana,+ ni zelizwa za mihala yemilaalu, inze batabile.  Basali bao hane banze banyakalala cwalo nebaopelanga kuli: “Saule ubulaile babaeza likiti,Mi Davida ubulaile babaeza likiti zemashumi-shumi.”+  Saule ahalifa hahulu,+ mi pina ye, yamunyemisa, kakuli naali: “Baize Davida ubulaile babaeza likiti zemashumi-shumi, kono na, nibulaile babaeza likiti. Sesisiyezi feela kikuli bamufe bulena!”+  Kuzwa ka lona lizazi leo, Saule aikalelwa Davida ka nako kaufela. 10  Habusa, moya omaswe ozwa ku Mulimu waswala Saule,+ mi aeza inge yalyangani* ali mwa ndu yahae, Davida inzaa liza lipina ka harepa+ sina mwanaaezezanga ka linako zeñwi. Saule naasweli lilumo mwa lizoho lahae,+ 11  mi aposa lilumo+ inzaa ipulelisa, ali: ‘Nikabulaela Davida kwa limota!’ Kono Davida abaleha habeli. 12  Cwale Saule asaba Davida bakeñisa kuli Jehova naali ni yena,+ kono naazwile ku Saule.+ 13  Saule kihaa zwisa Davida fapilaa hae mi amuketa kuba nduna wa masole ba 1,000, mi Davida naaetelelanga mpi mwa ndwa.*+ 14  Davida naazwelapili kukondisa*+ mwa lika zanaaeza kaufela, mi Jehova naali ni yena.+ 15  Mi Saule habona kuli Davida naakondisa luli, amusaba. 16  Kono Maisilaele kaufela ni batu ba mwa Juda nebalata Davida, kakuli naabaetelelanga mwa lindwa zabona. 17  Hasamulaho Saule ali ku Davida: “Ki yo mwanaka wamusizana Merabi.+ Nika kufa yena kuli abe musalaa hao.+ Kono wena uzwelepili kubonisa bundume bwahao ku na ni kulwana lindwa za Jehova.”+ Kakuli Saule naaipulelisa, ali: ‘Nisike namubulaya ka lizoho laka. Abulaiwe ki Mafilisita.’+ 18  Davida kihaa li ku Saule: “Na ki na mañi mi bahabo na, ba lubasi lwa bo ndate, ki bo mañi mwa Isilaele, kuli nibe mukwenyanaa mulena?”+ 19  Kono nako haifita ya kuli Merabi mwanaa Saule afiwe ku Davida, kwafumaneha kuli Merabi nasaafilwe kale ku Adriele+ wa kwa Mehola kuli abe musalaa hae. 20  Cwale Mikali+ mwanaa Saule wamusizana naalata Davida, mi Saule abihelwa taba yeo, mi ataba. 21  Ka mukwa ocwalo, Saule ali: “Nika mufa yena kuli abe lilaba ku yena, ilikuli awele mwa mazoho a Mafilisita.”+ Saule kihaa bulelela Davida lwabubeli, ali: “Kacenu ukaeza tumelelano ni na ya kunyala mwanaka.”* 22  Hape Saule alaela batanga bahae, ali: “Hamubulelele Davida kwa mukunda, muli: ‘Bona! Mulena ukutabezi, mi batanga bahae kaufela bakulata. Cwale eza tumelelano ni mulena ya kunyala mwanaa hae.’” 23  Batanga ba Saule hane babulelezi Davida litaba zeo, Davida ali: “Kana muunga kuli kunyala mwanaa mulena ki nto yenyinyani, na mutu yali mubotana, yasakutekiwi?”+ 24  Batanga ba Saule bato mubihela kuli: “Ao ki ona manzwi abulezi Davida.” 25  Saule kihaa li: “Mubulelele Davida, muli: ‘Mulena hatokwi lionda,+ utokwa feela matalo a kwa buuna a 100,+ a Mafilisita, kuli akutiseze bumaswe kwa lila za mulena.’” Kakuli mulelo wa Saule neli kuli Davida abulaiwe ki Mafilisita. 26  Batanga bahae kiha babulelela Davida manzwi ao mi taba yeo ya kunyala mwanaa mulena yatabisa Davida.+ Nako yenetomilwe isika fita kale, 27  Davida aya ni baana bahae mi ayo bulaya baana ba Mafilisita ba 200, mi Davida atisa palo yekwanile ya matalo abona ku mulena, kuli anyale mwanaa mulena. Ka mukwa ocwalo, Saule amufa mwanaa hae Mikali kuli abe musalaa hae.+ 28  Saule alemuha kuli Jehova naainzi ni Davida+ ni kuli mwanaa hae Mikali naamulata.+ 29  Taba yeo yatahisa kuli Saule aikalelwe Davida nikufita, mi Saule aba sila sa Davida mwa bupilo bwahae kaufela.+ 30  Manduna ba Mafilisita nebayanga kwa ndwa, kono mone bayelanga kaufela, Davida naakondisa hahulu* kufita batanga ba Saule kaufela;+ mi libizo lahae lakutekiwa hahulu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naaeza ka butali.”
Kamba “aeza inge mupolofita.”
Linzwi ka linzwi, “mi naazwanga ni kukuta, fapilaa sicaba.”
Kamba “kueza ka butali.”
Kamba “ukaba mukwenyanaaka.”
Kamba “naaeza ka butali bobutuna.”