1 Samuele 30:1-31

  • Maamaleke bahapa muleneñi wa Zikilagi ni kuucisa mulilo (1-6)

    • Davida ufumana maa­ta kuzwelela ku Mulimu (6)

  • Davida utula Maamaleke (7-31)

    • Davida ukutisa bane bahapilwe (18, 19)

    • Taelo ya Davida ka za lika zehapilwe (23, 24)

30  Davida ni baana bahae habataha mwa Zikilagi+ ka lizazi labulaalu, bafumana kuli Maamaleke+ nebahapile ze mwa naha ya kwa mboela* ni Zikilagi, mi nebataselize muleneñi wa Zikilagi ni kuucisa ka mulilo.  Nebahapile basali+ ni batu kaufela bane bali mwa muleneñi, kukala ku yomunyinyani kuisa ku yomutuna. Nebasika bulaya mutu, kono babahapa mi baikela.  Davida ni baana bahae habataha mwa muleneñi, bafumana kuli neucisizwe ka mulilo, mi basali babona ni bana babona babashimani ni babasizana nebahapilwe.  Davida ni baana bane bali ni yena kiha bakalumuka kulila, kufitela bafelelwa ki maata a kulila.  Basali ba Davida bababeli ni bona nebahapilwe, bo Akinoami wa kwa Jizireele ni Abigaili mbelwa wa Nabali wa kwa Karmele.+  Davida naaziyelehile hahulu, bakeñisa kuli baana bane bali ni yena nebalelisana kuli bamupobaule ka macwe, kakuli baana kaufela nebahalifile maswe kabakala kuli bana babona babashimani ni bana babona babasizana nebahapilwe. Kono Davida aitiisa ka Jehova Mulimu wahae.+  Cwale Davida ali ku muprisita Abiatare,+ mwanaa Akimeleki: “Haku nitiseze efoda.”+ Abiatare kihaa tiseza Davida efoda.  Davida abuza Jehova,+ ali: “Nimatise mpi ya bahapi ye nji? Kana nika baswala?” Kihaa mualaba, ali: “Haku bamatise, kakuli uka baswala luli, mi uka baamuha zebahapile.”+  Kapili-pili Davida aya ni baana ba 600+ bane bali ni yena, mi bayo fita kwa Mulapo* wa Besora, mi baana babañwi bane bali ni yena basiyala kwateñi. 10  Davida ni baana ba 400 bazwelapili kumatisa mpi ya bahapi, kono baana ba 200 bane bapalezwi kusila Mulapo wa Besora kabakala kukatala, basiyala.+ 11  Bafumana muuna wa Muegepita mwa simu mi bamuisa ku Davida. Bamufa lico ni mezi a kunwa, 12  ni siemba sa liñende leliezizwe ka lifeiga ni mañende amabeli aezizwe ka miselo ya veine yeomile. Hasaacile, akutelwa ki maata,* kakuli nese kufitile mazazi amalaalu ni masihu amalaalu asaci sico kamba kunwa mezi. 13  Cwale Davida amubuza, ali: “Muñaa hao ki mañi, mi uzwa kai?” Yena aalaba, ali: “Ni sikombwa yali Muegepita, mutangaa muuna wa Muamaleke, kono muñaaka naanisiile bakeñisa kuli nenikulile, mi sekufitile mazazi amalaalu. 14  Neluhapile naha ye kwa mboela* wa Makereti+ ni naha ya Juda ni mboela* wa naha ya Kalebu,+ mi lwacisa muleneñi wa Zikilagi ka mulilo.” 15  Davida kihaa li ku yena: “Kana uka niisa kwa mpi ya bahapi, yenimatisa?” Yena aalaba, ali: “Haiba ukonka ku na ka Mulimu kuli hauna kunibulaya ni kuli hauna kunifa ku muñaaka, nika kuisa kwa mpi yeo.” 16  Kihaa muisa kwateñi, mi babafumana bahasani mwa naha yeo kaufela, banze baca ni kunwa ni kunyakalala kabakala tutu yetuna yene bangile mwa naha ya Mafilisita ni mwa naha ya Juda. 17  Cwale Davida ababulaya kukala kakusasana hakupatalala kuisa manzibwana; nekusina yanaabandukile+ kwandaa baana ba 400 bane babalehile bazulami likamele. 18  Davida akutisa lika kaufela zene bangile Maamaleke,+ mi ayangwela basali bahae bababeli. 19  Hakuna sene sitondahezi kwa lika zabona, kukala ka zenyinyani kuisa ku zetuna. Bakutisa bana babona babashimani ni babasizana ni lika zenehapilwe;+ Davida akutisa lika kaufela zene bangile. 20  Davida kihaa nga lingu ni likomu kaufela za Maamaleke, mi batu bahae balisoteza fapilaa mitapi yabona. Babulela, bali: “Ye ki yona tutu ya Davida.” 21  Cwale Davida ataha kwa baana ba 200 bane bapalezwi kuya ni yena kabakala kukatala, ili bane basiyezi kwa Mulapo wa Besora,+ mi bato katanyeza Davida ni batu bane bali ni yena. Davida haatumela baana bao, ababuza mobazuhela. 22  Kono baana babamaswe, ili babasina tuso, mwahalaa baana bane baile ni Davida, bali: “Bakeñisa kuli nebasika ya ni luna, haluna kubafa kwa tutu yelukutisize, mañi ni mañi aange feela musalaa hae ni bana bahae mi aikele.” 23  Kono Davida ali: “Banabahesu, musike mwaeza cwalo ka lika zalufile Jehova. Ulusilelelize mi ufile mpi ya bahapi mwa mazoho aluna, yene tilo lulwanisa.+ 24  Ki mañi yakalumelelana ni mina mwa taba ye? Sakafiwa mutu yanaaile kwa ndwa sikalikana ni sakafiwa mutu yanaasiyezi kulibelela libyana.+ Kaufelaa bona bakafumana kabelo.”+ 25  Mi kuzwa lona lizazi leo, Davida atomela Isilaele mulao wo, mi usali teñi ni kacenu le. 26  Davida hasaakutile mwa Zikilagi, aanga kwa tutu yenehapilwe, ailumela baana-bahulu ba Juda babali balikani bahae, mi ali: “Ki ye mpo* yeni mifa, yezwa ku zenihapile kwa lila za Jehova.” 27  Alumela limpo ku babali mwa Betele,+ ku babali mwa Ramoti ya kwa Negebe,* ku babali mwa Jatiri,+ 28  ku babali mwa Aroere, ku babali mwa Sifomoti, ku babali mwa Eshitemoa,+ 29  ku babali mwa Rakali, ku babali mwa mileneñi ya Majerameele,+ ku babali mwa mileneñi ya Makeni,+ 30  ku babali mwa Horoma,+ ku babali mwa Borashani, ku babali mwa Ataki, 31  ku babali mwa Hebroni,+ ni ku babali mwa libaka kaufela mwanaayanga Davida ni baana bahae.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa Negebe.”
Linzwi ka linzwi, “moya wahae wakutela ku yena.”
Kamba “kwa Negebe.”
Kamba “kwa Negebe.”
Linzwi ka linzwi, “mbuyoti.”
Kamba “kwa mboela.”