1 Samuele 28:1-25

  • Saule upotela mulauli kwa Eni-doro (1-25)

28  Mwa mazazi ao, Mafilisita bakopanya limpi zabona kuli bayo lwanisa Isilaele.+ Mi Akishi ali ku Davida: “Waizibela hande kuli wena ni baana babali ni wena mukaya ni na kwa ndwa.”+  Davida ali ku Akishi: “Kaniti, waziba sakaeza mutangaa hao.” Akishi ali ku Davida: “Ki lona libaka hanika kuketa kuli ube mulibeleli waka wa kamita.”*+  Cwale Samuele naasaashwile, mi Maisilaele kaufela neba mulilile ni kumubuluka mwa muleneñi wahabo yena wa Rama.+ Mi Saule naazwisize balauli ni linuhi mwa naha.+  Mafilisita bakopana hamoho mi bayo toma mafulo abona mwa Shunemi.+ Cwale Saule akopanya Maisilaele kaufela, mi batoma mafulo abona mwa Giliboa.+  Saule habona mafulo a Mafilisita, asaba mi aikalelwa hahulu.+  Saule niha naabuzanga Jehova,+ Jehova naasa mualabi, ibe ka litolo kamba ka Urimi+ kamba ka bapolofita.  Kwa mafelelezo, Saule ali kwa batanga bahae: “Hamu nibatele musali wa mulauli,+ kuli niye ku yena niyo mubuza.” Batanga bahae bali ku yena: “Bona! Kunani musali wa mulauli kwa Eni-doro.”+  Cwale Saule aapala liapalo lisili kuli asike azibahala, mi busihu aya ni baana bababeli ku musali yo. Saule ali ku yena: “Shangwe, hakulaule ka bulauli+ bwahao, mi unizuseze mutu yenika kubulelela.”  Kono musali yo ali ku yena: “Waizibela zanaaezize Saule, mwanaazwiselize balauli ni linuhi mwa naha.+ Cwale kiñi haubata kuniswasa ilikuli nibulaiwe?”+ 10  Saule kihaa konka ku musali yo ka Jehova, ali: “Ka Jehova yapila, hauna kuba ni mulatu mwa taba ye!” 11  Musali kihaa li: “Nikuzuseze mañi?” Saule amualaba, ali: “Unizuseze Samuele.” 12  Musali habona “Samuele,”*+ ahuwa ka linzwi lelituna mi ali ku Saule: “Kiñi hau nipumile? Hanili ki wena Saule!” 13  Mulena ali ku musali: “Usike wasaba, kono ubonañi?” Musali yo aalaba Saule, ali: “Nibona mutu yaswana sina mulimu, yazwa mwa mubu.” 14  Honafo Saule abuza musali yo, ali: “Ubonahala cwañi?” mi musali aalaba, ali: “Ki muuna yasupezi yazuha, mi uapezi koti yesina mazoho.”+ Saule alemuha kuli mutu yo ki “Samuele,” mi akubama ni kuwiseza pata yahae fafasi. 15  Cwale “Samuele” ali ku Saule: “Kiñi hau nifilikanyize ka kunizusa?” Saule aalaba, ali: “Niziyelehile hahulu. Mafilisita banilwanisa mi Mulimu uzwile ku na mi utuhezi kunialaba, ibe ka bapolofita kamba ka litolo;+ ki lona libaka hani kubuza kuli unibulelele seniswanela kueza.”+ 16  Mi “Samuele” ali: “Kiñi haubuza na, hailifo Jehova uzwile ku wena+ mi ufetuhile sila sahao? 17  Jehova ukaeza sanaapolofitile ka na: Jehova ukapazula mubuso, auzwise mwa mazoho ahao ni kuufa ku yomuñwi wa banabahabo wena, yena Davida.+ 18  Kakuli neusika utwa linzwi la Jehova mi neusika bonisa buhali bwahae bobutuka kwa Maamaleke,+ ki lona libaka Jehova hakueza cwana kacenu. 19  Hape Jehova uka kufa mwa mazoho a Mafilisita,+ wena hamoho ni Maisilaele, mi kamuso wena+ ni bana bahao+ mukaba ni na. Hape Jehova ukafa mpi ya Isilaele mwa mazoho a Mafilisita.”+ 20  Honafo Saule awela fafasi, alapama, mi asaba hahulu kabakala manzwi a “Samuele.” Mi afelelwa ki maata, kakuli naasika ca sico musihali kaufela ni busihu kaufela. 21  Musali hataha ku Saule, abona kuli Saule uziyelehile hahulu, mi ali ku yena: “Mutangaa hao uutwile manzwi ahao, nenibeile bupilo bwaka mwa lubeta+ mi niezize zene unibulelezi. 22  Cwale shangwe, hakuutwe zabulela mutangaa hao. Kashe nikufe sinkwa; uce kuli ufumane maata a kuzamaya.” 23  Kono yena ahana mi ali: “Hanina kuca.” Kono batanga bahae ni musali yo bamutundamena. Kwa mafelelezo, autwa manzwi abona mi azuha fafasi ni kuina fa mumbeta. 24  Musali yo naanani namani yenunisizwe mwa ndu yahae, mi kapili-pili aibulaya,* mi aanga fulaulo ni kuiluba, aibesa kueza sinkwa sesisika ya mumela. 25  Mi alifa Saule ni batanga bahae, mi baca. Hasamulaho, bananuha mi baikela bona busihu bo.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ube mubabaleli wa toho yaka ka mazazi kaufela.”
Kamba “nto yenebonahala inge Samuele.”
Kamba “aieza sitabelo.”