1 Samuele 15:1-35

  • Saule ka kusautwa Mulimu, upilisa Agagi (1-9)

  • Samuele unyaza Saule (10-23)

    • “Kuutwa ki kwa butokwa kufita sitabelo” (22)

  • Saule wahaniwa kuli azwelepili kuba mulena (24-29)

  • Samuele ubulaya Agagi (30-35)

15  Samuele kihaa bulelela Saule, ali: “Jehova naanilumile kuli nikutoze kuba mulena wa sicaba sahae sa Isilaele;+ cwale teeleza sabulela Jehova.+  Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Maamaleke bakaikalabela ku na kabakala sene baezize kwa Maisilaele hane babalwanisize mwa musipili wabona wa kuzwa kwa Egepita.+  Cwale zamaya, uyo bulaya Maamaleke,+ mi ubayundise+ ni kuyundisa zabona kaufela. Usike wabatuhelela kupila;* ubabulaye,+ muuna hamoho ni musali, mwanana hamoho ni mbututu, poho hamoho ni ngu, kamele hamoho ni mbongolo.’”+  Saule abiza sicaba mi ababala bali mwa Telaimi: Neli masole ba 200,000 babazamaya ka mahutu ni baana ba Juda ba 10,000.+  Saule aya kwa muleneñi wa Amaleke mi abandamena muleneñi wo mwa musindi.*  Mi cwale Saule abulelela Makeni+ ali: “Hamuzwe mwahalaa Maamaleke, kuli nisike namiyundisa hamoho ni bona.+ Kakuli nemubonisize lilato lelisa feli kwa sicaba kaufela sa Isilaele+ ka nako yene sizwa mwa Egepita.” Makeni kiha bazwa mwahalaa Maamaleke.  Hasamulaho, Saule abulaya Maamaleke+ kukalela kwa Havila+ kuisa kwa Shuri,+ yeli bukaufi ni Egepita.  Aswala Agagi+ mulena wa Maamaleke inze apila, kono abulaya batu babañwi kaufela ka mukwale.+  Kono Saule ni sicaba bapilisa* Agagi ni zende hahulu kwa lingu, kwa likomu, kwa lifolofolo zenunisizwe, kwa lingu zabaana, ni lika kaufela zende.+ Nebasika lata kuliyundisa. Kono bayundisa lika kaufela zesina tuso ni zene basatokwi. 10  Cwale linzwi la Jehova lataha ku Samuele, lali: 11  “Nainyaza* kuli niketile Saule kuba mulena, kakuli utuhezi kunilatelela mi haasika eza sene nimubulelezi.”+ Samuele aswaba hahulu hautwa cwalo, mi azwelapili kulila fapilaa Jehova busihu kaufela.+ 12  Samuele hazuha isali kakusasana kuli ayo kopana ni Saule, Samuele abulelelwa kuli: “Saule naaile kwa Karmele,+ mi ayo ikahela licwe la kupuzo kwateñi.+ Hasamulaho amenuha ni kushetumukela kwa Giligali.” 13  Samuele hasaakopani ni Saule, Saule ali ku yena: “Haike Jehova akufuyole. Niezize sanaa nibulelezi Jehova.” 14  Kono Samuele ali: “Cwale lingu ni likomu zeo zeniutwa bo?”+ 15  Saule amualaba, ali: “Lizwa kwa Maamaleke, kakuli sicaba nesipilisize* zende hahulu kwa lingu ni kwa likomu kuli lifiwe Jehova Mulimu wahao sina matabelo; kono zenesiyezi luliyundisize.” 16  Samuele kihaa li ku Saule: “Kuza! Kashe nikutaluseze sanibulelezi Jehova mabani busihu.”+ Saule kihaa li ku yena: “Hakubulele!” 17  Samuele azwelapili, ali: “Hane uiponi kuba yomunyinyani mwa meeto ahao,+ kana haki yona nako yene uketilwe kuba toho ya masika a Isilaele, ili yona nako yanaa kutozize Jehova kuli ube mulena wa Isilaele?+ 18  Hasamulaho Jehova akuluma, ali: ‘Zamaya, uyo yundisa Maamaleke ba baezalibi.+ Ubalwanise kufitela ubayundisa.’+ 19  Cwale kiñi hausika utwa linzwi la Jehova? Kono umatezi ka mukwañuli kwa lika zehapilwe+ mi uezize nto yemaswe mwa meeto a Jehova!” 20  Kono Saule ali ku Samuele: “Niutwile linzwi la Jehova! Neniile kwanaa nilumile Jehova, mi niizo taha ni Agagi mulena wa Maamaleke, mi niyundisize Maamaleke.+ 21  Kono batu baangile lingu ni likomu ku zehapilwe, ili zende hahulu kwa lika zenelukela kusinyiwa, kuli balife sina matabelo ku Jehova Mulimu wahao mwa Giligali.”+ 22  Samuele kihaa li: “Kana Jehova utabela linubu za kucisa ni matabelo+ sina mwatabelela kuutwa linzwi la Jehova? Bona! Kuutwa ki kwa butokwa kufita sitabelo,+ mi kuteeleza ki kwa butokwa kufita mafula+ a lingu; 23  kakuli bukwenuheli+ buswana ni sibi sa bulauli,+ mi buikuhumuso buswana ni kuitusisa maata a mabibo ni kulapela milimu ya maswaniso.* Bakeñisa kuli uhanile linzwi la Jehova,+ ni yena ukuhanile kuba mulena.”+ 24  Cwale Saule ali ku Samuele: “Niezize sibi, kakuli nitulile taelo ya Jehova ni manzwi ahao, bakeñisa kuli nenisabile batu mi neniutwile manzwi abona. 25  Cwale nakupa, uniswalele sibi saka, mi ukute ni na kuli niyo kubamela Jehova.”+ 26  Kono Samuele ali ku Saule: “Hanina kukuta ni wena, kakuli uhanile linzwi la Jehova, mi Jehova uhanile kuli uzwelepili kuba mulena wa Isilaele.”+ 27  Samuele hasikuluha kuli aye, Saule aswala kwa mungundo wa siapalo sahae sesitelele, kono siapalo sapazuha. 28  Samuele kihaa li ku yena: “Jehova upazuzi mubuso wa Isilaele kuuzwisa ku wena kacenu, mi uka ufa ku yomuñwi wa banabahabo wena yaswanela kukufita.+ 29  Mi Yakanya wa Isilaele+ haana kubulela buhata+ kamba kucinca muhupulo wahae,* kakuli yena haswani ni mutu kuli acince muhupulo wahae.”*+ 30  Saule kihaa li: “Niezize sibi. Kono nakupa, haku nikuteke fapilaa baana-bahulu ba sicaba saka ni fapilaa Isilaele. Hakukute ni na, mi nikakubamela Jehova Mulimu wahao.”+ 31  Ka mukwa ocwalo, Samuele akuta ni Saule, mi Saule akubamela Jehova. 32  Mi Samuele ali: “Nitiseze Agagi mulena wa Maamaleke.” Agagi kihaa taha ku yena ka kuzina-zina,* kakuli Agagi naaipulelisa kuli: ‘Kaniti kubonahala kuli hanisana kubulaiwa.’ 33  Kono Samuele ali: “Sina mukwale wahao hautokwisize basali bana, maho ni yena haana kuba ni bana mwahalaa basali.” Honafo Samuele apumaka Agagi libindi-bindi fapilaa Jehova mwa Giligali.+ 34  Cwale Samuele aya kwa Rama, mi Saule ni yena aya kwa ndu yahae kwa Gibea. 35  Samuele naasika bona Saule hape kufitela lizazi laashwa, kono Samuele naanzaa lila Saule.+ Mi Jehova ainyaza kuli naaketile Saule kuba mulena wa Isilaele.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “wababonisa mukekecima.”
Kamba “mulapo.”
Kamba “babonisa mukekecima.”
Kamba “Niswabile.”
Kamba “nesibonisize mukekecima ku.”
Linzwi ka linzwi, “maswaniso a literafimi,” fo kikuli, milimu ya lubasi; milimu ya maswaniso.
Kamba “kuinyaza.”
Kamba “ainyaze.”
Kamba mwendi, “ka buikolwiso.”