1 Samuele 23:1-29

  • Davida ulamulela muleneñi wa Keila (1-12)

  • Saule undongwama Davida (13-15)

  • Jonatani utiisa Davida (16-18)

  • Saule ubato swala Davida, kono Davida wabaleha (19-29)

23  Cwale Davida abulelelwa kuli: “Mafilisita balwanisa Keila,+ mi basweli kuuzwa lico ze mwa mapulelo.”  Davida kihaa buza Jehova,+ ali: “Niye niyo bulaya Mafilisita ba?” Jehova ali ku Davida: “Zamaya, uyo bulaya Mafilisita mi ulamulele Keila.”  Kono baana ba Davida bali: “Bona! Haiba luswelwi ki sabo mwa Juda+ moluinzi mo; kukaba cwañi haluka ya kwa Keila kuyo lwanisa limpi za Mafilisita!”+  Davida kihaa buza Jehova+ hape. Cwale Jehova amualaba, ali: “Nanuha, ushetumukele kwa Keila, kakuli nikafa Mafilisita mwa lizoho lahao.”+  Davida kihaa ya kwa Keila ni baana bahae mi alwanisa Mafilisita; ahapa limunanu zabona mi abulaya babañata ku bona, mi Davida alamulela batu babayahile mwa Keila.+  Cwale Abiatare+ mwanaa Akimeleki hanaamatezi ku Davida kwa Keila, naashimbile efoda.  Saule azibiswa kuli: “Davida utile mwa Keila.” Saule kihaa li: “Mulimu umufile mwa lizoho laka,*+ kakuli uiswasize ili yena ka kukena mwa muleneñi wa likwalo ni lipakiso.”  Saule kihaa bizeza batu kaufela kwa ndwa, kuli bashetumukele kwa Keila kuyo ambeka Davida ni baana bahae.  Davida hazibile kuli Saule ubata kumubulaya, abulelela muprisita Abiatare, ali: “Haku nitiseze efoda.”+ 10  Cwale Davida ali: “Mawe, Jehova Mulimu wa Isilaele, kaniti mutangaa hao uutwile kuli Saule ubata kutaha mwa Keila kuto yundisa muleneñi kabakala ka.+ 11  Kana baeteleli* ba Keila baka nifa mwa lizoho lahae? Kana Saule ukataha kwanu sina mwautwezi mutangaa hao? Mawe, Jehova Mulimu wa Isilaele, hakuzibise mutangaa hao.” Jehova kihaa mualaba, ali: “Ukataha.” 12  Davida abuza, ali: “Kana baeteleli ba Keila baka nifa mwa lizoho la Saule, na hamoho ni baana baka?” Jehova amualaba, ali: “Ki cwalo, baka mifa mwa lizoho lahae.” 13  Honafo Davida ananuha ni baana bahae, ili baana bababato eza 600,+ mi bazwa mwa Keila ni kuikela kone balata kaufela. Saule hazibiswa kuli Davida ubalehile mwa Keila, naasika mulatelela. 14  Davida apila mwa lihalaupa, mwa libaka zeli taata kufita ku zona, mwa naha ya malundu ye mwa lihalaupa la Zifi.+ Saule azwelapili kumubata,+ kono Jehova naasika mufa mwa lizoho lahae. 15  Davida naaziba kuli* Saule naamulatelezi kuli amubulaye ka nako yeo Davida naali mwa lihalaupa la Zifi mwa Horeshi. 16  Cwale Jonatani mwanaa Saule aya ku Davida mwa Horeshi, mi amutusa kutiyela* ku Jehova.+ 17  Amubulelela, ali: “Usike wasaba, kakuli Saule ndate haana kukufumana; wena ukaba mulena wa Isilaele,+ na nikaba wabubeli ku wena; mi Saule ndate ni yena waziba cwalo.”+ 18  Cwale sibeli sabona baeza tumelelano+ fapilaa Jehova, mi Davida asiyala mwa Horeshi, Jonatani aya kwa ndu yahae. 19  Hasamulaho, baana ba mwa Zifi baya ku Saule mwa Gibea+ mi bayo li ku yena: “Hanili Davida uipatile bukaufi ni luna+ mwa libaka zeli taata kufita ku zona, mwa Horeshi+, fa lilundu la Hakila,+ leli kwa mboela* wa Jeshimoni?*+ 20  Mi fouka latela kutaha kaufela, shangwe mulena, utahe, mi luka mufa mwa lizoho la mulena.”+ 21  Saule kihaa li: “Haike Jehova amifuyole, kakuli munibonisize sishemo. 22  Cwale hamuye, muyo lika kufumana kwainzi luli, mi mubuze mutu yamuboni kwateñi, kakuli nitaluselizwe kuli ki yabutali luli. 23  Mutekelele hande libaka kaufela mwaipatanga, mi mukute ku na muto nitaluseza zemuka yo fumana. Hasamulaho ni kaya ni mina, mi haiba u mwa naha, nika mubata mwahalaa batu kaufela ba Juda babaeza likiti.”* 24  Kiha bafunduka, basiya Saule, mi bayo fita mwa Zifi+, mi Davida ni baana bahae nebali mwa lihalaupa la Maoni,+ mwa Araba,+ kwa mboela wa Jeshimoni. 25  Saule kihaa taha ni baana bahae kuto bata Davida.+ Davida hazibiswa taba yeo, akutela kapili kwa licwe,+ mi aina mwa lihalaupa la Maoni. Saule hautwile cwalo, amanama Davida mwa lihalaupa la Maoni. 26  Saule haataha kwa neku leliñwi la lilundu, Davida ni baana bahae nebali kwa neku leliñwi la lilundu. Davida apakisa kusaba+ Saule, kono Saule ni baana bahae nese bafumana Davida ni baana bahae, kuli babaswale.+ 27  Kono kwataha numwana ku Saule mi ato li ku yena: “Taha kapili, kakuli Mafilisita bataselize naha!” 28  Saule kihaa tuhela kundongwama Davida+ mi ayo lwanisa Mafilisita. Ki lona libaka sibaka seo hasibizwa Licwe la Makauhanelo. 29  Cwale Davida azwa mwa sibaka seo mi ayo pila mwa libaka zelitaata kufita ku zona mwa Eni-gedi.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “umulekisize mwa lizoho laka.”
Kamba mwendi, “bañi ba naha.”
Kamba mwendi, “naasaba kakuli.”
Linzwi ka linzwi, “atiisa lizoho lahae.”
Linzwi ka linzwi, “kwa bulyo.”
Kamba mwendi, “lihalaupa.”
Kamba “mikowa.”