1 Samuele 25:1-44

  • Lifu la Samuele (1)

  • Nabali uhana kutusa baa­na ba Davida (2-13)

  • Abigaili ueza ka butali (14-35)

    • “Mukotana wa bupilo o ku Jehova” (29)

  • Nabali yasina ngana unatiwa ki Jehova (36-38)

  • Abigaili uba musalaa Davida (39-44)

25  Hamulaho wa nako, Samuele+ atimela; mi Maisilaele kaufela bakopana hamoho kumulila mi bamubuluka kwa ndu yahae mwa Rama.+ Davida kihaa nanuha ni kushetumukela mwa lihalaupa la Parani.  Cwale mwa Maoni+ nekunani muuna yanaanani mitapi kwa Karmele.*+ Muuna yo naafumile hahulu; naanani lingu ze 3,000 ni lipuli ze 1,000, mi ka nako yeo naasweli kukuta lingu zahae mwa Karmele.  Libizo la muuna yo neli Nabali,+ mi libizo la musalaa hae neli Abigaili.+ Musalaa hae naanani temuho mi naabuheha, kono muunaa hae, wa lusika lwa Kalebu,+ neli mutu yataata, wa mikwa yemaswe.+  Davida hanaali mwa lihalaupa, autwa kuli Nabali naasweli kukuta lingu zahae.  Davida kihaa luma mitangana baalishumi ku yena, mi Davida abulelela mitangana bao, ali: “Mukambamele kwa Karmele, mi hamufita ku Nabali, munilumeliseze yena.  Mi mumubulelele, muli: ‘Haike upile nako yetelele mi kozo ibe ni wena ni ba ndu yahao hamoho ni zeuluwile kaufela.  Niutwile kuli usweli kukuta lingu zahao. Balisana bahao hane bali ni luna, nelusika baeza maswe,+ mi hakuna nto niyekana yene batondile ka nako kaufela yene bali mwa Karmele.  Ubuze mitangana bahao, mi baka kubulelela. Ushemube mitangana baka, kakuli lutile ka nako ya tabo.* Nakupa, hakufe batanga bahao ni mwanaa hao Davida seuka mufa kaufela.’”+  Mitangana ba Davida kiha baya mi bayo bulela litaba zeo kaufela ku Nabali kulikana ni mwanaa babulelezi Davida. Habafelize, 10  Nabali aalaba batanga ba Davida, ali: “Davida ki mañi, mi mwanaa Jese ki mañi? Mazazi a, batanga babañata basweli kutoba kwa malenaa bona.+ 11  Kana nikaanga sinkwa saka ni mezi aka ni nama yenibulaezi babakuta lingu zaka ni kulifa batu benisa zibi kobazwa?” 12  Mitangana ba Davida kiha bakuta mi bayo mubihela manzwi ao kaufela. 13  Honafo Davida ali kwa baana bahae: “Mañi ni mañi aange mukwale wahae!”+ Mi kaufelaa bona baanga mikwale yabona, Davida ni yena aanga mukwale wahae, mi baana bababato eza 400 bakambama hamoho ni Davida, mi baana ba 200 basiyala ni libyana. 14  Cwale yomuñwi wa batanga abihela Abigaili musalaa Nabali, ali: “Bona! Davida naalumile linumwana kuzwa mwa lihalaupa kuto lumelisa muñaa luna, kono yena abatapaula.+ 15  Baana bao neba luezize hande luli. Nebasika lueza maswe mi nelusika tonda nto niyekana ka nako kaufela yene luli ni bona mwa masimu.+ 16  Nebaswana sina limota leli lusileleza busihu ni musihali, ka nako kaufela yene luli ni bona inze lulisa mutapi. 17  Cwale hakuatule seuka eza, kakuli kozi itamehile kuwela muñaa luna ni ba ndu yahae kaufela,+ mi yena ki muuna yasina tuso,+ hakuna mutu yakona kuambola ni yena.” 18  Abigaili+ kihaa pakisa kuunga linkwa ze 200, linkwana zetuna za waine zepeli, lingu zeketalizoho zebulailwe, litikanyo za seya* zeketalizoho za bubeke bobubesizwe, mañende a 100 aezizwe ka miselo ya veine yeomile, ni mañende a 200 aezizwe ka lifeiga zeomile mi alilwalisa limbongolo.+ 19  Kihona abulelela batanga bahae, ali: “Hamuitangete, na nika milatelela.” Kono naasika bulela sesiñwi ku Nabali muunaa hae. 20  Abigaili hanaanze azulami mbongolo cwalo ni kushetumuka inzaa patilwe ki lilundu, Davida ni baana bahae nebataha balibile ku yena, mi abakatanyeza. 21  Cwale Davida naanzaa li: “Neniipulaisize feela kulibelela lika kaufela za muuna yo mwa lihalaupa. Hakuna nihaiba nto yekana yahae yenetondahezi,+ kono yena unieza maswe nihaike kuli na neni muezize hande.+ 22  Haike Mulimu aeze lila za Davida* cwalo mi aliekeleze kwateñi haiba nilumeleza nihaiba alimuñwi kwa baana* babali ni yena kuli apile kuisa kakusasana.” 23  Abigaili habona Davida, atuluka fa mbongolo kapili-pili, mi awela fafasi ka pata fapilaa Davida, akubama. 24  Kihaa wela kwa mahutu a Davida, mi ali: “Muñaaka, mulatu ube fahalimwaa ka; hakulumeleze mutangaa hao kubulela ku wena, mi uteeleze kwa manzwi a mutangaa hao. 25  Shangwe, muñaaka asike aisa pilu ku muuna yo yasina tuso Nabali, kakuli sina molitaluseza libizo lahae, ni yena ucwalo. Nabali*+ ki lona libizo lahae, mi ki yasina ngana. Kono na mutangaa hao nenisika bona mitangana ba muñaaka bene ulumile. 26  Mi cwale muñaaka, ka Jehova yapila ni ka wena yapila, Jehova ki yena yakutibezi+ kuli usike waba ni mulatu wa mali+ ni kuli usike wakutisa bumaswe* ka lizoho lahao. Haike lila zahao ni bababata kueza maswe muñaaka babe sina Nabali. 27  Cwale haike mpo*+ ye yatisize mutangaa hao ku muñaaka ifiwe mitangana babazamaya ni muñaaka.+ 28  Shangwe, hakuswalele sibi sa mutangaa hao, kakuli Jehova kaniti ukayahela muñaaka ndu yekaina nako yetelele,+ kakuli muñaaka ulwana lindwa za Jehova,+ mi hakuna sesimaswe sesifumanwi ku wena mwa mazazi a bupilo bwahao kaufela.+ 29  Mutu hakazuma bupilo* bwahao, bupilo* bwa muñaaka bukabukelezwa mwa mukotana wa bupilo o ku Jehova Mulimu wahao, kono Mulimu ukanepela kwahule bupilo bwa lila zahao sina macwe aposizwe ka kafwililo. 30  Mi Jehova hasaezelize muñaaka lika zende kaufela zasepisize mi akuketa kuba mueteleli wa Isilaele,+ 31  hauna kuikutwa maswabi kamba kuinyaza* mwa pilu yahao kabakala kusulula mali kusina libaka ni kabakala kutuhelela lizoho la muñaaka kukutiseza bumaswe.*+ Jehova hakaeza hande muñaaka, uhupule mutangaa hao.” 32  Davida kihaa li ku Abigaili: “Kulumbekwe Jehova Mulimu wa Isilaele, yena yakulumile kacenu kuto nikatanyeza! 33  Mi haike ufuyolwe kabakala temuho yahao! Haike ufuyolwe kabakala kunitibela kuba ni mulatu wa kusulula mali+ kacenu, ni kutibela mazoho aka kuli asike akutisa bumaswe.* 34  Ka Jehova Mulimu wa Isilaele yapila, yanitibezi kukueza maswe,+ kambe neusika akufa kuto nikatanyeza,+ kakusasana nekusike kwaba nihaiba alimuñwi yasiyezi kwa baana* ba Nabali.”+ 35  Davida kihaa amuhela sanaa mutiselize Abigaili mi ali ku yena: “Zamaya kwa ndu yahao ka kozo. Bona, niutwile manzwi ahao, mi nikaeza seukupile.” 36  Hasamulaho, Abigaili akutela ku Nabali mi amufumana inze aeza mukiti inge mulena mwa ndu yahae, mi Nabali* naatabile, mi naakozwi hahulu bucwala. Abigaili naasika mubulelela sesiñwi kufitela hakupatalala kakusasana. 37  Kakusasana, Nabali hasakololokwilwe ki bucwala, musalaa hae amubulelela litaba zeo kaufela. Mi pilu yahae yaletuka sina ya mutu yashwile, mi aomelela sina licwe. 38  Hamulaho wa mazazi abato ba alishumi, Jehova anata Nabali, mi Nabali ashwa. 39  Davida hautwile kuli Nabali ushwile, ali: “Kulumbekwe Jehova yatalimile taba yaka+ ya kashwau ka Nabali,+ yena yatibezi mutangaa hae kuli asike aeza nto yemaswe,+ mi Jehova ukutiselize bumaswe bwa Nabali fahalimwaa toho yahae!” Mi Davida aluma liñusa la kubata Abigaili kuli abe musalaa hae. 40  Batanga ba Davida kiha bataha ku Abigaili mwa Karmele mi bato li ku yena: “Davida ululumile kuto kuunga kuli ube musalaa hae.” 41  Honafo Abigaili ananuha mi awiseza pata yahae fafasi, mi ali: “Ki na yo mutangaa hao, niitatela kuba mutanga yakatapisanga mahutu+ a batanga ba mulenaaka.” 42  Kapili-pili, Abigaili+ ananuha ni kuzulama mbongolo yahae mi batanga bahae babasali baketalizoho neba mutaha mwamulaho; Abigaili aya ni linumwana za Davida mi aba musalaa hae. 43  Davida hape naanyezi Akinoami+ wa mwa Jizireele,+ mi sibeli sa basali bao baba basali bahae.+ 44  Kono Saule naafile Mikali+ mwanaa hae wamusizana, musalaa Davida, ku Paliti+ mwanaa Laishi, yanaasimuluha kwa Galimi.

Litaluso ze kwatasi

Muleneñi wa mwa Juda; isiñi Lilundu la Karmele.
Linzwi ka linzwi, “lizazi lelinde.”
Seya ki tikanyezo mone kukwana malita a 7.33. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba mwendi, “ku Davida.”
Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela yalutela kwa limota.” Yeo ki pulelo ya Siheberu ya kashwau yeama kwa baana.
Lelitalusa “Yasina Ngana; Sitoto.”
Kamba “watahisa puluso.”
Linzwi ka linzwi, “mbuyoti.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “kutantalika kamba kusitatala.”
Kamba “kutahisa puluso.”
Kamba “atahisa puluso.”
Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela yalutela kwa limota.” Yeo ki pulelo ya Siheberu ya kashwau yeama kwa baana.
Linzwi ka linzwi, “pilu ya Nabali.”