1 Samuele 2:1-36

  • Tapelo ya Anna (1-11)

  • Libi za bana ba Eli bababeli babashimani (12-26)

  • Jehova uatula ba ndu ya Eli (27-36)

2  Cwale Anna alapela, ali: “Pilu yaka itabile kabakala Jehova;+Jehova unifile maata.* Senikona kuatumulusa mulomo waka, kualaba lila zaka,Kakuli nitabile bakeñisa likezo zahao za kupilisa.   Hakuna yakenile sina Jehova,Hakuna yaswana ni wena,+Mi hakuna licwe leliswana ni Mulimu waluna.+   Usike wabulela ka kuikankabeka;Mwa mulomo wahao kusike kwazwa linzwi la kuikuhumusa,Kakuli Jehova ki Mulimu yanani zibo,+Mi ki yena yaatula likezo za batu ka kuluka.   Buta bwa baana babamaata bulobehile,Kono babasitatala bafiwa maata.+   Babafepiwa hande bakayo belekela sico,Kono babalapile habasana kulapa.+ Musali yanaasa pepi upepile bana ba 7,+Kono musali yanaanani bana babañata haasana bana.*   Jehova ki yena yakona kutimeza, mi ki yena yakona kupilisa;*Ki yena yakona kushetumukiseza batu mwa Libita,* mi ki yena yakona kubazusa kwa bafu.+   Jehova ki yena yabotanisa, mi ki yena yafumisa;+Ki yena yakokobeza, mi ki yena yapahamisa.+   Ki yena yapahamisa ya kwatasi, kumuzwisa mwa liluli;Uzwisa babotana mwa libunda la mufuse,*+Kubainisa hamoho ni babakutekeha,Kubafa sipula sesipahami. Mitomo ya lifasi i mwa mazoho a Jehova,+Mi ubeile lifasi mwateñi.   Usileleza mihato ya babasepahala ku yena,+Kono babamaswe bakakuziswa mwa lififi,+Kakuli maata a mutu haki ona amutusa kukondisa.+ 10  Jehova ukatuba baba mulwanisa;*+Uka balumiseza mishika kuzwelela kwa lihalimu.+ Jehova ukaatula kuisa kwa mafelelezo a lifasi,+Ukafa maata ku mulena yaaketile+Mi ukafa mutoziwa wahae maata.”+ 11  Elikana kihaa ya kwa ndu yahae kwa Rama, kono mwana yena aba sikombwa sa* Jehova+ inzaa sebeleza fapilaa muprisita Eli. 12  Cwale bana ba Eli neli batu babamaswe;+ nebasa sabi Jehova. 13  Nebaezanga cwana hane baamuhelanga matabelo ene bafa batu kwa baprisita:+ Nako kaufela mutu hanaafa sitabelo, sikombwa sa muprisita naatahanga asweli tabisa ya meeno amalaalu, nama hainze iapehiwa, 14  mi naakenyanga tabisa yeo mwa piza, kamba mwa poto ya maswalelo amabeli, kamba mwa poto yetuna, kamba mwa poto ya maswalelo alimañwi. Zanaanga kaufela ka tabisa yeo, nelibanga za muprisita. Nebaezanga cwalo kwa Maisilaele kaufela bane bataha mwa Shilo. 15  Hape, mutu yafa sitabelo asika cisa kale mafula,+ sikombwa sa muprisita naatahanga kuto bulelela mutu yo kuli: “Ufe muprisita nama ya kubesa. Haana kuunga ku wena nama yeapehilwe, ukaanga feela yesika apehiwa.” 16  Muuna yo hanaa mubulelela kuli: “Tuhela pili bacise mafula,+ kihona ukaanga seulata kaufela,” yena naali: “Batili, unife honafa; hakusicwalo nika kuamuha yona!” 17  Ka mukwa ocwalo, sibi sa likombwa saba sesituna hahulu fapilaa Jehova,+ kakuli baana bao nebasa kuteki nubu ya Jehova. 18  Cwale Samuele naasebeleza+ fapilaa Jehova, aapezi* efoda+ ya line, nihaike naali mushimani feela. 19  Hape mahe naamulukelanga kotinyana yesina mazoho, mi naamutisezanga yona silimo ni silimo hanaatahanga ni muunaa hae kuto fa sitabelo sa ka silimo.+ 20  Mi Eli afuyola Elikana ni musalaa hae, ali: “Haike Jehova akufe mwana ka musali yo mwa sibaka sa mwana yafilwe ku Jehova.”+ Mi bakutela habo bona. 21  Jehova ahupula Anna, kuli akone kuitwala;+ mi Anna apepa bana babañwi babashimani babalaalu ni bana babasizana bababeli. Mi mutangana Samuele azwelapili kuhula fapilaa Jehova.+ 22  Cwale Eli naasupezi hahulu, kono naautwile lika kaufela zene baeza bana bahae+ kwa Maisilaele kaufela ni mone balobalela ni basali bane basebeleza kwa munyako wa tende ya makopanelo.+ 23  Naababulelelanga kuli: “Kiñi hamueza lika zecwana? Kakuli litaba zenisweli kuutwa kwa batu kaufela ka za mina limaswe. 24  Batili, bana baka, litaba zeniutwa zebasweli kubulela batu ba Jehova haki zende. 25  Haiba mutu afoseza mutu yomuñwi, mutu yomuñwi wakona kumukupela ku Jehova;* kono haiba mutu afoseza Jehova,+ ki mañi yaka mulapelela?” Kono bona nebasa utwi ndataa bona, kakuli Jehova nasaalelile kubabulaya.+ 26  Haili mutangana Samuele azwelapili kuhula mi naatabelwa ki Jehova ni batu.+ 27  Muuna wa Mulimu ataha ku Eli, mi ali ku yena: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kikuli nenisika izibahaza ku ba ndu ya ndataho hane bali batanga mwa Egepita mwa ndu ya Faro?+ 28  Mi naaketilwe mwa masika kaufela a Isilaele+ kuli abe muprisita waka ni kuli akambamele kwa aletare yaka+ kuli afe matabelo, ni kucisa insense,* ni kuapala efoda fapilaa ka; mi nenifile ba ndu ya bo kuku wahao linubu kaufela za Maisilaele* zeciswa ka mulilo.+ 29  Kiñi mina baana hamunyaziseza* sitabelo saka ni nubu yaka yenilaezi kuli muife mwa ndu yaka?+ Kiñi hamukuteka hahulu bana bamina kufita na, ka kuifepa ka likalulo zende hahulu za linubu kaufela zesifa sicaba saka sa Isilaele?+ 30  “‘Ki lona libaka Jehova Mulimu wa Isilaele haali: “Ki niti kuli nenibulezi kuli ba ndu yahao ni ba ndu ya kuku wahao bakazamaya fapilaa ka kamita.”+ Kono cwale ki se sabulela Jehova: “Hanikoni kueza taba yeo, kakuli baba nikuteka nika bakuteka ni na,+ kono baba nishwaula bakashwaulwa ni bona.” 31  Bona! Nako yataha yenika felisa maata* ahao ni maata a ba ndu ya ndataho, kuli kutokwe mutu mwa ndu yahao yakapila kufita fa kusupala+. 32  Mi mwahalaa bunde kaufela bobuezezwa Isilaele, wena ukabona sila mwa ndu yaka,+ mi hakusana kuba ni musupali mwa ndu yahao. 33  Mwanahabo wena yenika tuhelela kusebeleza kwa aletare yaka ukafokolisa meeto ahao mi uka kutahiseza maswabi, kono babañata ku ba ndu yahao bakabulaiwa ka mukwale.+ 34  Mi zekaezahala kwa bana bahao bababeli, bo Hofini ni Finehasi, likaba sisupo ku wena: Bubeli bwabona bakashwa lizazi lililiñwi.+ 35  Mi hasamulaho nikaiketela muprisita yasepahala.+ Ukaeza sesilatwa ki pilu yaka; mi nika muyahela ndu ya kamita, mi ukazamaya fapilaa mutoziwa waka kamita. 36  Mutu kaufela yakasiyala mwa ndu yahao ukataha mi ukakubama fapilaa hae kuli afiwe masheleñi ni sinkwa, mi ukali: “Nakupa shangwe, unife ku omuñwi wa misebezi ya buprisita kuli nice kwa sinkwa.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Lunaka lwaka lupahamisizwe ki Jehova.” Mubone Litaluso za Manzwi, “Lunaka.”
Linzwi ka linzwi, “unyanile.”
Kamba “yafa bupilo.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “mwa manyalala.”
Kamba mwendi, “Babalwanisa Jehova bakangangama.”
Kamba “asebeleza.”
Linzwi ka linzwi, “aitamile.”
Kamba mwendi, “Mulimu uka muyemela.”
Kamba mwendi, “kutushaniseza musi wa matabelo mwahalimu.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “hamulaha.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”