1 Samuele 22:1-23

  • Davida uya kwa Adulami ni kwa Mizipe (1-5)

  • Saule ubulaya baprisita ba mwa Nobu (6-19)

  • Abiatare wabaleha (20-23)

22  Davida kihaa zwa mwa sibaka seo,+ abalehela kwa mukoti wa mwa licwe kwa Adulami.+ Bahulwani bahae ni ba ndu ya ndatahe kaufela habautwa cwalo, bashetumukela ku yena.  Mi batu kaufela bane baziyelehile, ni bane banani likoloti, ni bane banani litongoko bato kubukanela ku yena, mi aba nduna wabona. Naali ni baana bababato eza 400.  Hasamulaho, Davida azwa mwa sibaka seo kuya kwa Mizipe ye mwa Moabi mi ayo bulelela mulena wa Moabi,+ ali: “Nakupa, ulumeleze bo ndate ni bo ma kuina ni wena kufitela niziba saka niezeza Mulimu.”  Kihaa basiya ku mulena wa Moabi, mi baina ni yena nako kaufela yanaali Davida mwa sibaka sa silelezo.+  Hamulaho wa nako, mupolofita Gadi+ abulelela Davida, ali: “Usike waina mwa sibaka sa silelezo. Hakuzwe mwateñi, uye mwa naha ya Juda.”+ Davida kihaa zwa mwateñi, mi aya mwa mushitu wa Hereti.  Saule autwa kuli Davida ni baana bane bali ni yena bafumanwi. Ka nako yeo, Saule naali kwa Gibea,+ ainzi mwatasaa kota ya tamarisike fa sibaka sesilumbile, inzaa sweli lilumo lahae mwa lizoho, mi batanga bahae kaufela nebayemi bamupotolohile.  Cwale Saule abulelela batanga bahae bane bamupotolohile, ali: “Hamuteeleze mina Mabenjamine. Kana mwanaa Jese+ ni yena ukafa yomuñwi ni yomuñwi wamina naha ni masimu a veine? Kana uka miketa kaufelaa mina kuli mube bazamaisi ba litopa za batu ba 1,000 ni bazamaisi ba litopa za batu ba 100?+  Kaufelaa mina mulelile kunieza maswe! Hakuna yanizibisize kuli mwanaka uezize tumelelano ni mwanaa Jese!+ Hakuna nihaiba alimuñwi ku mina yaniutwela butuku ni kunizibisa kuli mwanaka tota ususuelize mutangaaka kuli anilwanise ni kunibandamena cwana.”  Doege+ wa Muedomo, nduna wa batanga ba Saule kihaa alaba,+ ali: “Neniboni mwanaa Jese hataha mwa Nobu ku Akimeleki mwanaa Akitubu.+ 10  Mi amubuzeza ku Jehova ni kumufa mufaho. Mane amufa ni mukwale wa Mufilisita+ Goliati.” 11  Honafo mulena aluma liñusa la kuyo biza Akimeleki mwanaa muprisita Akitubu ni baprisita kaufela ba ndu ya ndatahe, bane bali mwa Nobu. Mi kaufelaa bona bataha ku mulena. 12  Cwale Saule ali: “Hakuteeleze, wena mwanaa Akitubu!” Mi yena aalaba, ali: “Ki na yo, mulenaaka.” 13  Saule ali ku yena: “Kiñi hamulelile kunieza maswe, wena ni mwanaa Jese, kakuli umufile sinkwa ni mukwale mi umubuzelize ku Mulimu? Ki mulwanisi waka mi unibandamezi, sina mwaezelize cwana.” 14  Akimeleki aalaba mulena, ali: “Ki mañi yasepahala sina Davida mwahalaa batanga bahao kaufela?+ Yena ki mukwenyanaa mulena,+ hape ki nduna wa balibeleli bahao, mi ki yakutekiwa mwa ndu yahao.+ 15  Kana kacenu ki lona lwapili hani mubuzeza ku Mulimu?+ Hanikoni kueza taba yeubulela! Mulena asike aba ni ndimbelela ku mutangaa hae ni ba ndu kaufela ya ndate, kakuli mutangaa hao hasika ziba sesiñwi ka za taba ye.”+ 16  Kono mulena ali: “Wena Akimeleki, ukashwa luli,+ wena hamoho ni ba ndu kaufela ya ndataho.”+ 17  Mulena kihaa bulelela balibeleli* bane bamupotolohile, ali: “Hamuye muyo bulaya baprisita ba Jehova, kakuli bayemi kwa lineku la Davida! Nebaziba kuli ubalehile, kono nebasika nizibisa!” Kono batanga ba mulena nebasa lati kubulaya baprisita ba Jehova. 18  Mulena kihaa li ku Doege:+ “Zamaya uyo bulaya baprisita!” Honafo Doege wa Muedomo+ aya, ayo bulaya baprisita. Ka lizazi leo, abulaya baana ba 85 bane baapezi efoda ya line.+ 19  Hape ayundisa muleneñi wa baprisita wa Nobu+ ka mukwale; abulaya baana ni basali, banana ni limbututu, lipoho, limbongolo, ni lingu, alibulaya ka mukwale. 20  Kono yomuñwi wa bana ba Akimeleki, mwanaa Akitubu, yabizwa Abiatare,+ abaleha mi asabela ku Davida. 21  Abiatare abulelela Davida, ali: “Saule ubulaile baprisita ba Jehova.” 22  Davida kihaa li ku Abiatare: “Zazi lani hane niboni Doege wa Muedomo mwateñi, nenizibile+ kuli naakayo bulelela Saule. Ki na yatahisize kuli batu kaufela ba mwa ndu ya ndataho babulaiwe. 23  Hakuine ni na. Usike wasaba, kakuli mutu kaufela yazuma bupilo* bwahao, uzuma bupilo* bwaka; nika kusileleza.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bamati.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”