1 Samuele 9:1-27

  • Samuele ukopana ni Saule (1-27)

9  Nekunani muuna wa lusika lwa Benjamine wa libizo la Kishi,+ mwanaa Abiele, mwanaa Zerori mwanaa Bekorati mwanaa Afia, wa lusika lwa Benjamine,+ ili muuna yanaafumile hahulu.  Naanani mwana wamushimani yabizwa Saule,+ yanaali mutangana yomunde—mwa Isilaele nekusina muuna yomunde kumufita—neli yena yomutelele ka kufitisisa mwahalaa sicaba.  Limbongolo za Kishi ndatahe Saule hane lilatehile, Kishi abulelela mwanaa hae Saule, ali: “Zamaya ni yomuñwi wa likombwa muyo bata limbongolo zelatehile.”  Bapazula fahali naha ya malundu ya Efraimi ni naha ya Shalisha, mi nebasika lifumana. Bazamaya mwa naha ya Shaalimi, kono limbongolo nelisiyo mwateñi. Bazamaya mwa naha kaufela ya lusika lwa Benjamine, mi nebasika lifumana.  Bataha mwa naha ya Zufi, mi Saule abulelela sikombwa sahae sene sili ni yena, ali: “Halukutele kwahae, kakuli bo ndate bakasuhana bakala kubilaela ka zaluna kufita kubilaela ka za limbongolo.”+  Kono sikombwa samualaba, sali: “Bona, kunani muuna wa Mulimu mwa muleneñi wo, ili muuna yakutekeha. Lika kaufela zabulelanga zaezahalanga.+ Haluye ku yena honafa. Mwendi uka lubulelela koluswanela kuya.”  Saule abulelela sikombwa sahae, ali: “Haiba luya ku muuna yo, kiha luka mushimbelañi? Haluna sinkwa mwa mikotana yaluna; haluna mpo yeluka shimbela muuna wa Mulimu wa niti. Luka mufañi?”  Sikombwa saalaba Saule hape, sali: “Bona! Ninani shekelenyana* ya silivera mwa lizoho laka. Nika ifa muuna wa Mulimu wa niti, mi uka lubulelela koluswanela kuya.”  (Kwakale mwa Isilaele, mutu yanaayo buza Mulimu naabulelanga kuli: “Hamutahe, luye ku muboni.”+ Kakuli kwakale, mupolofita naabizwa kuli ki muboni.) 10  Saule abulelela sikombwa sahae, ali: “Ubulezi hande. Haluye.” Kiha baya mwa muleneñi mwanaali muuna wa Mulimu wa niti. 11  Hane bakambamela kwa muleneñi, bakatana basizana bane bayo ka mezi. Kiha bababuza, bali: “Kana muboni+ uteñi mwa sibaka se?” 12  Baalaba, bali: “Uteñi. Mane ki yale, u fapilaa mina. Cwale hamuakufe, kakuli kacenu utile mwa muleneñi, bakeñisa kuli sicaba sikafa sitabelo+ kacenu mwa sibaka sesilumbile.+ 13  Musakena feela mwa muleneñi, muka mufumana asika ya kale kwa sibaka sesilumbile kuyo ca. Sicaba hasina kukala kuca kufitela apunya, kakuli ki yena yafuyolanga sitabelo. Hasaezize cwalo, babamemilwe kihona bakaca. Cwale hamuye honafa, mi muka mufumana.” 14  Kiha bakambamela kwa muleneñi. Hane baatumela fahalaa muleneñi, babona Samuele hataha kuto bakatanyeza kuli aye ni bona kwa sibaka sesilumbile. 15  Fa lizazi lene lieza kuli habusa Saule wapunya, Jehova naabulelezi* Samuele kuli: 16  “Kamuso, ibato ba ka yona nako ye, nika kulumela muuna yazwa mwa naha ya Benjamine.+ Umutoze kuli abe mueteleli wa sicaba saka sa Isilaele,+ mi yena ukalamulela sicaba saka kwa Mafilisita. Kakuli niboni manyando a sicaba saka, mi sitongo sabona sifitile ku na.”+ 17  Samuele habona Saule, Jehova amubulelela, ali: “Ki yo muuna yene nibulezi zahae kuli: ‘Ki yena yakabusa sicaba saka.’”*+ 18  Saule aatumela Samuele kwa munyako mi ali ku yena: “Haku nitaluseze, nikona kufumana kai ndu ya muboni?” 19  Samuele aalaba Saule, ali: “Ki na muboni. Hakuitangete kwa sibaka sesilumbile, mi mukaca ni na kacenu.+ Nika kufundula kamuso kakusasana, mi nika kutaluseza lika kaufela zeubata kuziba.* 20  Haili limbongolo zeselatehile ka mazazi amalaalu,+ usike wabilaela zateñi, kakuli lifumanehile. Mi lika kaufela zekateleha mwa Isilaele ki za mañi? Kana haki zahao ni ba ndu kaufela ya ndataho?”+ 21  Saule kihaa mualaba, ali: “Kikuli hani wa lusika lwa Benjamine, lona lusika lolunyinyani ka kufitisisa mwa masika a Isilaele?+ Mi kana lubasi lwaka haki lona lolunyinyani ka kufitisisa mwa mabasi kaufela a lusika lwa Benjamine? Cwale kiñi hau nibulelela cwalo?” 22  Cwale Samuele aya ni Saule ni sikombwa sahae, abatisa mwa licelo mi abainisa mwa sibaka sesikutekeha mwahalaa babamemilwe; nekunani baana bababato ba 30 mwateñi. 23  Samuele abulelela muapehi, ali: “Hakuyo nga nama yene nikubulelezi kuli uibuluke.” 24  Muapehi ayo nga lihutu ni nama yalona, mi alibeya fapilaa Saule. Mi Samuele ali: “Nama yenebulukilwe ye, ki yahao. Hakuce kakuli neibulukezwi wena kuli uto icela kwanu ka nako ye. Kakuli nenibulezi kuli: ‘Nimemile baenyi.’” Mi Saule aca ni Samuele zazi leo. 25  Kihona bashetumuka kuzwa fa sibaka sesilumbile+ kuliba mwa muleneñi, mi Samuele azwelapili kuambola ni Saule fa situwa sa ndu. 26  Bazuha isali kakusasana, mi hakupatalala, Samuele abiza Saule fa situwa sa ndu, ali: “Hakuitukise, kakuli nibata kukufundula.” Saule kihaa itukisa mi yena ni Samuele bazwela kwande. 27  Hane banze bashetumuka kuya kwande a muleneñi, Samuele ali ku Saule: “Bulelela sikombwa+ sahao kuli siitangete,” mi sikombwa saitangeta. Samuele aekeza, ali: “Kono cwale wena, hakuyeme, kuli nikubulelele manzwi a Mulimu.”

Litaluso ze kwatasi

Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “naakwaluzi zebe ya.”
Kamba “yakabuluka sicaba saka mwa milulwani.”
Linzwi ka linzwi, “lika kaufela ze mwa pilu yahao.”