1 Samuele 20:1-42

  • Busepahali bwa Jonatani ku Davida (1-42)

20  Cwale Davida abaleha mwa Nayoti mwa Rama. Kono ataha ku Jonatani mi ato li ku yena: “Niezizeñi?+ Mulatu waka ki ufi, mi nifoselizeñi ndataho kuli azume bupilo* bwaka?”  Jonatani kihaa li ku yena: “Hakukonahali!+ Hauna kushwa. Bona! Ndate haakoni kueza nto ifi kamba ifi, ibe yetuna kamba yenyinyani, asa nibuleleli yona. Cwale kiñi saka nipatela taba ye? Taba yeo haina kuezahala.”  Kono Davida akonka hape ali: “Kaniti, ndataho waziba hande mou nilatela,+ mi ukabulela kuli: ‘Musike mwazibisa Jonatani taba ye kakuli ika munyemisa.’ Kono ka Jehova yapila ni ka wena yapila, kusiyezi feela fokunyinyani kuli nibulaiwe!”+  Cwale Jonatani abulelela Davida, ali: “Nika kuezeza seuka nibulelela kaufela.”  Davida ali ku Jonatani: “Kamuso kweli yatasa,+ mi nikalibelelwa kuina ni mulena ni kuca ni yena; unituhele niye, mi nikayo ipata mwa simu kufitela manzibwana a lizazi labulaalu.  Haiba ndataho anitonda, umubulelele, uli: ‘Davida unikupile ka taata kuli nimulumeleze kuakufela kwa muleneñi wahabo yena, wa Betelehema,+ kakuli lubasi lwahae kaufela lukaeza sitabelo sa ka silimo.’+  Haiba aalaba kuli: ‘Kulukile,’ fo kutalusa kuli mutangaa hao u mwa kozo. Kono haiba ahalifa, uzibe kuli ndataho ulelile luli kunieza maswe.  Ubonise mutangaa hao lilato lelisa feli,+ kakuli uezize tumelelano ni mutangaa hao fapilaa Jehova.+ Kono haiba nifosize,+ wena kasibili unibulaye. Kiñi seuka nifela ku ndataho?”  Jonatani kihaa mualaba, ali: “Hanikoni kukunahanela taba yecwalo! Hane nikalemuha kuli ndate ulelile kukueza maswe, kana nenisike nakuzibisa?”+ 10  Cwale Davida abulelela Jonatani, ali: “Ki mañi yaka nizibisa, haiba ndataho akualaba ka buhali?” 11  Jonatani abulelela Davida, ali: “Taha, luye mwa simu.” Mi sibeli sabona baya mwa simu. 12  Mi Jonatani abulelela Davida, ali: “Jehova Mulimu wa Isilaele abe paki kuli nikayo batisisa taba ye ku ndate kamuso ibato ba ka yona nako ye kamba ka lizazi labulaalu. Haiba ndate watabela Davida, kikuli nisike naluma mutu kuto kuzibisa? 13  Kono haiba ndate ulela kukueza maswe, mi haiba nisa kuzibisi taba yeo ni kukufundula ka kozo, haike Jehova afe Jonatani koto mi amuekeleze kwateñi. Haike Jehova abe ni wena,+ sina mwabezi ni ndate.+ 14  Mi kana hauna kunibonisa lilato lelisa feli leliswana ni la Jehova hanisa pila, nihase nishwile?+ 15  Usike watuhela kubonisa lilato lelisa feli ku ba ndu yaka,+ Jehova nihaka yundisa lila za Davida kaufela fa lifasi.” 16  Jonatani kihaa eza tumelelano ni ba ndu ya Davida, ali: “Jehova uka lifa koto mi lila za Davida likaikalabela ku yena.” 17  Jonatani kihaa konkisa Davida hape ka lilato lahae ku yena, kakuli naamulata sina mwanaaitatela.+ 18  Cwale Jonatani ali ku yena: “Kamuso kweli yatasa,+ mi ukatondiwa, kakuli hakuna yakaina mwa sipula sahao. 19  Ka lizazi labulaalu, ukatondiwa hahulu nikufita, mi uswanela kutaha mwa sibaka mone uipatile lizazi lani,* mi uto ina bukaufi ni licwe le. 20  Mi na nikakunupa masho amalaalu kwa neku leliñwi lalona, inge yakunupa nto yeñwi. 21  Hanika luma sikombwa nikali ku yena: ‘Zamaya uyo nopa masho.’ Haiba nibulelela sikombwa yo kuli: ‘Bona! Masho a kwa neku lahao la kwa, haku aange,’ fo wakona kutaha, kakuli ka Jehova yapila, fo kutalusa kuli lika kaufela lilukile mi hakuna kozi. 22  Kono haiba nibulelela mutangana yo kuli: ‘Bona! Masho a kwapilaa hao,’ fohe uikele, kakuli Jehova ukubulelezi kuli uye. 23  Kono haili za tumelelano yeluezize mwahalaa na ni wena,+ haike Jehova abe paki mwahalaa luna kuya kuile.”+ 24  Cwale Davida aipata mwa simu. Kweli haitasa, mulena aina mwa sipula sahae kuli ace lico.+ 25  Mulena naainzi mwa sipula sahae sa kamita kwatuko ni limota. Jonatani naatalimani ni yena, mi Abinere+ naainzi kwatuko ni Saule, kono sibaka sa Davida nesili mukungulu. 26  Saule naasika bulela sesiñwi lizazi leo, kakuli naaipulelisa mwa pilu, ali: ‘Mwendi kunani nto yeezahezi yetahisize kuli asilafale.+ Ki cwalo, ulukela kuba yasilafezi.’ 27  Mi ka lizazi lelitatama kuzwa foitaseza kweli, lona lizazi labubeli, sibaka sa Davida sazwelapili kuba mukungulu. Saule kihaa li ku Jonatani mwanaa hae: “Ki kabakalañi mwanaa Jese+ haasika taha kwa sico mabani ni kacenu?” 28  Jonatani aalaba Saule, ali: “Davida naanikupile ka taata kuli nimulumeleze kuya kwa Betelehema.+ 29  Naaize ku na: ‘Nakupa, nilumeleze kuya, kakuli lubasi lwahesu lueza sitabelo mwa muleneñi, mi muhulwanaaka unibizize. Cwale haiba unishemuba, haku nilumeleze kuli nishoonoke, niyo bona bahulwani baka.’ Ki lona libaka haasika taha kwa tafule ya mulena.” 30  Saule kihaa halifela Jonatani mi ali ku yena: “Wena mwanaa musali wa muipanguli, kana unahana kuli hanizibi kuli uketile kuyema ni mwanaa Jese, ili kuishubula ni kushubulisa maho?* 31  Ka nako kaufela yakapila mwanaa Jese fa lifasi, wena hauna kutiya, hamohocwalo ni mubuso wahao.+ Cwale luma mutu ayo muunga, amutise ku na, kakuli ulukela kushwa.”*+ 32  Kono Jonatani abulelela Saule ndatahe, ali: “Kiñi sakabulaelwa?+ Uezizeñi?” 33  Honafo Saule aposa Jonatani lilumo kuli amutabe,+ mi Jonatani aziba kuli ndatahe ulelile kubulaya Davida.+ 34  Jonatani azwa kapili kwa tafule ahalifile maswe, mi naasika ca sesiñwi fa lizazi labubeli kuzwa foitaseza kweli, kakuli taba ya Davida nei munyemisize+ mi ndatahe naamushubuzi. 35  Kakusasana Jonatani aya mwa simu kuyo kopana ni Davida sina mone balumelelanezi, mi sikombwa wa mutangana naali ni yena.+ 36  Mi abulelela sikombwa sahae, ali: “Mata uyo nopa masho enika kunupa.” Sikombwa kiha simata mi Jonatani akunupela masho kwapilaa sikombwa. 37  Sikombwa hasifita fa sibaka fone kuwezi lisho lanaakunupile Jonatani, Jonatani ahuweleza sikombwa, ali: “Kana lisho halisika wela kwapilaa hao?” 38  Jonatani ahuweleza sikombwa, ali: “Akufa! Zamaya kapili! Usike waliyeha!” Mi sikombwa sa Jonatani sanopa masho ni kukutela ku muñaa sona. 39  Sikombwa nesisika utwisisa kuli taba yeo neitalusañi; ki Jonatani ni Davida feela bane baziba sene sitaluswa. 40  Jonatani kihaa nga lilwaniso zahae ni kulifa sikombwa sahae, mi ali: “Haku liise mwa muleneñi.” 41  Sikombwa hase siile, Davida ashokomoka mwa sibaka sene sili bukaufi, kwa mboela. Mi awiseza pata yahae fafasi ni kukubama halaalu, mi Davida ni Jonatani batubetana mi sibeli sabona balila, kono Davida alila hahulu nikufita. 42  Jonatani ali ku Davida: “Zamaya ka kozo, kakuli sibeli saluna luikonkile+ ka libizo la Jehova, kuli: ‘Haike Jehova abe mwahalaa na ni wena ni mwahalaa bana* baka ni bana* bahao kuya kuile.’”+ Cwale Davida ananuha mi aikela, mi Jonatani akutela mwa muleneñi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “ka lizazi la musebezi.”
Linzwi ka linzwi, “kushubulisa mapunu a maho?”
Linzwi ka linzwi, “kakuli ki mwanaa lifu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”