1 Samuele 1:1-28

  • Elikana ni basali bahae (1-8)

  • Anna wa mumba ulapela kuli afiwe mwana wamushimani (9-18)

  • Samuele wapepwa mi ufiwa ku Jehova (19-28)

1  Cwale nekunani muuna wa kwa Ramataimi-zofimi*+ ye mwa naha ya malundu ya Efraimi+ yanaabizwa Elikana,+ mwanaa Jerohami, mwanaa Elihu, mwanaa Tohu, mwanaa Zufi, mi muunaa yo neli wa mwa Efraimi.  Naanyezi basali bababeli; libizo la yomuñwi neli Anna, mi yomuñwi neli Penina. Penina naanani bana, kono Anna yena naasina bana.  Muuna yo naazwanga mwa muleneñi wahabo yena silimo ni silimo kuyo lapela* ni kuyo fa matabelo ku Jehova wa limpi mwa Shilo.+ Mi bana ba Eli bababeli bo Hofini ni Finehasi+ nebasebeleza Jehova sina baprisita mwa Shilo.+  Zazi leliñwi Elikana hanaafa sitabelo, afa Penina musalaa hae ni bana bahae kaufela babashimani ni babasizana likalulo za kufa sina matabelo,+  kono Anna amufa kalulo yende hahulu, kakuli Elikana naalata hahulu Anna; kono Jehova naasika fa Anna bana.*  Mi hape muhalizo wahae naazwelapili kumusheununa ilikuli amufilikanye kakuli Jehova naasika mufa bana.  Naaezanga cwalo silimo ni silimo; nako kaufela Anna hanaayanga kwa ndu ya Jehova,+ muhalizo wahae naamusheununanga hahulu, kuli mane Anna naalilanga, asaci lico.  Kono muunaa hae Elikana ali ku yena: “Anna ulilañi? Kiñi hausa ci? Mi kiñi haulembwalile cwalo?* Kana hani wa butokwa ku wena kufita bana baalishumi?”  Cwale Anna ananuha hase bafelize kuca ni kunwa mwa Shilo. Ka nako yeo, muprisita Eli naainzi mwa sipula kwatuko ni musumo wa munyako wa tempele*+ ya Jehova. 10  Anna naaswabile hahulu, mi akala kulapela ku Jehova+ ni kulila hahulu. 11  Mi Anna aeza buitamo bo, ali: “Wena Jehova wa limpi, haiba ubona manyando a mutangaa hao mi unihupula, usalibali mutangaa hao mi ufa mutangaa hao mwana wamushimani,+ nika mufa ku Jehova mwa mazazi a bupilo bwahae kaufela, mi haana kukutiwa milili kwa toho.”+ 12  Anna hanaanze alapela ku Jehova ka nako yetelele, Eli naamutalimezi. 13  Anna naalapela mwa pilu yahae, ki milomo yahae feela yene inyanganya, kono linzwi lahae nelisa utwahali. Ka mukwa ocwalo, Eli anahana kuli Anna ukozwi. 14  Eli ali ku yena: “Ukaanga nako yekuma kai inze ukozwi? Tuhela kunwa waine.” 15  Anna kihaa mualaba, ali: “Batili, mulenaaka! Ni musali yaziyelehile hahulu; hanisika nwa waine kamba sino sifi kamba sifi sesikola, kono nitaluseza Jehova ze mwa pilu yaka kaufela.+ 16  Usike waanga kuli mutangaa hao ki musali yasina tuso, kakuli neninze nilapela kufitela cwale bakeñisa kuutwa butuku kwa pilu ni kuziyeleha hahulu.” 17  Eli kihaa mualaba, ali: “Zamaya ka kozo, mi haike Mulimu wa Isilaele akufe seukupile ku yena.”+ 18  Anna kihaa li: “Hakushemube mutangaa hao.” Mi cwale Anna aya mi ayo ca lico, mi maswabi afela mwa pata yahae. 19  Cwale bazuha isali kakusasana mi bakubama fapilaa Jehova, mi hasamulaho bakutela kwa ndu yabona kwa Rama.+ Elikana alobala ni musalaa hae Anna, mi Jehova amuhupula.+ 20  Kusika fita kale silimo,* Anna aitwala, apepa mwana wamushimani, mi amubeya libizo+ la Samuele,* kakuli naaize: “Nimukupile ku Jehova.” 21  Hasamulaho, Elikana aya ni ba ndu yahae kaufela kuyo fa Jehova sitabelo sa ka silimo+ ni kuyo fa nubu yahae ya buitamo. 22  Kono Anna yena naasika ya,+ kakuli naaize ku muunaa hae: “Mwana asakwa feela, nika mutisa; ukatiswa ku Jehova mi ukainelela kwateñi.”+ 23  Elikana muunaa hae kihaa li ku yena: “Ueze seubona kuli silukile.* Ina kwa ndu kufitela umukwisa. Haike Jehova ataleleze manzwi eubulezi.” Ka mukwa ocwalo, musali asiyala kwa ndu mi ababalela mwanaa hae kufitela amukwisa. 24  Asa mukwisa feela, amuisa kwa Shilo, mi aya ni pohwana ya lilimo zetaalu, ni efa iliñwi* ya fulaulo, ni nkwana yetuna ya waine,+ mi ataha kwa ndu ya Jehova mwa Shilo,+ atisa mwanaa hae wamushimani. 25  Cwale babulaya pohwana yeo mi batisa mwanana ku Eli. 26  Anna kihaa li: “Uniswalele, mulenaaka! Ka wena yapila, mulenaaka, ki na musali yani yakile ayema ni wena mwa sibaka se inzaa lapela ku Jehova.+ 27  Nenikupile mwana yo, mi Jehova unifile sene nikupile ku yena.+ 28  Mi cwale, nimufa ku Jehova. Mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae nimufile ku Jehova.” Mi akubama* fapilaa Jehova mwa sibaka seo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “wa kwa Rama, Muzufi.”
Kamba “kubama.”
Linzwi ka linzwi, “naakwalile mba yahae.”
Kamba “kiñi pilu yahao haiutwa bumaswe cwalo?”
Fo kikuli, tabernakele.
Kamba mwendi, “Hamulaho wa nako.”
Lelitalusa “Libizo la Mulimu.”
Linzwi ka linzwi, “sesinde mwa meeto ahao.”
Ibato ba malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kubonahala kuli kutaluswa Elikana.