1 Samuele 3:1-21

  • Samuele ubiziwa kuli abe mupolofita (1-21)

3  Cwale mutangana Samuele naasebeleza+ Jehova ali fapilaa Eli, kono linzwi la Jehova nelisa utwahalangi hahulu mwa mazazi ao; mi lipono+ nelisika ata.  Zazi leliñwi, Eli naalobezi mwa sibaka sahae sa kamita, mi meeto ahae naasafokozi; mi Eli naasaboni.+  Lambi ya Mulimu+ neisika timwa kale, mi Samuele naalobezi mwa tempele*+ ya Jehova, mone kuinzi Aleka ya Mulimu.  Jehova kihaa biza Samuele. Yena aalaba, ali: “Ki na yo.”  Samuele amatela ku Eli, mi ayo li ku yena: “Ki na yo, kakuli unibizize.” Kono yena ali: “Hanisika kubiza. Kuta uyo lobala.” Samuele aya mi ayo lobala.  Jehova abiza hape, ali: “Samuele!” Samuele kihaa zuha, aya ku Eli, mi ayo li ku yena: “Ki na yo, kakuli unibizize.” Kono Eli ali ku yena: “Hanisika kubiza mwanaka. Kuta uyo lobala.”  (Cwale Samuele naasika ziba kale Jehova, mi Jehova naasika mupatululela kale linzwi lahae.)+  Jehova kihaa biza hape lwabulaalu, ali: “Samuele!” Samuele azuha, aya ku Eli, mi ayo li ku yena: “Ki na yo, kakuli unibizize.” Cwale Eli alemuha kuli ki Jehova yanaabiza mutangana.  Eli kihaa bulelela Samuele, ali: “Kuta uyo lobala, mi haiba akubiza, ubulele uli: ‘Hakubulele, Jehova, kakuli mutangaa hao wateeleza.’” Mi Samuele aya kuyo lobala mwa sibaka sahae. 10  Jehova ataha, ato yema mwa sibaka seo, mi amubiza hape sina mwanaa mubizelize pili, ali: “Samuele, Samuele!” Samuele hautwa cwalo, aalaba, ali: “Hakubulele, kakuli mutangaa hao wateeleza.” 11  Jehova abulelela Samuele, ali: “Bona! Nieza nto mwa Isilaele yekasabisa batu kaufela babaka iutwa.+ 12  Ka lizazi leo, nikaeza lika kaufela zene nibulezi kuli nika lieza ku ba ndu ya Eli, kukala kwa makalelo kuisa kwa mafelelezo.+ 13  Umubulelele kuli nikatisa katulo ya kamita fahalimwaa ba ndu yahae, kabakala bufosi bwazibile,+ kakuli bana bahae basweli bakuta Mulimu,+ kono yena hasika bakalimela.+ 14  Ki lona libaka haniikonkile ku ba ndu ya Eli kuli bufosi bwabona habuna kuswalelwa ibe ka kufa matabelo kamba ka linubu.”+ 15  Samuele alobala kuisa kakusasana; hasamulaho akwalula likwalo za ndu ya Jehova. Samuele naasaba kubulelela Eli za pono yeo. 16  Kono Eli abiza Samuele mi ali ku yena: “Samuele mwanaka!” Samuele kihaa li ku yena: “Ki na yo.” 17  Eli amubuza, ali: “Ukubuleleziñi? Nakukupa, usike wanipatela. Haike Mulimu akufe koto mi akuekeleze kwateñi haiba unipatela nihaiba linzwi lililiñwi kwa litaba kaufela zakubulelezi.” 18  Cwale Samuele amubulelela litaba kaufela, mi naasika mupatela nihaiba nto yekana. Eli ali: “Ki Jehova. Aeze sesilukile mwa meeto ahae.” 19  Samuele azwelapili kuhula, mi Jehova naali ni yena,+ mi naasika palelwa kutaleleza* nihaiba linzwi lililiñwi kwa manzwi ahae kaufela. 20  Batu mwa Isilaele kaufela, kukalela kwa Dani kuisa kwa Beere-sheba, baziba kuli Samuele naaketilwe kuba mupolofita wa Jehova. 21  Mi Jehova azwelapili kubonahala mwa Shilo, kakuli Jehova naaizibahalize ku Samuele mwa Shilo ka linzwi la Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, tabernakele.
Linzwi ka linzwi, “naasika wiseza fafasi.”