1 Samuele 10:1-27

  • Saule watoziwa kuli abe mulena (1-16)

  • Saule utahiswa kwa sicaba (17-27)

10  Samuele kihaa nga tubana ya oli mi asela oli fa toho ya Saule.+ Amutubeta mi ali ku yena: “Kikuli Jehova hasika kutoza kuba mueteleli+ wa sicaba sahae?+  Hauka nisiya kacenu, ukafumana baana bababeli bukaufi ni libita la Rahele+ mwa naha ya Benjamine kwa Zeleza, mi bakali ku wena: ‘Limbongolo zene uizo bata lifumanehile, mi cwale ndataho hasabilaezwa ki taba ya limbongolo+ kono saaikalezwi mina. Uli: “Nikaezañi cwale, haubona mwanaka hasika kuta?”’  Uzwe mwa sibaka seo, uzamaye kufitela ufita kwa kota yetuna ya Tabore, kouka yo katana baana babalaalu babakambamela ku Mulimu wa niti kwa Betele,+ yomuñwi wabona alwezi lipulinyana zetaalu, yomuñwi alwezi linkwa zetaalu, mi yomuñwi alwezi tubana yetuna ya waine.  Baka kubuza mouzuhela ni kukufa linkwa zepeli, mi uamuhele linkwa zeo.  Hasamulaho, ukataha kwa lilundu la Mulimu wa niti, kokunani sitopa sa masole ba Mafilisita. Hauka kena mwa muleneñi, ukakatana sikwata sa bapolofita babashetumuka kuzwa kwa sibaka sesilumbile, mi kwapilaa bona kukalizwa sesilizwa sa mihala, kalupanyana, kanamutolilo, ni harepa, bona inze bapolofita.  Moya wa Jehova uka kufa maata,+ mi wena ukapolofita hamoho ni bona mi ukafetuha kuba mutu usili.+  Lisupo zeo hase liezahalile, ueze zeukona kueza kaufela, kakuli Mulimu wa niti uinzi ni wena.  Mi cwale uitangete, ushetumukele kwa Giligali,+ mi nika kulatelela kwateñi kuyo fa matabelo a kucisa ni matabelo a kuikabela. Unilibelele ka mazazi a 7 kufitela nipunya. Mi nikato kubulelela seuswanela kueza.”  Saule asasikuluha feela, kukauhana ni Samuele, Mulimu akala kucinca pilu yahae kuibisa sina ya mutu usili, mi lisupo zeo kaufela zaezahala ka lona lizazi leo. 10  Kiha bazwa mwa sibaka seo kuya kwa lilundu, mi sikwata sa bapolofita samukatana. Honafo moya wa Mulimu wamufa maata+ mi akala kupolofita+ mwahalaa bona. 11  Batu kaufela bane bamuziba haba mubona apolofita hamoho ni bapolofita, babulelisana, bali: “Kuezaheziñi ku mwanaa Kishi? Kana Saule ni yena ki yomuñwi wa bapolofita?” 12  Cwale muuna yomuñwi ali: “Kono ndataa bona ki mañi?” Ka mukwa ocwalo, kwaba ni pulelo* yeli: “Kana Saule ni yena ki yomuñwi wa bapolofita?”+ 13  Haafeza kupolofita, ataha kwa sibaka sesilumbile. 14  Hasamulaho, mwanahabo ndatahe Saule ali ku Saule ni kwa sikombwa sahae: “Nemuile kai?” Yena ali: “Neluizo bata limbongolo,+ kono lufumani kuli haliyo, kiha seluya ku Samuele.” 15  Mwanahabo ndatahe Saule abuza, ali: “Haku nitaluseze, Samuele umibuleleziñi?” 16  Saule kihaa alaba mwanahabo ndatahe, ali: “Ulubulelezi kuli limbongolo lifumanehile kale.” Kono Saule haasika mubulelela zanaabulezi Samuele ka za taba ya bulena. 17  Samuele kihaa biza sicaba kuli sito kopana fapilaa Jehova mwa Mizipa+ 18  mi ali kwa Maisilaele: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Ki na yanaazwisize Isilaele mwa Egepita ni kumilamulela kwa Maegepita+ ni kwa mibuso kaufela yenee minyandisa. 19  Kono kacenu muhanile Mulimu wamina,+ yena Mupilisi wamina, yanaa mipilisize kwa butata kaufela ni liziyezi, mi muize: “Batili, uluketele mulena yaka lubusa.” Cwale hamuyeme fapilaa Jehova ka masika amina ni ka litopa zamina za batu babaeza likiti.’”* 20  Samuele kihaa suteleza masika kaufela a Isilaele,+ mi lusika lwa Benjamine lwaketiwa.+ 21  Kihaa suteleza lusika lwa Benjamine ka mabasi alona, mi lubasi lwa Matiri lwaketiwa. Mafelelezo Saule mwanaa Kishi aketiwa.+ Kono hane baizo mubata, nebasika mufumana. 22  Ka mukwa ocwalo, babuza Jehova,+ bali: “Kana muuna yo ki kale ataha kwanu nji?” Jehova aalaba, ali: “Ki yani, uipatile mwa libyana.” 23  Kiha bamata kuyo muunga mwateñi. Hayema mwahalaa batu, neli yena yomutelele kufita batu kaufela.+ 24  Samuele ali kwa sicaba kaufela: “Kana mwamubona muuna yaketilwe ki Jehova,+ kuli hakuna yaswana ni yena mwahalaa sicaba kaufela?” Mi batu kaufela bakala kuhuwa, bali: “Mulena apile nako yetelele!” 25  Samuele abulelela sicaba lika zebaka tokwa malena ku bona+ mi aliñola mwa buka ni kuibeya fapilaa Jehova. Mi Samuele alukulula sicaba kaufela, mi mañi ni mañi aya kwa ndu yahae. 26  Saule ni yena aya kwa ndu yahae kwa Gibea, mi asindeketwa ki masole bane basusumelizwe lipilu ki Jehova. 27  Kono baana babañwi babasina tuso bali: “Mutu yo uka lulamulela cwañi?”+ Kiha bamushwaula, mi nebasika mutiseza mpo niyekana.+ Kono yena naasika bulela sesiñwi.*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lishitanguti.”
Kamba “mikowa.”
Linzwi ka linzwi, “Mi yena naali sina simumu.”