1 Samuele 6:1-21

  • Mafilisita bakutisa Aleka kwa Isilaele (1-21)

6  Aleka+ ya Jehova neili mwa naha ya Mafilisita ka likweli ze 7.  Mafilisita kiha babiza baprisita ni balauli+ mi bababuza, bali: “Aleka ya Jehova luka ieza cwañi? Hamu lutaluseze moluka ikutiseza habo yona.”  Babaalaba, bali: “Haiba mukutisa aleka ya tumelelano ya Jehova Mulimu wa Isilaele, musike mwaikutisa feela kusina nubu. Muikutise ku yena hamoho ni nubu ya mulatu.+ Mukakona feela kufoliswa haiba mueza cwalo, mi mukaziba libaka lizoho lahae halisika tuhela kumilwanisa.”  Kiha bababuza, bali: “Ki nubu mañi ya mulatu yeluka mulumela?” Bona babaalaba, bali: “Mumulumele maswaniso a gauda aketalizoho a litombo za butuku bwa mihata* ni lipeba za gauda zeketalizoho, kulikana ni palo ya malena ba Mafilisita,+ kakuli koto yeswana itahezi mañi ni mañi wamina hamohocwalo ni malena bamina.  Mueze maswaniso a litombo zamina za mihata ni maswaniso a lipeba+ zesinya naha yamina, mi mukanyise Mulimu wa Isilaele. Mwendi ukazwisa lizoho lahae ku mina ni ku mulimu wamina ni kwa naha yamina.+  Mukatatafalezañi lipilu zamina sina Maegepita ni Faro mone batatafalelize lipilu zabona?+ Mulimu hanaa banatile ka likoto,+ balukulula Maisilaele, mi Maisilaele baikela.+  Cwale mulukise koloi yenca ni litole zepeli zesika paniwa kale, zenani manamani. Mulipane kwa coko ya koloi, kono mukutise manamani azona kwa ndu, kwahule ni zona.  Muunge Aleka ya Jehova, muibeye mwa koloi, mi mubeye lika za gauda zemulumela ku yena sina nubu ya mulatu, mwa likwati leli kwatuko ni yona.+ Kihona muka ilumela  mi mubone koiya: Haiba ikambama ka nzila yeliba kwa Beti-shemeshi,+ kwa naha yahabo yona, lukaziba kuli ki yena yalutahiselize kozi yetuna ye. Kono haiba iliba kusili, lukaziba kuli haki lizoho lahae leli lunatile; kono kozi yeluwezi neiitahezi feela.” 10  Baana bao kiha baeza cwalo. Baanga litole zepeli zenani manamani mi balipana kwa coko ya koloi, mi bakwalela manamani azona mwa mulaka. 11  Cwale babeya Aleka ya Jehova mwa koloi, hamoho ni likwati mone kunani lipeba za gauda ni maswaniso a litombo zabona za mihata. 12  Mi litole zazamaya feela mwa nzila yeliba kwa Beti-shemeshi.+ Zazwelapili cwalo mwa likululu, inze lilila; nelisika keluhela ku la bulyo kamba ku la nzohoto. Mi malena ba Mafilisita neba lizamaya mwamulaho kuyo fita mane kwa mululwani wa Beti-shemeshi. 13  Batu ba mwa Beti-shemeshi nebakutula buloto mwa libala. Habainula meeto, babona Aleka, mi bataba hahulu. 14  Koloi yato fita mwa simu ya Joshua wa kwa Beti-shemeshi mi yayema mwateñi fakaufi ni licwe lelituna. Cwale bapazaula likota za koloi, mi litole+ zeo balifa Jehova sina nubu ya kucisa. 15  Malivi+ balongola Aleka ya Jehova ni likwati lene litile ni yona, mone kuinzi lika za gauda, mi balibeya fa licwe lelituna leo. Baana ba mwa Beti-shemeshi+ baeza linubu za kucisa mi baezeza Jehova matabelo ka lizazi leo. 16  Malena baketalizoho ba Mafilisita hababoni cwalo, bakutela kwa Ekroni isali ka lizazi leo. 17  Cwale a ki ona maswaniso a gauda a litombo za mihata ene balumezi Mafilisita ku Jehova sina nubu ya mulatu:+ siswaniso silisiñwi sa Ashidodi,+ silisiñwi sa Gaza, silisiñwi sa Ashikeloni, silisiñwi sa Gati,+ ni silisiñwi sa Ekroni.+ 18  Mi palo ya lipeba za gauda neilikana ni palo ya mileneñi kaufela ya Mafilisita ya malena baketalizoho bao, ili mileneñi yesilelelizwe ni minzi ye mwa matakanyani. Mi licwe lelituna fone babeile Aleka ya Jehova ki paki kuto fita ni la kacenu le, ye mwa simu ya Joshua wa kwa Beti-shemeshi. 19  Kono Mulimu abulaya baana ba mwa Beti-shemeshi, kakuli nebalubukezi Aleka ya Jehova. Abulaya ba 50,070* mwahalaa sicaba, mi batu bakala kulila bakeñisa kuli Jehova naabulaile babañata mwahalaa bona.+ 20  Cwale baana ba mwa Beti-shemeshi babuza, bali: “Ki mañi yakayema fapilaa Jehova, Mulimu yakenile+ yo, mi kiñi hasazwi ku luna, aye kusili?”+ 21  Kiha baluma linumwana kwa batu babayahile mwa Kiriati-jearimi,+ mi bayo li ku bona: “Mafilisita bakutisize Aleka ya Jehova. Hamutahe muto iinga.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “litombo za mwa lila lelizwisa zemaswe.”
Linzwi ka linzwi, “baana ba 70, baana ba 50,000.”