Isaias 39:1-8

  • Dagiti mensahero manipud Babilonia (1-8)

39  Iti daydi a tiempo, nangipatulod ni Merodak-baladan nga anak ni Baladan nga ari ti Babilonia kadagiti surat ken iti sagut ken Ezekias+ ta nadamagna a nagsakit ngem immimbag.+  Siraragsak nga inawat ida* ni Ezekias ket impakitana ti pagidulinanna iti gameng+—dagiti pirak, balitok, lana ti balsamo ken dadduma pay a nasayaat a lana, intero a pagidulinan iti armas, ken amin nga adda kadagiti pagidulinanna. Awan ti saan nga impakita ni Ezekias iti balayna* ken iti intero nga iturayanna.  Kalpasanna, napan ni propeta Isaias ken ni Ari Ezekias ket insaludsodna: “Ania ti imbaga dagitoy a lallaki, ken naggapuanda?” Insungbat ni Ezekias: “Naggapuda iti adayo a daga, idiay Babilonia.”+  Insaludsodna pay: “Ania ti nakitada iti balaymo?”* Insungbat ni Ezekias: “Amin nga adda iti balayko.* Awan ti saanko nga impakita kadakuada kadagiti pagidulinak iti gameng.”  Iti kasta, kinuna ni Isaias ken ni Ezekias: “Denggem ti sao ni Jehova a panguluen dagiti armada,  ‘Asidegen ti aldaw a maipanto idiay Babilonia ti amin nga adda iti balaymo* ken amin nga indulin dagidi ammam agingga ita nga aldaw. Awanto ti mabati,’+ kuna ni Jehova.+  ‘Maipanawto ti dadduma nga annakmo ket agbalinda nga opisial iti palasio ti ari ti Babilonia.’”+  Insungbat ni Ezekias ken ni Isaias: “Nasayaat ti imbagam a sao ni Jehova.” Sa innayonna: “Gapu ta addanto talna ken kinatalged* bayat ti panagbiagko.”*+

Footnotes

Lit., “Naragsakan kadakuada.”
Wenno “palasiona.”
Wenno “palasiom.”
Wenno “palasiok.”
Wenno “palasiom.”
Wenno “kinapudno.”
Lit., “al-aldawko.”