Josua 21:1-45

  • Stede vir Leviete (1-42)

    • Vir Aäron se nakomelinge (9-19)

    • Vir res van Kehatiete (20-26)

    • Vir Gersoniete (27-33)

    • Vir Merariete (34-40)

  • Jehovah se beloftes vervul (43-45)

21  Die hoofde van die vaderhuise van die Leviete het toe na die priester Eleaʹsar,+ Josua, die seun van Nun, en die hoofde van die vaderhuise van die stamme van Israel gegaan.  Hulle het vir hulle in Silo+ in die land Kanaän gesê: “Jehovah het deur middel van Moses beveel dat stede aan ons gegee moet word om in te woon, asook die omliggende weivelde vir ons vee.”+  Die Israeliete het dus op bevel van Jehovah die volgende stede+ en hulle weivelde uit hulle eie erfdeel aan die Leviete gegee.+  Die eerste lot was vir die families van die Kehatiete.+ En die Leviete wat nakomelinge van die priester Aäron is, het 13 stede ontvang* uit die gebied van die stam van Juda,+ die stam van Siʹmeon+ en die stam van Benjamin.+  Die res van die Kehatiete het tien stede ontvang uit die gebied van die families van die stam van Eʹfraim,+ die stam van Dan en die halwe stam van Manasʹse.+  Die Gersoniete+ het 13 stede ontvang uit die gebied van die families van die stam van Isʹsaskar, die stam van Aser, die stam van Nafʹtali en die halwe stam van Manasʹse in Basan.+  Vir die families van die Merariete+ was daar 12 stede uit die gebied van die stam van Ruben, die stam van Gad en die stam van Seʹbulon.+  Die Israeliete het hierdie stede en hulle weivelde deur middel van die lot aan die Leviete gegee, net soos Jehovah deur middel van Moses beveel het.+  Die stam van Juda en die stam van Siʹmeon het dus die stede wat hier genoem word,+ gegee aan 10  die seuns van Aäron van die Levitiese families van die Kehatiete, want hulle het die eerste lot ontvang. 11  Hulle het Kirjat-Arba+ (Arba was die vader van Enak), dit wil sê Heʹbron,+ in die bergstreek van Juda, aan hulle gegee, sowel as die omliggende weivelde. 12  Maar hulle het die grond om die stad en die omliggende dorpies aan Kaleb, die seun van Jefunʹne, gegee.+ 13  Hulle het vir die seuns van die priester Aäron die stad Heʹbron+ met sy weivelde gegee as ’n vrystad vir persone wat iemand doodgemaak het,+ asook Libna+ met sy weivelde, 14  Jattir+ met sy weivelde, Estemoʹa+ met sy weivelde, 15  Holon+ met sy weivelde, Debir+ met sy weivelde, 16  Ajin+ met sy weivelde, Jutta+ met sy weivelde en Bet-Semes met sy weivelde – nege stede uit hierdie twee stamme. 17  Uit die gebied van die stam van Benjamin: Giʹbeon+ met sy weivelde, Geba met sy weivelde,+ 18  Aʹnatot+ met sy weivelde en Almon met sy weivelde – vier stede. 19  Die stede wat aan die priesters, die nakomelinge van Aäron, gegee is, was altesaam 13 stede met hulle weivelde.+ 20  Die res van die Kehatitiese families van die Leviete het deur middel van die lot stede van die stam van Eʹfraim ontvang. 21  Hulle het Sigem+ met sy weivelde in die bergstreek van Eʹfraim aan hulle gegee as ’n vrystad vir persone wat iemand doodgemaak het,+ asook Geser+ met sy weivelde, 22  Kibsaʹim met sy weivelde en Bet-Horon+ met sy weivelde – vier stede. 23  Uit die gebied van die stam van Dan: Elʹteke met sy weivelde, Gibʹbeton met sy weivelde, 24  Aʹjalon+ met sy weivelde en Gat-Rimmon met sy weivelde – vier stede. 25  Uit die gebied van die halwe stam van Manasʹse: Taʹänag+ met sy weivelde en Gat-Rimmon met sy weivelde – twee stede. 26  Die res van die families van die Kehatiete het altesaam tien stede met hulle weivelde ontvang. 27  Die Levitiese families van die Gersoniete+ het die stad Golan,+ in Basan, met sy weivelde van die halwe stam van Manasʹse as ’n vrystad ontvang vir persone wat iemand doodgemaak het, asook Beësteʹra met sy weivelde – twee stede. 28  Uit die gebied van die stam van Isʹsaskar:+ Kisjon met sy weivelde, Daʹberat+ met sy weivelde, 29  Jarmut met sy weivelde en En-Gannim met sy weivelde – vier stede. 30  Uit die gebied van die stam van Aser:+ Misal met sy weivelde, Abdon met sy weivelde, 31  Helkat+ met sy weivelde en Rehob+ met sy weivelde – vier stede. 32  Uit die gebied van die stam van Nafʹtali: die vrystad+ vir persone wat iemand doodgemaak het, naamlik Kedes+ in Galileʹa met sy weivelde, asook Hammot-Dor met sy weivelde en Kartan met sy weivelde – drie stede. 33  Die families van die Gersoniete het altesaam 13 stede met hulle weivelde ontvang. 34  Die families van die Merariete,+ die res van die Leviete, het van die stam van Seʹbulon+ Jokʹneam+ met sy weivelde ontvang, sowel as Karta met sy weivelde, 35  Dimna met sy weivelde en Naʹhalal+ met sy weivelde – vier stede. 36  Uit die gebied van die stam van Ruben: Beser+ met sy weivelde, Jahas met sy weivelde,+ 37  Kedeʹmot met sy weivelde en Mefaʹät met sy weivelde – vier stede. 38  Uit die gebied van die stam van Gad:+ die vrystad vir persone wat iemand doodgemaak het, naamlik Ramot in Giʹlead+ met sy weivelde, asook Mahanaʹim+ met sy weivelde, 39  Hesbon+ met sy weivelde en Jaser+ met sy weivelde – altesaam vier stede. 40  Die families van die Merariete, die res van die families van die Leviete, het altesaam 12 stede ontvang. 41  Die Leviete het altesaam 48 stede met hulle weivelde in die Israeliete se gebied ontvang.+ 42  Elkeen van hierdie stede het omliggende weivelde gehad – dit was die geval met al hierdie stede. 43  Jehovah het vir Israel die hele land gegee wat hy met ’n eed aan hulle voorvaders belowe het,+ en hulle het die land in besit geneem en daarin gaan woon.+ 44  Jehovah het hulle ook aan alle kante vrede gegee, net soos hy aan hulle voorvaders met ’n eed belowe het,+ en nie een van hulle vyande kon hulle oorwin nie.+ Jehovah het al hulle vyande in hulle hand gegee.+ 45  Nie een* van al die goeie beloftes wat Jehovah aan die huis van Israel gemaak het, het onvervuld gebly nie. Dit het alles waar geword.+

Voetnote

Of “deur middel van die lot ontvang”.
Of “’n woord”.