ശാസ്‌ത്ര​വും ബൈബി​ളും തമ്മിൽ യോജി​പ്പി​ലാ​ണോ? ശാസ്ര്‌തീ​യ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​മ്പോൾ ബൈബി​ളി​നു കൃത്യ​ത​യു​ണ്ടോ? വിശ്വ​പ്ര​പ​ഞ്ചം എന്താണ്‌ സാക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നത്‌? അതി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പഠിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്ര​ജ്ഞ​ന്മാർക്ക്‌ എന്താണു പറയാ​നു​ള്ളത്‌?