കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപഠിപ്പിക്കലുകൾ

ജീവിത്തിലെ പ്രയാമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധ്യമാതിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ബുദ്ധിയുദേശം ബൈബിൾ നൽകുന്നു. അതിന്‍റെ മൂല്യം നൂറ്റാണ്ടുളിലുനീളം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബൈബിളിന്‍റെ ഉപദേശം എത്ര പ്രായോഗിമാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും.—2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16, 17.

പ്രത്യേക ലേഖനങ്ങള്‍

ക്രിസ്‌തുസ്സിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌?

ക്രിസ്‌തുസ്സിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട 6 ആചാരങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചേക്കാം.

യേശു ജനിച്ചത്‌ എപ്പോഴായിരുന്നു?

ഡിസംബർ 25-നു ക്രിസ്‌തുമസ്സ് ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക.

ഈസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

ഈസ്റ്റർ ആഘോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5 ആചാരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുക.

കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി

മാതാപിതാക്കള്‍

പറ്റില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാം?

നിങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവോ എന്ന് കുട്ടി ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ടോ കെഞ്ചിക്കൊണ്ടോ പരീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ?

കുട്ടികൾ

അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തിയും

യഹോവ എല്ലാം അതിന്‍റേതായ സ്ഥാനത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം വൃത്തിയായും ചിട്ടയായും ചെയ്യാൻ നമ്മളും പഠിക്കണം.

ദമ്പതികള്‍

സന്തോരിമായ ദാമ്പത്യത്തിന്‌ ദൈവത്തെ വഴികാട്ടിയാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടു ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ.

മാതാപിതാക്കള്‍

നിങ്ങളുടെ കുടുംജീവിതം എങ്ങനെ സന്തോമുള്ളതാക്കാം?

സന്തുഷ്ടദൈമായ യഹോവ കുടുംങ്ങളും സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് ബൈബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിബുദ്ധിയുദേശം കാണൂ.