കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപഠിപ്പിക്കലുകൾ

ജീവിത്തിലെ പ്രയാമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധ്യമാതിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ബുദ്ധിയുദേശം ബൈബിൾ നൽകുന്നു. അതിന്‍റെ മൂല്യം നൂറ്റാണ്ടുളിലുനീളം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബൈബിളിന്‍റെ ഉപദേശം എത്ര പ്രായോഗിമാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും.—2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16, 17.

പ്രത്യേക ലേഖനങ്ങള്‍

എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ ആണോ? അവയെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നുവോ?

ബൈബിളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

പച്ചകുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌?

പച്ചകുത്തുന്നത്‌ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ചില ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്‌?

എന്താണ്‌ ദൈവരാജ്യം?

ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മറ്റേതൊരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്‌ യേശു സംസാരിച്ചത്‌. നൂറ്റാണ്ടുളായി ആ രാജ്യം വരുന്നതിനുവേണ്ടി യേശുവിന്‍റെ അനുഗാമികൾ പ്രാർഥിക്കുന്നു.

കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി

കൗമാരപ്രായക്കാർ

ദൈവവിശ്വാത്തെക്കുറിച്ച് യുവജങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഈ മൂന്നു-മിനിട്ട് വീഡിയോയിൽ, സ്രഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം കൗമാക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

കുട്ടികൾ

യഹോയെ അനുസരിക്കു

ഏത്‌ തരം കളിപ്പാട്ടംകൊണ്ട് കളിക്കുന്നു എന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? വീഡിയോ കാണുക, ഡേവിഡ്‌ യഹോയുടെ കൂട്ടുകാനായിത്തീരുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു കാണുക.

ദമ്പതികള്‍

സന്തോരിമായ ദാമ്പത്യത്തിന്‌ ദൈവത്തെ വഴികാട്ടിയാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടു ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ.

മാതാപിതാക്കള്‍

നിങ്ങളുടെ കുടുംജീവിതം എങ്ങനെ സന്തോമുള്ളതാക്കാം?

സന്തുഷ്ടദൈമായ യഹോവ കുടുംങ്ങളും സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് ബൈബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിബുദ്ധിയുദേശം കാണൂ.