കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപഠിപ്പിക്കലുകൾ

ജീവിത്തിലെ പ്രയാമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധ്യമാതിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ബുദ്ധിയുദേശം ബൈബിൾ നൽകുന്നു. അതിന്‍റെ മൂല്യം നൂറ്റാണ്ടുളിലുനീളം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബൈബിളിന്‍റെ ഉപദേശം എത്ര പ്രായോഗിമാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും.—2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16, 17.

പ്രത്യേക ലേഖനങ്ങള്‍

മദ്യം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? അത്‌ പാപമാണോ?

വീഞ്ഞിന്‍റെയും മറ്റ്‌ ലഹരിപാനീങ്ങളുടെയും പല നല്ല വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ശബത്ത്‌ ആചരിക്കണോ?

വേണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ശബത്തിനെക്കുറിച്ച് നിത്യമായ ഉടമ്പടി എന്നു പറയുന്നത്‌?

കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി

ദമ്പതികള്‍

ഇണയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ഒത്തുപോകാം

ഇണയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒരു വൈവാഹിക പ്രശ്‌നമായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള മൂന്നു വഴികൾ.

മാതാപിതാക്കള്‍

സെക്‌സ്റ്റിങ്‌—മക്കളോട്‌ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കാതെ സെക്‌സ്റ്റിങ്ങിന്‍റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരോടു സംസാരിക്കുക.

കൗമാരപ്രായക്കാർ

നിങ്ങൾ മൊബൈലിന്‍റെയും ടാബിന്‍റെയും ചൊൽപ്പടിയിലാണോ?

സാങ്കേതിമിവുള്ള ലോകത്തിലാണ്‌ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ മൊബൈലിന്‍റെയോ ടാബിന്‍റെയോ അടിമായായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായം നേടാം, അവയെ എങ്ങനെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിറുത്താം?

ദമ്പതികള്‍

സന്തോരിമായ ദാമ്പത്യത്തിന്‌ ദൈവത്തെ വഴികാട്ടിയാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടു ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ.