കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW.ORG-യിൽ പുതുതായി വന്നത്‌

jw.org-യിൽ പുതുതായി വന്ന ഇനങ്ങളാണ്‌ ഈ പേജിൽ. പുതിയ മാസികകൾക്കും പുസ്‌തകങ്ങൾക്കും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്ന പേജ്‌ കാണുക.

 

2017-02-23

അഭ്യാങ്ങൾ

ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം വലുതാക്കു

ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളരെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം, എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക.

2017-02-23

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

ഞാൻ എന്‍റെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം വലുതാക്കണോ?

കൊച്ച് ചങ്ങാതിക്കൂട്ടമാണ്‌ രസം. എന്നാൽ എപ്പോഴും അതു നല്ലതല്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

2017-02-21

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (പഠനസഹായികൾ)

സത്യാരായ്‌ക്കുവേണ്ടി നിലപാടെടുക്കുക (ഭാഗം 1)

ആരാധയിൽ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ദൈവം അംഗീരിക്കുന്നുണ്ടോ? പിറന്നാൾ ആഘോങ്ങളും മതപരമായ മറ്റു വിശേദിങ്ങളും ദൈവം അംഗീരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ തത്ത്വങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

2017-02-20

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

മോചവി

നമുക്ക് യേശുവിന്‍റെ മോചവില ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

2017-02-17

ബൈബിൾപനം രസകരമാക്കാം

ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രാർഥയ്‌ക്ക് ഉത്തരം നൽകി

നെഹമ്യയെക്കുറിച്ചും, എതിരാളിളെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‌ സഹായം ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

2017-02-17

ബൈബിൾപനം രസകരമാക്കാം

ശരി ചെയ്യാൻ ബാരൂക്ക് ധൈര്യം കാണിച്ചു

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളരോടു പറയാൻ ധൈര്യം ആവശ്യമാണോ? ബാരൂക്കിന്‍റെ മാതൃയിൽനിന്ന് പഠിക്കുക.

2017-02-16

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

എന്താണ്‌ ഉടമ്പടിപ്പെട്ടകം?

പുരാതന ഇസ്രായേല്യരോട്‌ ദൈവം ഇതുപോലൊന്ന് നിർമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്തായിരുന്നു അതിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം?

2017-02-13

അഭ്യാങ്ങൾ

സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭാഷണം

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌? മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഈ അഭ്യാസം ഉപയോഗിക്കുക.

2017-02-13

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

ബൈബിൾപുസ്‌തങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ (ഭാഗം 2)

യിരെമ്യ മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള എബ്രാപുസ്‌തങ്ങളുടെ പേരുകൾ, അവയുടെ ക്രമത്തിൽ പഠിക്കൂ.

2017-02-13

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

“വചനം പ്രസംഗിക്കുക” (ഗീതം 92)

ദൈവനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പാടാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ?

2017-02-13

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

കൊടുക്കുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷം: സംഗീവും വരികളും

ഈ പാട്ടിന്‍റെ വരികൾ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് വീഡിയോ കാണുക, ഒപ്പം പാടുക.

2017-02-13

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

ഡേവിഡ്‌ ഏത്‌ പുസ്‌തമാണ്‌ വായിക്കുന്നത്‌?

“മോഷണം തെറ്റാണ്‌” എന്ന വീഡിയോ കാണുക. ഈ അഭ്യാസം ചെയ്യാനായി പ്രിന്‍റ് എടുക്കുക, അതിൽ നിറം കൊടുക്കുക.

2017-02-13

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

വയൽസേത്തിനു പോകാൻ റെഡിയാണോ?

വയൽസേത്തിനു പോകുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള ഉചിതമായ വസ്‌ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡേവിഡിനെയും ടീനയെയും സഹായിക്കാമോ?

2017-02-13

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എടുത്തുവെക്കാൻ ഡേവിഡിനെ സഹായിക്കാമോ?

ഈ അഭ്യാസം ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക. എടുത്തുവെക്കാനുള്ള അഞ്ചു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡേവിഡിനെ സഹായിക്കുക.