കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW.ORG-യിൽ പുതുതായി വന്നത്‌

jw.org-യിൽ പുതുതായി വന്ന ഇനങ്ങളാണ്‌ ഈ പേജിൽ. പുതിയ മാസികകൾക്കും പുസ്‌തകങ്ങൾക്കും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്ന പേജ്‌ കാണുക.

 

2016-12-01

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

നാസി കൂട്ടക്കൊല എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, ദൈവം അതു തടയാഞ്ഞത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

സ്‌നേവാനായ ഒരു ദൈവം ഇത്രമാത്രം ദുരിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടെന്നു പലരും ചോദിക്കുന്നു. തൃപ്‌തിമായ ഉത്തരം ബൈബിളിലുണ്ട്!

2016-12-01

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ജീവിത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ മതത്തിനോ ദൈവത്തിനോ ബൈബിളിനോ എന്നെ സഹായിക്കാനാകുമോ?

ദൈവവുമായുള്ള സൗഹൃദം ഇപ്പോഴും ഭാവിയിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നു പഠിക്കുക.

2016-12-01

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ

നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും വിശുദ്ധതിരുവെഴുത്തിലെ ദൈവത്തിന്‍റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാനാകും.

2016-11-30

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

പച്ചകുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌?

പച്ചകുത്തുന്നത്‌ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ചില ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്‌?

2016-11-30

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

പിശാച്‌ യഥാർഥത്തിലുണ്ടോ?

പിശാച്‌ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ള തിന്മയെന്ന ഗുണം മാത്രമാണോ അതോ യഥാർഥ വ്യക്തിയാണോ?

2016-11-30

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

രക്തപ്പകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌?

‘രക്തം ഒഴിവാക്കാനുള്ള’ ദൈവല്‌പന ബൈബിളിൽ കാണാം. ഇന്ന് അത്‌ എങ്ങനെ പ്രായോഗിമാക്കാം?

2016-11-30

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ക്രിസ്‌തുസ്സിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌?

ക്രിസ്‌തുസ്സിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട 6 ആചാരങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചേക്കാം.

2016-11-29

ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

മോചവില—ദൈവത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം (ഭാഗം 2)

ആയിരക്കക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മരിച്ച ഒരാൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

2016-11-29

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

സത്യം പറയുന്നത്‌ ഒരു പാലം പണിയുന്നതുപോലെയാണ്‌

സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സത്യസന്ധത പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

2016-11-29

അഭ്യാങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധതയുണ്ട്?

മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ അഭ്യാസങ്ങൾവെച്ച് സ്വയം പരിശോധന നടത്തുക.

2016-11-29

ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

യേശുക്രിസ്‌തു ആരാണ്‌? (ഭാഗം 2)

യേശു ദൈവത്തോടു സമനാണെന്നു പറയുന്നരോടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയാം?

2016-11-28

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

അൽപ്പം സ്വകാര്യത കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യയിൽ കടന്നുറുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഈ തോന്നൽ കുറയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ?

2016-11-28

അഭ്യാങ്ങൾ

സ്വകാര്യത കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം?

മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

2016-11-28

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

എന്‍റെ ശരീരഭാരം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം?

ശരീരഭാരം കുറയ്‌ക്കാനും അതു നിയന്ത്രിക്കാനും ചില കൗമാക്കാർ എന്താണ്‌ ചെയ്‌തതെന്നു വായിക്കുക.