വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ അനുഭ​വങ്ങൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ അവരുടെ ചിന്ത​യെ​യും സംസാ​ര​ത്തെ​യും പ്രവൃ​ത്തി​യെ​യും വഴിന​യി​ക്കാൻ ദൈവ​വ​ച​ന​മായ ബൈബി​ളി​നെ അനുവ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഇത്‌ അവരു​ടെ​യും ചുറ്റു​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും ജീവി​തത്തെ സ്വാധീ​നി​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ മനസ്സി​ലാ​ക്കൂ.

ബൈബിൾ ജീവി​ത​ത്തി​നു മാറ്റം വരുത്തു​ന്നു

“ഞാൻ എന്റെതന്നെ കുഴി തോണ്ടുകയായിരുന്നു”

എൽ സാൽവഡോറിലെ ഒരു ഗുണ്ടയു​ടെ ജീവി​തത്തെ അടിമു​ടി മാറ്റി​യത്‌ എന്താണ്‌?

ബൈബിൾ ജീവി​ത​ത്തി​നു മാറ്റം വരുത്തു​ന്നു

“ഞാൻ എന്റെതന്നെ കുഴി തോണ്ടുകയായിരുന്നു”

എൽ സാൽവഡോറിലെ ഒരു ഗുണ്ടയു​ടെ ജീവി​തത്തെ അടിമു​ടി മാറ്റി​യത്‌ എന്താണ്‌?

ബൈബിൾ ജീവി​ത​ത്തി​നു മാറ്റം വരുത്തു​ന്നു

ബൈബിൾസ​ത്യം അറിയി​ക്കു​ന്നു

ആത്മീയ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളിൽ എത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു