വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ലോകവ്യാപകപ്രവർത്തനം—ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

  • 239—യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആരാധന നടക്കുന്ന ദേശങ്ങ​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 86,99,048—യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 56,66,996—സൗജന്യ​മാ​യി നടത്തുന്ന ബൈബിൾകോ​ഴ്‌സു​ക​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 1,97,21,672—ക്രിസ്‌തു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ ഓർമ​യു​ടെ വാർഷി​കാ​ച​ര​ണ​ത്തിന്‌ വന്നവരു​ടെ എണ്ണം

  • 1,17,960—സഭകളു​ടെ എണ്ണം

 

ലോക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ

പല വംശങ്ങ​ളിൽനി​ന്നും സംസ്‌കാ​ര​ങ്ങ​ളിൽനി​ന്നും ഉള്ളവരാണ്‌ ഞങ്ങൾ. മിക്കവാ​റും എല്ലാ രാജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും​ത​ന്നെ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളുണ്ട്‌. ഞങ്ങളുടെ പ്രസം​ഗ​പ്ര​വർത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയാ​മാ​യി​രി​ക്കും, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആളുകളെ മറ്റു പല പ്രധാന വിധങ്ങ​ളി​ലും സഹായി​ക്കു​ന്നു.

ഇതുകൂടെ കാണുക

പുസ്‌തകങ്ങളും പത്രികകളും

2022 സേവനവർഷം—യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ലോകവ്യാപക റിപ്പോർട്ട്‌

2021 സെപ്‌റ്റം​ബർ മുതൽ 2022 ആഗസ്റ്റ്‌ വരെയുള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ലോക​വ്യാ​പക പ്രസം​ഗ​പ്ര​വർത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ റിപ്പോർട്ട്‌.