ഈ ബൈബിൾ പഠനസ​ഹാ​യി​കൾ സംതൃ​പ്‌തി​യോ​ടെ​യും ഉത്സാഹ​ത്തോ​ടെ​യും ക്രമമാ​യി ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും.