വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ലൈബ്രറി

ബൈബിളധിഷ്‌ഠിതപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ബ്രൗസ്‌ ചെയ്യുക. വീക്ഷാഗോപുരത്തിന്റെയും ഉണരുക!-യുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോഗിക്കാം. പല ഭാഷകളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഓഡിയോ സൗജന്യമായി കേൾക്കാം. ആംഗ്യഭാഷ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്‌തഭാഷകളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.

 

വീക്ഷാഗോപുരം

മാനസിക ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നേടാം?

നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ്‌ സഹായിക്കുന്നതെന്ന്‌ ഈ ലക്കം വീക്ഷാഗോപുരം വിശദീകരിക്കുന്നു.

വീക്ഷാഗോപുരം

മാനസിക ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നേടാം?

നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ്‌ സഹായിക്കുന്നതെന്ന്‌ ഈ ലക്കം വീക്ഷാഗോപുരം വിശദീകരിക്കുന്നു.

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

ഉണരുക!

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

ഉണരുക!

പുസ്തകങ്ങളും ലഘുപത്രികകളും

ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ വരുത്തിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച കോപ്പികളില്‍ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

കൂടുതലായ സഹായികൾ

JW ലൈ​ബ്ര​റി

ബൈബിൾ വായി​ക്കാ​നും പഠിക്കാ​നും ആയി പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്ത​രം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക. അതിലെ വാക്യങ്ങൾ മറ്റു പല ബൈബിൾഭാ​ഷാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താരത​മ്യം ചെയ്‌തു​നോ​ക്കു​ക.

ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി (opens new window)

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ബൈബിള്‍വിഷയങ്ങളില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുക.