യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവേല

ലാപ്‌ലൻഡിൽ ഒരു വിജയ​ക​ര​മായ പ്രചാ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി

തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ സഹായി​ക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമ​ത്തോ​ടുള്ള ലാപ്‌ലൻഡ്‌ നിവാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്രതി​ക​രണം മനസ്സി​ലാ​ക്കൂ.

ലാപ്‌ലൻഡിൽ ഒരു വിജയ​ക​ര​മായ പ്രചാ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി

തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ സഹായി​ക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമ​ത്തോ​ടുള്ള ലാപ്‌ലൻഡ്‌ നിവാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്രതി​ക​രണം മനസ്സി​ലാ​ക്കൂ.

ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവേല

പരിഷ്‌ക​രിച്ച പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം സ്‌പാ​നിഷ്‌ ഭാഷയിൽ

സ്‌പാ​നി​ഷി​ലുള്ള ചില വാക്കു​കൾക്കു പല അർഥങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ളത്‌. ആ സ്ഥിതിക്ക്‌ ലോക​മെ​മ്പാ​ടു​മുള്ള വായന​ക്കാർക്കു​വേണ്ടി സ്‌പാ​നിഷ്‌ ബൈബിൾ പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ​യാണ്‌ കഴിഞ്ഞത്‌?

പരിഷ്‌ക​രിച്ച പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം സ്‌പാ​നിഷ്‌ ഭാഷയിൽ

സ്‌പാ​നി​ഷി​ലുള്ള ചില വാക്കു​കൾക്കു പല അർഥങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ളത്‌. ആ സ്ഥിതിക്ക്‌ ലോക​മെ​മ്പാ​ടു​മുള്ള വായന​ക്കാർക്കു​വേണ്ടി സ്‌പാ​നിഷ്‌ ബൈബിൾ പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ​യാണ്‌ കഴിഞ്ഞത്‌?

പ്രത്യേക പരിപാടികൾ

വാർഷികയോഗ റിപ്പോർട്ട്‌—2014 ഒക്‌ടോ​ബർ

ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ വാർഷി​ക​യോ​ഗം മിശി​ഹൈ​ക​രാ​ജ്യം സ്ഥാപി​ത​മാ​യ​തി​ന്റെ 100-ാം വാർഷി​കം അനുസ്‌മരിച്ചു.

വാർഷികയോഗ റിപ്പോർട്ട്‌—2014 ഒക്‌ടോ​ബർ

ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ വാർഷി​ക​യോ​ഗം മിശി​ഹൈ​ക​രാ​ജ്യം സ്ഥാപി​ത​മാ​യ​തി​ന്റെ 100-ാം വാർഷി​കം അനുസ്‌മരിച്ചു.

നിർമാണപദ്ധതികൾ

ബ്രിട്ടൻ ഫോട്ടോ ഗാലറി 9 (2019 സെപ്‌റ്റം​ബർ—2020 ഫെബ്രു​വരി)

നിർമാ​ണം പൂർത്തി​യാ​ക്കി​യത്‌ എങ്ങനെ​യെ​ന്നും ബഥേൽ കുടും​ബങ്ങൾ ഈ സൗകര്യ​ങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യത്‌ ഏതു വിധത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും മനസ്സി​ലാ​ക്കാം.

ബ്രിട്ടൻ ഫോട്ടോ ഗാലറി 9 (2019 സെപ്‌റ്റം​ബർ—2020 ഫെബ്രു​വരി)

നിർമാ​ണം പൂർത്തി​യാ​ക്കി​യത്‌ എങ്ങനെ​യെ​ന്നും ബഥേൽ കുടും​ബങ്ങൾ ഈ സൗകര്യ​ങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യത്‌ ഏതു വിധത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും മനസ്സി​ലാ​ക്കാം.

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ബെഥേലിലെ ജീവിതം

എരിതീ​യെ വരുതി​യി​ലാ​ക്കി!

പരിശീ​ല​നം​കൊ​ണ്ടു പ്രയോ​ജ​ന​മു​ണ്ടെന്ന കാര്യം ഭയാന​ക​മായ ഒരു അടിയ​ന്തി​ര​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തിൽ മനസ്സി​ലാ​യി

എരിതീ​യെ വരുതി​യി​ലാ​ക്കി!

പരിശീ​ല​നം​കൊ​ണ്ടു പ്രയോ​ജ​ന​മു​ണ്ടെന്ന കാര്യം ഭയാന​ക​മായ ഒരു അടിയ​ന്തി​ര​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തിൽ മനസ്സി​ലാ​യി