വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ദൈവ​വ​ചനം അവരുടെ മുഖം പ്രകാ​ശി​പ്പി​ച്ചു

ദൈവ​വ​ചനം അവരുടെ മുഖം പ്രകാ​ശി​പ്പി​ച്ചു

മത്തായി​യു​ടെ സുവി​ശേഷം ജാപ്പനീസ്‌ ആംഗ്യ​ഭാ​ഷ​യിൽ പുറത്തി​റങ്ങി. ഹൃദയ​ത്തി​ന്റെ ഭാഷയി​ലുള്ള ഒരു ബൈബിൾ ലഭിക്കു​ന്നത്‌ എത്ര അമൂല്യ​മാണ്‌.