വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നു

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നു

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം നിർമാ​ണ​പ്ര​വർത്ത​ന​ങ്ങ​ളിൽ പങ്കെടു​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യുള്ള ഒരു അനുഭവം ആയിരി​ക്കു​മെന്ന്‌ നിങ്ങൾ എപ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ചിന്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? ചില കോൺട്രാ​ക്‌റ്റർമാ​രു​ടെ അഭി​പ്രാ​യങ്ങൾ ശ്രദ്ധി​ക്കുക.