വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ലേഖന​പ​രമ്പര

ബൈബിൾ, അതിന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മൂ​ല്യം, യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്രവർത്ത​നങ്ങൾ എന്നീ വിഷയ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വായി​ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക്‌ ആവശ്യ​മുള്ള ഭാഷയിൽ ലേഖനങ്ങൾ കിട്ടു​ന്ന​തി​നു ഭാഷ മാറ്റി​ക്കൊ​ടു​ക്കാം.

 

നിങ്ങളു​ടെ സംഭാ​വ​നകൾ എങ്ങനെ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു?

ദുരന്തങ്ങൾ നേരി​ട്ട​വർക്കു സഹായം കൊടു​ക്കു​ന്നു

2020 സേവന​വർഷ​ത്തിൽ, നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണ​ക്കി​നു സഹോ​ദ​ര​ങ്ങളെ കോവിഡ്‌-19 മഹാമാ​രി​യും പല പ്രകൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും ബാധിച്ചു. അവരെ സഹായി​ക്കാ​നാ​യി നമ്മൾ എന്താണ്‌ ചെയ്‌തത്‌?

നിങ്ങളു​ടെ സംഭാ​വ​നകൾ എങ്ങനെ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു?

ദുരന്തങ്ങൾ നേരി​ട്ട​വർക്കു സഹായം കൊടു​ക്കു​ന്നു

2020 സേവന​വർഷ​ത്തിൽ, നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണ​ക്കി​നു സഹോ​ദ​ര​ങ്ങളെ കോവിഡ്‌-19 മഹാമാ​രി​യും പല പ്രകൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും ബാധിച്ചു. അവരെ സഹായി​ക്കാ​നാ​യി നമ്മൾ എന്താണ്‌ ചെയ്‌തത്‌?