കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുടുംങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സഹായം

അനുദിജീവിത്തിലെ ഉത്‌കണ്‌ഠളിൽനിന്നുള്ള ഒരു അഭയസ്ഥാമായിരിക്കണം കുടുംബം. ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള ബുദ്ധിയുദേശം പ്രാവർത്തിമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്‌ ഒരു യാഥാർഥ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കുറിപ്പ്: “ദമ്പതിളും മാതാപിതാക്കളും,” “കൗമാക്കാർ” എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിളുടെ പേരിന്‌ മാറ്റംരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 

ദമ്പതികളും മാതാപിതാക്കളും

വ്യത്യസ്‌ത താത്‌പര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടൽ

നിങ്ങളും ഇണയും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുള്ളതായി എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ കുടുംജീവിതം എങ്ങനെ സന്തോമുള്ളതാക്കാം?

സന്തുഷ്ടദൈമായ യഹോവ കുടുംങ്ങളും സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് ബൈബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിബുദ്ധിയുദേശം കാണൂ.

കൗമാരപ്രായക്കാർ

മറ്റൊരു ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌, പ്രയോങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌?

യഥാർഥപ്രമാണോ എന്നു വിലയിരുത്താൻ

ഇത്‌ പ്രണയമാണോ സൗഹൃമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.

കുട്ടികൾ

നോഹ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു

ജലപ്രത്തിൽനിന്ന് കുടുംത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞതനുരിച്ച് നോഹ ഒരു പെട്ടകം പണിതു. നോഹയുടെയും ജലപ്രത്തിന്‍റെയും കഥയിൽനിന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പഠിക്കാം?

യഹോവ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവാക്രമീണം

വിവാഹിരായ മറ്റ്‌ ആരെയെല്ലാം കുറിച്ചാണ്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌?