കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുടുംങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സഹായം

അനുദിജീവിത്തിലെ ഉത്‌കണ്‌ഠളിൽനിന്നുള്ള ഒരു അഭയസ്ഥാമായിരിക്കണം കുടുംബം. ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള ബുദ്ധിയുദേശം പ്രാവർത്തിമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്‌ ഒരു യാഥാർഥ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കുറിപ്പ്: “ദമ്പതിളും മാതാപിതാക്കളും,” “കൗമാക്കാർ” എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിളുടെ പേരിന്‌ മാറ്റംരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 

ദമ്പതികളും മാതാപിതാക്കളും

സകുടുംബം യഹോവയെ ആരാധിക്കുക

കുടുംബാരാധന കുറെക്കൂടെ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

നിങ്ങളുടെ കുടുംജീവിതം എങ്ങനെ സന്തോമുള്ളതാക്കാം?

സന്തുഷ്ടദൈമായ യഹോവ കുടുംങ്ങളും സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് ബൈബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിബുദ്ധിയുദേശം കാണൂ.

കൗമാരപ്രായക്കാർ

ശൃംഗാരം വെറുമൊരു കളിതമായാണോ?

ശൃംഗാരം എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്‌, ആളുകൾ എന്തിനാണ്‌ ശൃംഗരിക്കുന്നത്‌, അതിനു പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ പതിയിരിപ്പുണ്ടോ?

ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രാർഥയ്‌ക്ക് ഉത്തരം നൽകി

നെഹമ്യയെക്കുറിച്ചും, എതിരാളിളെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‌ സഹായം ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

കുട്ടികൾ

മോചവി

ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതുപോലുള്ള പ്രയാങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ യേശു നൽകിയ മോചവില നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

മോചവി

നമുക്ക് യേശുവിന്‍റെ മോചവില ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?