വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

JW ലൈ​ബ്ര​റി

JW ലൈ​ബ്ര​റി

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഒരു അംഗീ​കൃ​ത ആപ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാണ്‌ JW ലൈ​ബ്ര​റി (ഇംഗ്ലീഷ്‌). ഇതിൽ ബൈബി​ളി​ന്റെ വ്യത്യ​സ്‌ത​ഭാ​ഷാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളും ബൈബിൾപ​ഠ​ന​ത്തിന്‌ സഹായി​ക്കു​ന്ന പുസ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളും ലഘുപ​ത്രി​ക​ക​ളും ഉൾപ്പെ​ടു​ന്നു.

 

പ്ലേലി​സ്റ്റു​കൾ ഉപയോ​ഗി​ക്കുക

നിങ്ങൾക്ക്‌ വീഡി​യോ​ക​ളു​ടെ​യും ഓഡി​യോ​ക​ളു​ടെ​യും ചിത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ലേലി​സ്റ്റു​കൾ ഉണ്ടാക്കാം.

JW ലൈ​ബ്ര​റി ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങുക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽ JW ലൈ​ബ്ര​റി മൊബൈൽ ആപ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ ഉപയോ​ഗി​ക്കാം എന്നു പഠിക്കുക.

ബൈബി​ളു​കൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

JW ലൈ​ബ്ര​റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള, ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്ന്‌ എങ്ങനെ ബൈബി​ളു​കൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കാം എന്ന്‌ പഠിക്കുക.

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

JW ലൈ​ബ്ര​റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള, ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്ന്‌ എങ്ങനെ പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കാം എന്ന്‌ പഠിക്കുക.

അടയാളം വെക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള JW ലൈബ്രറിയിൽ എങ്ങനെ അടയാളം വെക്കാ​നും ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​നും കഴിയു​മെ​ന്നു പഠിക്കുക.

മുമ്പ്‌ നോക്കി​യവ കാണാ​നും മായ്‌ക്കാ​നും—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള JW ലൈബ്രറിയിൽ മുമ്പ്‌ നോക്കി​യവ എന്ന സവി​ശേ​ഷത എങ്ങനെ ഉപയോ​ഗി​ക്കാം എന്ന്‌ പഠിക്കുക.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളു​ടെ സൗകര്യാർഥം ക്രമീ​ക​രി​ക്കു​കആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

JW ലൈ​ബ്ര​റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള, ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്ന്‌ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളു​ടെ സൗകര്യാർഥം ക്രമീകരിക്കാൻ പഠിക്കുക.

ബൈബി​ളി​ലോ പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലോ തിരയുക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള JW ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലെ ബൈബി​ളി​ലോ പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലോ ക്കാഴ്‌ച പുസ്‌ത​ക​ത്തി​ലോ എങ്ങനെ തിരയാം എന്ന്‌ പഠിക്കുക.

അടയാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള JW ലൈബ്രറിയിൽ അടയാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എന്ന സവി​ശേ​ഷത എങ്ങനെ ഉപയോ​ഗി​ക്കാം എന്ന്‌ പഠിക്കുക.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക—ഐ.ഒ.എസ്‌

ഐ.ഒ.എസ്‌ ഉപകര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ JW ലൈ​ബ്ര​റി​യിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യു​ന്ന​തും ക്രമീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ പഠിക്കുക.

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ നിങ്ങളു​ടെ സൗകര്യാർഥം ക്രമീ​ക​രി​ക്കു​കഐ.ഒ.എസ്‌

ഐ.ഒ.എസ്‌ ഉപകര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ JW ലൈ​ബ്ര​റി​യിൽ വായന സൗകര്യാർഥം ക്രമീ​ക​രി​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ പഠിക്കുക.