വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

ബംബിൾബീ​യു​ടെ പറക്കൽവി​ദ്യ

ബംബിൾബീ​യു​ടെ പറക്കൽവി​ദ്യ

പ്രതി​കൂ​ല​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ശക്തമായ കാറ്റി​ലും ബംബിൾബീക്ക്‌ എങ്ങനെ​യാ​ണു നിയ​ന്ത്രണം വിടാതെ പറക്കാൻ കഴിയു​ന്നത്‌?