വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

കണ്ണഞ്ചി​പ്പി​ക്കുന്ന കലാ​ലോ​കം

കണ്ണഞ്ചി​പ്പി​ക്കുന്ന കലാ​ലോ​കം

ജീവ​ലോ​കത്ത്‌ നമ്മൾ കാണുന്ന കലാസൃ​ഷ്ടി​കൾ പരിണ​മിച്ച്‌ ഉണ്ടായ​താ​ണോ? അല്ലെങ്കിൽ അത്‌ ആരുടെ കരവി​രുത്‌?