വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

പ്രകൃ​തി​യി​ലെ ഊർജ​പ​രി​പാ​ലനം

പ്രകൃ​തി​യി​ലെ ഊർജ​പ​രി​പാ​ലനം

പല ജീവി​ക​ളും ഊർജം നേടു​ന്ന​തും അത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും വിസ്‌മ​യി​പ്പി​ക്കുന്ന രീതി​യി​ലാണ്‌.