വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മോണിക്ക റിച്ചാർഡ്‌സൺ: ഒരു ഡോക്ടർ തന്റെ വിശ്വാ​സം വിശദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

മോണിക്ക റിച്ചാർഡ്‌സൺ: ഒരു ഡോക്ടർ തന്റെ വിശ്വാ​സം വിശദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

ബൈബി​ളിൽനിന്ന്‌ മനസ്സി​ലാ​ക്കിയ കാര്യ​ങ്ങ​ളും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയി​ലുള്ള അനുഭ​വ​പ​രി​ച​യ​വും ജീവന്റെ ഉത്ഭവ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള വീക്ഷണ​ത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മോണിക്ക റിച്ചാർഡ്‌സ​ണി​നെ സഹായി​ച്ചു.