വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

ആർട്ടി​ക്കി​ലെ അണ്ണാന്റെ തലച്ചോർ

ആർട്ടി​ക്കി​ലെ അണ്ണാന്റെ തലച്ചോർ

കൊടും​ത​ണു​പ്പി​നെ പ്രതി​രോ​ധി​ക്കാ​നുള്ള ആർട്ടി​ക്കി​ലെ അണ്ണാന്റെ വിദ്യ എന്താണ്‌?