വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

സ്രാവി​ന്റെ ചർമ്മം

സ്രാവി​ന്റെ ചർമ്മം

സ്രാവി​ന്റെ ചർമ്മത്തി​ന്റെ അതിശ​യ​ക​ര​മായ രൂപകൽപ്പ​ന​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അറിയുക.