വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

തിളങ്ങുന്ന വിരു​ത​ന്മാർ

തിളങ്ങുന്ന വിരു​ത​ന്മാർ

പ്രകാ​ശി​ക്കാ​നുള്ള ജീവി​ക​ളു​ടെ കഴിവ്‌ പരിണ​മിച്ച്‌ വന്നതാ​ണോ? അല്ലെങ്കിൽ അത്‌ ആരുടെ കരവി​രുത്‌?