Evangelium podle Lukáše 19:1–48

  • Ježíš je hostem u Zachea (1–10)

  • Podobenství o deseti minách (11–27)

  • Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král (28–40)

  • Ježíš pláče nad Jeruzalémem (41–44)

  • Ježíš čistí chrám (45–48)

19  Ježíš pak vešel do Jericha a procházel jím.  Byl tam muž, který se jmenoval Zacheus. Byl vrchním výběrčím daní a byl bohatý.  Chtěl se podívat na Ježíše, aby zjistil, kdo to je, ale kvůli zástupu nemohl, protože byl malé postavy.  Běžel tedy napřed a vylezl na sykomoru,* aby ho viděl, až tamtudy bude procházet.  Když se Ježíš k tomu místu dostal, podíval se nahoru a řekl: „Zachee, slez rychle dolů, protože dnes zůstanu ve tvém domě.“  A tak rychle slezl a s radostí ho přijal k sobě domů.  Všichni, kdo to viděli, se začali pohoršovat: „Vešel jako host k hříšníkovi.“+  Ale Zacheus vstal a řekl Pánovi: „Pane, polovinu majetku dávám chudým, a cokoli jsem na někom nepoctivě* vymohl, vracím čtyřnásobně.“+  Ježíš mu na to řekl: „Dnes přišla do tohoto domu záchrana, protože i on je Abrahamův syn. 10  Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit to, co bylo ztraceno.“+ 11  Těm, kdo mu naslouchali, vyprávěl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že se Boží království objeví okamžitě.+ 12  Řekl: „Jeden člověk urozeného původu cestoval do daleké země,+ aby získal královskou moc* a vrátil se jako král. 13  Zavolal si deset svých otroků, dal jim deset min* a řekl jim: ‚Obchodujte s nimi, dokud nepřijdu.‘+ 14  Ale jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním skupinu vyslanců, aby řekli: ‚Nechceme, aby nad námi tento muž kraloval.‘ 15  Když získal královskou moc a vrátil se, zavolal si otroky, kterým dal peníze,* a chtěl zjistit, kolik toho obchodováním vydělali.+ 16  A tak předstoupil první a řekl: ‚Pane, tvoje mina vynesla deset min.‘+ 17  Řekl mu: ‚Výborně, dobrý otroku! Protože jsi byl věrný ve velmi malé věci, měj moc nad deseti městy.‘+ 18  Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvoje mina vydělala pět min.‘+ 19  Odpověděl mu: ‚Ty vládni nad pěti městy.‘ 20  Ale další přišel a řekl: ‚Pane, tady je tvoje mina. Měl jsem ji schovanou v látce. 21  Bál jsem se tě, protože jsi drsný člověk. Vybíráš, co jsi neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.‘+ 22  Odpověděl mu: ‚Soudím tě tvými vlastními slovy, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem drsný člověk a že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel.+ 23  Proč jsi tedy nedal moje peníze* do banky? Pak bych je při svém příchodu vybral i s úrokem.‘ 24  Nato řekl těm, kdo tam stáli: ‚Vezměte mu tu minu a dejte ji tomu, který má deset min.‘+ 25  Namítli: ‚Pane, už jich má deset!‘ 26  ‚Říkám vám: Každému, kdo má, bude dáno víc, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.+ 27  A mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je popravte.‘“ 28  Potom co to řekl, pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 29  Když se přiblížil k Betfage a Betanii u hory, která se nazývá Olivová,+ vyslal dva učedníky+ 30  a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je na dohled. Když do ní vstoupíte, najdete uvázané oslátko, na kterém ještě nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďte sem. 31  A kdyby se vás někdo zeptal: ‚Proč ho odvazujete?‘, řekněte: ‚Pán ho potřebuje.‘“ 32  A tak ti dva učedníci odešli a našli oslátko, přesně jak jim řekl.+ 33  Ale když ho odvazovali, jeho majitelé se jich zeptali: „Proč to oslátko odvazujete?“ 34  Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ 35  A přivedli ho k Ježíšovi, hodili přes něj své svrchní oděvy a Ježíše na něj posadili.+ 36  Jak jel, lidé rozprostírali své svrchní oděvy na silnici.+ 37  Jakmile se přiblížil k místu, kde cesta klesá z Olivové hory, celý zástup učedníků začal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky,* které viděli. 38  Volali: „Požehnaný je ten, kdo přichází jako král v Jehovově* jménu! Pokoj v nebi a sláva nahoře ve výšinách!“+ 39  Někteří farizeové v zástupu mu ale řekli: „Učiteli, pokárej své učedníky.“+ 40  Odpověděl jim: „Říkám vám, že kdyby oni mlčeli, křičely by kameny.“ 41  Když se blížil k městu a uviděl ho, zaplakal nad ním+ 42  a řekl: „Kdybys tak tento den poznalo, co vede k pokoji! Teď je to však tvým očím skryté.+ 43  Přijdou totiž dny, kdy kolem tebe tvoji nepřátelé postaví opevnění ze špičatých kůlů, obklíčí tě a ze všech stran tě oblehnou.*+ 44  Mrští o zem tebou i tvými dětmi uvnitř tebe+ a nenechají v tobě kámen na kameni,+ protože jsi nerozpoznalo dobu, kdy jsi bylo zkoumáno.“ 45  Pak vstoupil do chrámu a začal vyhánět ty, kdo tam prodávali.+ 46  Řekl jim: „Je napsáno: ‚Můj dům bude domem modlitby‘,+ ale vy jste z něho udělali lupičskou jeskyni.“+ 47  Každý den pak v chrámu vyučoval. Přední kněží, znalci Zákona a přední muži z lidu se ho však snažili zabít,+ 48  ale nenašli žádný způsob, jak to udělat, protože všichni lidé mu viseli na rtech.+

Poznámky

Druh fíkovníku.
Nebo „falešnou obžalobou“.
Nebo „království“.
Řecká mina vážila 340 g a její hodnota odpovídala 100 drachmám. Viz příloha B14.
Dosl. „stříbro“.
Dosl. „stříbro“.
Nebo „mocné skutky“.
Nebo „sevřou“.