Evangelium podle Lukáše 11:1–54

  • Jak se modlit (1–13)

    • Vzorová modlitba (2–4)

  • Ježíš vyhání démony pomocí Božího prstu (14–23)

  • Nečistý duch se vrací (24–26)

  • Kdo je skutečně šťastný (27, 28)

  • Jonášovo znamení (29–32)

  • Lampa těla (33–36)

  • Běda náboženským pokrytcům (37–54)

11  Jednou se Ježíš modlil, a když skončil, jeden z jeho učedníků ho požádal: „Pane, nauč nás, jak se máme modlit, jako to své učedníky učil i Jan.“  Řekl jim tedy: „Když se modlíte, říkejte: ‚Otče, ať je posvěceno* tvé jméno.+ Ať přijde tvé království.+  Dávej nám denně chléb, který na ten den potřebujeme.+  Odpusť nám naše hříchy,+ vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proti nám provinil.*+ A nedovol, abychom podlehli pokušení.‘“*+  Pak jim řekl: „Dejme tomu, že někdo z vás má přítele, za kterým půjde o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby,  protože mě právě navštívil můj přítel, který je na cestách, a nemám mu co nabídnout.‘  Ale on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mě. Dveře už jsou zamčené a děti se mnou spí na lůžku. Nemůžu vstát a dát ti to.‘  Říkám vám, že i kdyby nevstal a nic mu nedal kvůli tomu, že je jeho přítel, určitě vstane a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti.+  Proto vám říkám: Proste,+ a dostanete, hledejte, a najdete, klepejte, a bude vám otevřeno.+ 10  Protože každý, kdo prosí, dostává+ a každý, kdo hledá, nachází a každému, kdo klepe, bude otevřeno. 11  Je snad mezi vámi takový otec, že kdyby ho syn prosil o rybu, dal by mu místo ní hada?+ 12  Nebo kdyby ho prosil o vejce, dal by mu štíra? 13  Pokud tedy vy, přestože jste hříšníci, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíš dá nebeský Otec svatého ducha těm, kdo ho prosí.“+ 14  Později vyhnal démona, který způsoboval němotu.+ Když démon vyšel, němý promluvil a zástupy lidí žasly.+ 15  Ale někteří z nich řekli: „Vyhání démony díky tomu, že mu pomáhá Belzebub,* vládce démonů.“+ 16  Jiní ho chtěli zkoušet, a tak po něm žádali znamení+ z nebe. 17  Věděl, jak uvažují,+ a proto jim řekl: „Každé království, které stojí samo proti sobě, zpustne a rodina,* která stojí sama proti sobě, se rozpadne. 18  Stejně tak pokud se Satan staví sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním démony s pomocí Belzebuba. 19  Pokud vyháním démony s pomocí Belzebuba, s pomocí koho je vyhání vaši učedníci? Budou proto vašimi soudci. 20  Pokud ale vyháním démony pomocí Božího prstu,*+ pak vás skutečně zastihlo Boží království.+ 21  Když silný, dobře ozbrojený muž střeží svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. 22  Ale když přijde někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechny zbraně, na které spoléhal, a uloupené věci rozdělí. 23  Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.+ 24  Když nečistý duch vyjde z člověka, prochází vyprahlými místy a hledá, kde by si odpočinul. Ale když nic nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do domu, ze kterého jsem se vystěhoval.‘+ 25  Při příchodu najde dům zametený a vyzdobený. 26  A tak odejde a přivede s sebou sedm dalších duchů, horších než on. Když se dostanou dovnitř, zabydlí se tam a ten člověk bude nakonec v horší situaci, než byl na začátku.“ 27  Zatímco to říkal, jedna žena ze zástupu na něj zavolala: „Šťastná je ta, která tě nosila ve svém lůně a která tě svými prsy kojila!“+ 28  Ale on řekl: „Šťastní jsou spíš ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují ho!“+ 29  Když se shromažďovalo velké množství lidí, začal říkat: „Tato generace je zkažená. Vyhlíží znamení, ale nedostane žádné kromě znamení proroka Jonáše.+ 30  Jako se totiž Jonáš+ stal znamením pro Ninivany, tak bude Syn člověka znamením pro tuto generaci. 31  Během soudu vstane královna jihu+ spolu s lidmi této generace a odsoudí je, protože si přišla z velké dálky vyslechnout Šalomounovu moudrost. Ale tady je někdo větší než Šalomoun.+ 32  Během soudu vstanou lidé z Ninive spolu s touto generací a odsoudí ji, protože když slyšeli Jonáše kázat, činili pokání.+ Ale tady je někdo větší než Jonáš. 33  Když člověk rozsvítí lampu, nedá ji do skrýše ani pod koš,* ale na stojan,+ aby ti, kdo vejdou dovnitř, viděli světlo. 34  Tvé oko je lampou těla. Když je tvé oko zaostřené,* je i celé tvé tělo jasné.* Ale když je závistivé,* je i tvé tělo temné.+ 35  Dávej si tedy pozor, aby světlo, které je v tobě, nebyla tma. 36  Pokud je celé tvé tělo jasné a žádná jeho část není temná, bude celé tak jasné jako lampa, která ti dává světlo svým jasem.“ 37  Když domluvil, jeden farizeus ho k sobě pozval na jídlo. Ježíš tedy přišel a zaujal místo u stolu.* 38  Farizea překvapilo, když viděl, že se před jídlem neumyl.*+ 39  Ale Pán mu řekl: „Vy, farizeové, čistíte pohár a mísu zvenčí, ale uvnitř jste plní chamtivosti a špatnosti.+ 40  Vy nerozumní! Copak ten, kdo udělal vnějšek, neudělal i vnitřek? 41  Když dáváte dary chudým, mělo by to vycházet z nitra a pak pro vás bude všechno čisté. 42  Ale běda vám, farizeové, protože dáváte desátky z máty, routy a všech ostatních bylin,+ ale přehlížíte právo a Boží lásku! Desátky jste byli povinni dávat, ale neměli jste přehlížet to ostatní.+ 43  Běda vám, farizeové, protože milujete přední* sedadla v synagogách a když vás lidé zdraví na tržištích!+ 44  Běda vám, protože jste jako hroby,* které nejsou vidět,*+ takže po nich lidé chodí a nevědí o tom!“ 45  Jeden z těch, kdo byli zběhlí v Zákoně, na to reagoval slovy: „Učiteli, tím, co říkáš, urážíš také nás.“ 46  Ježíš řekl: „Běda i vám, kdo jste zběhlí v Zákoně, protože nakládáte na lidi těžká břemena, ale sami se toho nákladu nedotknete jediným prstem!+ 47  Běda vám, protože stavíte hrobky* prorokům, které vaši předkové zabíjeli!+ 48  Dosvědčujete, že znáte skutky svých předků, a přece s nimi souhlasíte. Oni proroky zabíjeli,+ ale vy jim stavíte hrobky. 49  Proto také Boží moudrost řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly. Některé z nich zabijí a některé budou pronásledovat, 50  aby tato generace byla volána k odpovědnosti za krev všech proroků prolitou od založení světa,+ 51  od krve Ábela+ až po krev Zecharjáše, kterého zabili mezi oltářem a domem.‘*+ Ano, říkám vám, k odpovědnosti za jejich krev bude volána tato generace. 52  Běda vám, kdo jste zběhlí v Zákoně, protože jste vzali klíč k poznání. Sami jste nevešli a těm, kdo vchází, bráníte!“+ 53  Když odtamtud odcházel, znalci Zákona a farizeové se na něj začali nepříjemně tlačit, dotírali na něj mnoha dalšími otázkami 54  a sledovali, jestli řekne něco, co by proti němu mohli použít.+

Poznámky

Nebo „považováno za svaté“.
Dosl. „kdo je nám dlužen“.
Dosl.: „A neuveď nás do pokušení.“
Označení se vztahuje na Satana.
Dosl. „dům“.
Tj. ducha.
Nebo „odměrný koš“.
Nebo „čisté“, dosl. „prosté“.
Nebo „plné světla“.
Dosl. „špatné, zlé“.
Nebo „lehl si ke stolu“.
Tj. neočistil obřadním způsobem.
Nebo „nejlepší“.
Nebo „pamětní hrobky“.
Nebo „jako neoznačené hroby“.
Nebo „pamětní hrobky“.
Nebo „chrámem“.