Evangelium podle Lukáše 14:1–35

  • O sabatu uzdraven muž s vodnatelností (1–6)

  • Být pokorným hostem (7–11)

  • Zvát ty, kdo to nemůžou oplatit (12–14)

  • Podobenství o hostech, kteří se vymlouvali (15–24)

  • Čeho musí být učedník ochotný se vzdát (25–33)

  • Sůl, která ztratí slanost (34, 35)

14  Při jiné příležitosti vešel o sabatu do domu jednoho vůdce z řad farizeů, kam byl pozván na jídlo, a ti, kdo tam byli, ho pozorně sledovali.  Byl před ním člověk, který trpěl vodnatelností.*  Ježíš se tedy obrátil na ty, kdo byli zběhlí v Zákoně, a na farizee a zeptal se jich: „Je dovoleno o sabatu uzdravovat, nebo ne?“+  Oni ale mlčeli. Ježíš se toho člověka dotkl, uzdravil ho a poslal ho pryč.  Pak jim řekl: „Kdyby vám v sabatní den spadl syn nebo býk do studny,+ kdo z vás by ho hned nevytáhl?“+  Na to mu nedokázali odpovědět.  Když si všiml, jak si pozvaní lidé vybírají nejčestnější místa,+ řekl jim:*  „Když tě někdo pozve na svatební hostinu, nezaujímej* nejčestnější místo.+ Možná hostitel pozval někoho významnějšího, než jsi ty,  a přijde a řekne ti: ‚Uvolni své místo tomuto člověku.‘ A ty s hanbou půjdeš na nejhorší místo. 10  Ale když tě někdo pozve, jdi a zaujmi nejhorší místo, takže až přijde hostitel, řekne ti: ‚Příteli, pojď blíž.‘ Pak budeš poctěn před všemi ostatními hosty.+ 11  Každý, kdo se vyvyšuje, bude pokořen, a kdo se pokořuje, bude vyvýšen.“+ 12  Pak řekl muži, který ho pozval: „Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy. Někdy by tě totiž mohli pozvat zase oni a tím by ti bylo oplaceno. 13  Ale když pořádáš hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé+ 14  a budeš šťastný, protože nemají, čím by ti oplatili. Bude ti totiž oplaceno při vzkříšení+ dobrých* lidí.“ 15  Když to slyšel jeden z hostů, řekl mu: „Šťastný je ten, kdo jí chléb v Božím království.“ 16  Ježíš mu řekl: „Jeden muž pořádal velkolepou večeři+ a pozval hodně lidí. 17  Když měla večeře začít, poslal svého otroka, aby řekl pozvaným: ‚Přijďte, všechno už je připravené.‘ 18  Ale jeden jako druhý se začali vymlouvat.+ První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, omluv mě.‘ 19  Jiný řekl: ‚Koupil jsem pět býčích spřežení* a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.‘+ 20  Ještě jiný řekl: ‚Právě jsem se oženil, a proto nemůžu přijít.‘ 21  Otrok tedy přišel a oznámil to svému pánovi. Ten se rozzlobil a řekl otrokovi: ‚Vyjdi rychle do ulic a uliček města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘ 22  Když se otrok vrátil, řekl: ‚Pane, udělal jsem, co jsi nařídil, a ještě je místo.‘ 23  Pán tedy otrokovi řekl: ‚Vyjdi na cesty a pěšiny a přinuť lidi, ať přijdou, aby byl můj dům plný.+ 24  Říkám vám, že nikdo z těch, kdo byli pozvaní, neochutná nic z mé hostiny.‘“+ 25  Cestovaly s ním velké zástupy lidí. Obrátil se k nim a řekl: 26  „Pokud někdo přichází ke mně, ale nemá v nenávisti* svého otce, matku, manželku, děti, bratry a sestry, a dokonce svůj život,+ nemůže být mým učedníkem.+ 27  Kdo nenese svůj mučednický kůl* a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.+ 28  Když chce například někdo z vás stavět věž, copak si nejdřív nesedne a nespočítá náklady, aby viděl, jestli má dost na její dokončení? 29  Jinak se může stát, že položí základy, ale nedokáže ji dokončit, a všichni, kdo to uvidí, se mu budou posmívat 30  a říkat: ‚Tenhle člověk začal stavět, ale nedokázal to dokončit.‘ 31  Nebo když král pochoduje do války proti jinému králi, copak si nejdřív nesedne a neporadí se, jestli dokáže s 10 000 vojáky čelit tomu, který proti němu táhne s 20 000? 32  Pokud to nedokáže, pak pošle skupinu vyslanců, dokud je ten druhý král ještě daleko, a bude žádat o mír. 33  Stejně tak si můžete být jistí, že nikdo z vás, kdo se nerozloučí* s veškerým svým majetkem, nemůže být mým učedníkem.+ 34  Sůl je určitě dobrá věc. Pokud ale ztratí svou slanost, čím se ochutí?+ 35  Nehodí se ani do půdy, ani do hnoje. Vyhazuje se. Kdo má uši k naslouchání, ať naslouchá.“+

Poznámky

Nebo „otokem“, nadměrným hromaděním tekutiny v těle.
Dosl. „řekl jim podobenství“.
Nebo „nelehej si na“.
Nebo „spravedlivých“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „párů dobytka“.
Nebo „nemiluje méně“.
Nebo „nevzdá“.