Evangelium podle Lukáše 13:1–35

  • Kdo nebude činit pokání, zahyne (1–5)

  • Podobenství o neplodném fíkovníku (6–9)

  • Uzdravení postižené ženy o sabatu (10–17)

  • Podobenství o hořčičném zrnku a o kvasu (18–21)

  • Vejít úzkými dveřmi vyžaduje úsilí (22–30)

  • Herodes, „ta liška“ (31–33)

  • Ježíš naříká nad Jeruzalémem (34, 35)

13  V té době mu někteří z přítomných pověděli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s krví jejich obětí.*  Odpověděl jim: „Myslíte si, že zemřeli proto, že byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci?  Říkám vám, že ne. Ale pokud nebudete činit pokání, vy všichni také zahynete.+  Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma?  Říkám vám, že ne. Ale pokud nebudete činit pokání, všichni zahynete, stejně jako oni.“  Pak vyprávěl toto podobenství: „Jeden muž měl na své vinici zasazený fíkovník. Šel na něm hledat ovoce, ale žádné nenašel.+  Řekl tedy vinaři: ‚Už tři roky chodím hledat na tomto fíkovníku ovoce, ale nikdy jsem žádné nenašel. Poraz ho! Proč by měl zbytečně zabírat půdu?‘  Odpověděl mu: ‚Pane, nech ho ještě jeden rok a já ho okopu a pohnojím.  Snad začne nést ovoce. A pokud ne, porazíš ho.‘“+ 10  O sabatu pak vyučoval v jedné synagoze. 11  Byla tam žena, která byla úplně sehnutá a vůbec se nemohla narovnat, protože ji 18 let trápil duch slabosti.* 12  Když ji Ježíš uviděl, oslovil ji a řekl: „Ženo, jsi osvobozena od své slabosti.“+ 13  Položil na ni ruce, a ona se okamžitě narovnala a začala oslavovat Boha. 14  Ale představený synagogy se rozhořčil, protože Ježíš ji uzdravil o sabatu, a řekl zástupu: „Je šest dnů, ve kterých se má pracovat.+ V těch tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne o sabatu.“+ 15  Pán mu však odpověděl: „Pokrytci,+ copak každý z vás o sabatu neodvazuje od stání svého býka nebo osla a neodvádí ho, aby mu dal napít?+ 16  Neměla být tato žena, která je Abrahamova dcera a kterou Satan držel spoutanou 18 let, v sabatní den osvobozena z těchto pout?“ 17  Když to řekl, všichni jeho odpůrci se zastyděli, ale celý zástup se začal radovat ze všech skvělých věcí, které udělal.+ 18  Řekl tedy: „Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? 19  Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě. A ono vyrostlo a stal se z něj strom a v jeho větvích se uhnízdili ptáci.“+ 20  A znovu řekl: „K čemu přirovnám Boží království? 21  Je jako kvas, který žena vzala a vmíchala do třech velkých měr* mouky, takže celé těsto zkvasilo.“+ 22  A cestoval od města k městu a od vesnice k vesnici, vyučoval a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 23  Jeden muž se ho zeptal: „Pane, je pravda, že bude zachráněno jen málo lidí?“ Řekl jim: 24  „Usilovně se snažte vejít úzkými dveřmi.+ Říkám vám totiž, že mnozí se budou snažit vejít, ale nedokážou to. 25  Když hospodář vstane a zamkne dveře, zůstanete stát venku. Budete klepat na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám‘,+ ale on vám odpoví: ‚Nevím, odkud jste.‘ 26  Pak budete říkat: ‚Vždyť jsme s tebou jedli a pili a vyučoval jsi na našich hlavních ulicích.‘+ 27  Ale řekne vám: ‚Nevím, odkud jste. Jděte ode mě pryč, vy všichni, kdo pácháte zlo!‘ 28  Budete naříkat a skřípat zuby, až uvidíte, že Abraham, Izák, Jákob a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy jste byli vyhozeni ven.+ 29  Kromě toho přijdou lidé z východu a západu a ze severu a jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. 30  A tak někteří z posledních budou první a někteří z prvních budou poslední.“+ 31  Právě tehdy přišli někteří farizeové a řekli mu: „Odejdi odtud. Jdi pryč, protože Herodes* tě chce zabít.“ 32  Odpověděl jim: „Jděte a vyřiďte té lišce: ‚Ještě dnes a zítra budu vyhánět démony a uzdravovat lidi a třetí den skončím.‘ 33  Já ale musím dnes, zítra i pozítří pokračovat v cestě, protože není možné,* aby byl prorok usmrcen mimo Jeruzalém.+ 34  Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni.+ Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje hejno kuřátek pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.+ 35  Váš dům* je vám zanechán.+ Říkám vám, že mě neuvidíte až do doby, kdy řeknete: ‚Požehnaný je ten, kdo přichází v Jehovově* jménu!‘“+

Poznámky

Tj. zvířecích obětí.
Nebo „duch, který mrzačil“.
Dosl. „třech sea“. Sea odpovídalo 7,33 l. Viz příloha B14.
Tj. Herodes Antipas.
Nebo „je nemyslitelné“.
Tj. chrám.