Evangelium podle Lukáše 2:1–52

  • Ježíšovo narození (1–7)

  • Andělé se objevují pastýřům (8–20)

  • Obřízka a očišťování (21–24)

  • Simeon vidí Krista (25–35)

  • Anna mluví o dítěti (36–38)

  • Návrat do Nazaretu (39, 40)

  • Dvanáctiletý Ježíš v chrámu (41–52)

2  V té době vydal císař Augustus nařízení, aby se v celé říši* provedl soupis obyvatel.  (Tento první soupis se konal, když byl místodržitelem Sýrie Quirinius.)  Všichni lidé se šli dát zapsat, každý do svého města.  Také Josef+ se vydal z galilejského města Nazaretu do Judeje, do Davidova města Betléma,+ protože pocházel z Davidova rodu.*  Šel se dát zapsat s Marií, která už byla jeho manželkou+ a brzy měla porodit.+  Když tam byli, přišel její čas.  A porodila svého prvorozeného syna,+ zavinula ho do látky a položila do jeslí,+ protože nenašli žádné místo k ubytování.  V té oblasti byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky u svých stád.  Najednou před nimi stál Jehovův* anděl a zazářila kolem nich Jehovova* sláva. Dostali velký strach, 10  ale anděl jim řekl: „Nebojte se, přišel jsem vám oznámit dobrou zprávu, ze které budou mít velikou radost všichni lidé. 11  Dnes se vám narodil v Davidově městě+ zachránce+ – Kristus a Pán.+ 12  A to je pro vás poznávací znamení: Najdete děťátko zavinuté do látky, které bude ležet v jeslích.“ 13  Najednou se u anděla objevilo početné nebeské vojsko+ a chválilo Boha: 14  „Sláva Bohu nahoře ve výšinách a na zemi pokoj lidem, kteří mají jeho přízeň.“* 15  Když od nich andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat: „Pojďme hned do Betléma a podívejme se na to, co se stalo, co nám Jehova* oznámil.“ 16  Spěchali tam a našli Marii s Josefem a děťátko, které leželo v jeslích. 17  Když to uviděli, vyprávěli, co jim bylo o tom dítěti řečeno. 18  A všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři pověděli, 19  ale Marie si uchovávala všechna ta slova v srdci a dělala si z toho závěry.+ 20  Potom se pastýři vrátili a oslavovali Boha a chválili ho za všechno, co slyšeli a viděli – bylo to tak, jak jim bylo řečeno. 21  Po osmi dnech, když měl být obřezán,+ dostal jméno Ježíš, jméno, které mu dal anděl před jeho početím.+ 22  Když potom přišel čas pro jejich očištění podle Mojžíšova zákona,+ přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho představili Jehovovi,* 23  jak je napsáno v Jehovově* zákoně: „Každý prvorozený syn* bude posvěcen Jehovovi.“*+ 24  A přinesli oběť podle toho, co říká Jehovův* zákon: „Párek hrdliček nebo dvě holoubata.“+ 25  V Jeruzalémě tehdy žil muž, který se jmenoval Simeon. Byl bezúhonný* a zbožný, čekal, až přijde útěcha pro Izrael,+ a byl na něm svatý duch. 26  Bůh mu prostřednictvím svatého ducha zjevil, že nezemře, dokud neuvidí Jehovova* Krista. 27  Veden duchem přišel do chrámu, a když rodiče přinesli dovnitř malého Ježíše, aby udělali to, co vyžadoval Zákon,+ 28  vzal ho do náruče a chválil Boha: 29  „Svrchovaný pane, teď necháváš svého otroka odejít v pokoji,+ jak jsi prohlásil, 30  protože mé oči viděly tvůj prostředek záchrany,+ 31  který jsi připravil před zraky všech lidí.+ 32  Je světlem,+ které odstraní závoj z národů,+ a slávou tvého lidu Izraele.“ 33  Otec a matka dítěte nevycházeli z údivu nad tím, co se o něm říkalo. 34  Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: „On je určený k tomu, aby mnozí v Izraeli padli+ a mnozí povstali+ a aby byl znamením, kterým budou lidé opovrhovat+ 35  (a tvou vlastní duší* pronikne dlouhý meč+), aby se tak odhalilo uvažování mnoha srdcí.“ 36  Byla tam i prorokyně Anna, dcera Fanuela z Ašerova kmene. Byla v pokročilém věku a po svatbě* žila s manželem sedm let. 37  Této vdově teď bylo 84 let. Nikdy nechyběla v chrámu a s půsty a úpěnlivými prosbami sloužila Bohu* dnem i nocí. 38  Právě v tu chvíli se přiblížila, začala Bohu vzdávat díky a mluvit o dítěti ke všem, kdo čekali na osvobození Jeruzaléma.+ 39  Když vykonali všechno podle Jehovova* zákona,+ vrátili se do Galileje, do svého města Nazaretu.+ 40  A děťátko rostlo a sílilo, získávalo moudrost a mělo Boží přízeň.+ 41  Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na Pesach.+ 42  Když mu bylo 12 let, šli tam na svátek jako obvykle.+ 43  Když svátek skončil a oni se vraceli domů, Ježíš zůstal v Jeruzalémě, ale jeho rodiče si toho nevšimli. 44  Domnívali se, že je někde ve skupině těch, kdo cestují s nimi, a tak ušli den cesty a teprve pak ho začali hledat mezi příbuznými a známými. 45  Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a všude po něm pátrali. 46  Nakonec ho po třech dnech našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. 47  Ale všichni, kdo mu naslouchali, žasli nad jeho odpověďmi a nad tím, jak věcem rozumí.+ 48  Když ho rodiče uviděli, velmi se divili a jeho matka mu řekla: „Chlapče, jak jsi nám to mohl udělat? Tvůj otec a já tě zoufale hledáme.“ 49  Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“+ 50  Oni ale nepochopili, co jim řekl. 51  Pak se s nimi vrátil do Nazaretu a dál se jim podřizoval.*+ Jeho matka si všechna ta slova pečlivě uchovávala v srdci.+ 52  A Ježíš rostl, získával moudrost a měl čím dál větší přízeň Boha i lidí.

Poznámky

Dosl. „obydlené zemi“.
Dosl. „domu a rodiny“.
Nebo „lidem dobré vůle“.
Dosl. „každý mužského pohlaví, kdo otevírá lůno“.
Nebo „spravedlivý“.
Dosl. „od svého panenství“.
Nebo „prokazovala posvátnou službu“.
Nebo „dál je poslouchal“.